Bank

Ökade kreditförluster för Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank redovisar kreditförluster på 232 miljoner för första halvåret. Motsvarande period förra året låg kreditförlusterna på 69 miljoner kronor

Publicerad 2020-07-22

– Givet det ekonomiska läget levererar vi ett stabilt resultat. Utlåningen fortsätter att växa och inlåningen utvecklas starkt. Även räntenettot utvecklas väl. Kvaliteten i vår utlåning är fortsatt mycket god och vi kan konstatera att vår stora bolåneportfölj håller mycket hög kreditkvalitet. Vi har under kvartalet gjort ytterligare kreditförlustreserveringar, framförallt kopplat till affären inom Wasa Kredit, vilket ger oss motståndskraft vid ett eventuellt försämrat ekonomiskt läge, säger Sven Eggefalk, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank i en skriftlig kommentar.
 

Perioden i korthet, koncernen

 • Rörelseresultatet minskade 8 procent till 876,4 (957,8) miljoner kronor och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8,3 (9,8) procent.
 • Räntenettot ökade 7 procent till 2 423 (2 272) miljoner kronor.
 • Rörelseintäkterna ökade 10 procent till 2 148 (1 960) miljoner kronor.
 • Rörelsekostnaderna ökade 11 procent till 1 040 (933,6) miljoner kronor.
 • Med anledning av de försämrade makroekonomiska utsikterna, har det under det första och andra kvartalet 2020 sammantaget gjorts ytterligare kreditförlustreserveringar om 154,6 miljoner kronor, varav 127,6 miljoner kronor är hänförligt till Wasa Kredit.
 • Kreditförlusterna netto, uppgick till 232,2 (69,0) miljoner kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,13 (0,04) procent.
 • Affärsvolymerna ökade 8 procent till 668,8 (616,6) Mdkr.
 • Inlåningen ökade 13 procent till 131,1 (115,9) miljarder kronor. Utlåningen ökade 5 procent till 317,50 (301,7) miljarder kronor.
 • Kärnprimärkapitalrelation för Konsoliderad situation uppgick den 30 juni 2020 till 16,5  procent.
 • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade med 7 procent till 572 000 (535 000).

Samtidigt redovisar Länsförsäkring Hypotek ett ökat rörelsereslutat för första halvåret. Resultatet landade på 666,7 miljoner kronor. Det är en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande period förra året.

– Utlåningen fortsätter att uppvisa en mycket hög kreditkvalitet och trots de försämrade makroekonomiska utsikterna ser vi ingen ökning i de förväntade kreditförlusterna. Upplåningen via säkerställda obligationer har fungerat mycket väl vilket skapar en stark likviditetssituation för bolåneverksamheten och banken i sin helhet, säger Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek i en presskommentar.

Perioden i korthet

 • Rörelseresultatet ökade 13 procent till 666,7 (587,8) miljoner kronor och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 8,3 (7,9) procent.
 • Räntenettot ökade 1 procent till 1 288 (1 270) miljoner kronor.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till 0,4 (–0,5) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,00 (–0,00) procent.
 • Utlåningen ökade 7 procent till 248,5 (232,6) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,2  procent den 30 juni 2020.

     

Platsannonser