FinansNyhet

Nu ställer Finansdepartementet ESG-krav på Sjätte AP-fonden

Sjätte AP-fonden, Riksrevisionen, FinansdepartementetSjätte AP-fonden, Riksrevisionen, Finansdepartementet
Publicerad

På samma sätt som när det gäller Första–Fjärde AP-fonderna bör det, enligt Finansdepartementet, finnas en förväntan på att Sjätte AP-fonden, aktivt arbetar med att integrera ESG-frågor vid förvaltningen av fondmedlen.

Realtid.se

Riksrevisionen har granskat om de allmänna pensionsfondernas, i det följande benämnda AP-fondernas, hållbarhetsarbete är ändamålsenligt. Granskningen redovisas i rapporten AP-fondernas hållbarhetsarbete – investeringar och ägarstyrning (RiR 2021:18). Riksdagen överlämnade rapporten till regeringen den 3 juni 2021.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att ta initiativ till att förtydliga Sjätte AP-fondens uppdrag i förhållande till föredömlig förvaltning. Nu har Finansdepartementet tagit fram förslag på ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet och krav på samverkan mellan AP-fonderna.

På samma sätt som när det gäller Första–Fjärde AP-fonderna bör det, enligt Finansdepartementet, finnas en förväntan på att Sjätte AP-fonden, som statlig myndighet och förvaltare av statliga pensionsmedel, aktivt arbetar med att integrera ESG-frågor vid förvaltningen av fondmedlen.

Annons

Sjätte AP-fonden arbetar redan aktivt med att integrera ESG-frågor vid förvaltningen av fondmedlen, men nu vill departementet förtydliga fondens uppdrag i detta avseende och därigenom uppnå en mer likartad reglering för AP-fonderna.

Det bör därför – vid sidan av det ovan nämnda övergripande målet för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet – införas ett nytt lagstadgat mål som innebär att fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande, skriver departementet.

– Vid förvaltningen bör särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet för placeringsverksamheten, skriver Finansdepartementet.

Annons

Det finns en förväntan om att Sjätte AP-fonden, i likhet med Första–Fjärde AP-fonderna, ska utgöra ett föredöme för olika slag av kapitalförvaltning. I det ligger att förvaltningen ska vara effektiv, resultatinriktad, präglas av öppenhet och bidra till en långsiktigt hållbar värdetillväxt av tillgångarna.

Det nya målet att Sjätte AP-fonden ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt innebär att fonden ska integrera ESG-frågor vid förvaltningen. Sjätte AP-fonden bör bedöma hur en sådan integrering kan ske på bästa sätt utifrån det uppdrag fonden har och de särskilda förutsättningar som gäller för investeringar på riskkapitalmarknaden.

Målet att fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt innebär inte ett ställningstagande till någon viss förvaltningsmodell eller i övrigt till hur förvaltningen av fondmedlen ska ske. Det innebär dock att Sjätte AP-fonden ska beakta ESG-frågor, oavsett förvaltningsmodell.

Annons

För att kunna fästa särskild vikt vid hur förvaltningen kan främja en hållbar utveckling bör Sjätte AP-fonden bland annat analysera hur placeringsverksamheten påverkar möjligheterna till en hållbar utveckling.

Sjätte AP-fonden förvaltar också en del av buffertkapitalet och är en buffertfond i inkomstpensionssystemet. Fondens förvaltning regleras dock i en särskild lag – lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden. Till skillnad från de andra buffertfonderna är Sjätte AP-fonden sluten, vilket innebär att den inte har några betalningsflöden gentemot pensionssystemet.

Fondens uppdrag skiljer sig också från de andra buffertfonderna. Sjätte AP-fonden ska förvalta anförtrodda medel genom placeringar på risk- kapitalmarknaden. Fonden ska fokusera på onoterade tillgångar i sin placeringsverksamhet och fondmedlen ska placeras så att kraven på långsiktigt hög avkastning och tillfredsställande riskspridning tillgodoses.

För att integrera ESG-frågor vid förvaltningen av fondmedlen har fonden bland annat tagit fram en uppförandekod som beskriver fondens ansats till ansvarsfulla investeringar. Fonden har också integrerat ESG-frågor i alla investeringsbeslut och följer regelbundet upp fondförvaltarnas arbete med ESG-integrering.

I juni förra året kompletterades uppförandekoden med fastställandet av formella exkluderingskriterier där det framgår vilka branscher och produkter som fonden bör avstå från att investera i. 

I promemorian föreslås att det ska införas ytterligare ett mål för placeringsverksamheten. Det nya målet innebär att fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet för placeringsverksamheten. Det nya målet motsvarar det mål om föredömlig förvaltning som gäller för Första–Fjärde AP-fonderna sedan den 1 januari 2019.

Det föreslås också att Första–Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-fonderna ska samverka när det gäller redovisningen av hur målen om föredömlig förvaltning har uppnåtts.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Annons