FinansNyhet

Nordea får miljonbot

Publicerad

Nordea Bank straffas av finska Finansinspektionen med böter om 400.000 euro, motsvarande 4,4 miljoner kronor. Nordea uppger att banken ”agerade direkt när de icke rapporterade transaktionerna upppdagades”. 

Realtid.se

Nordea Bank har ännu inte hunnit flytta huvudkontoret till Finland innan de finska myndigheterna sätter banken på plats. Den finska finansinspektionen, Finanssivalvonta, har påfört Nordea Bank AB:s tidigare filial i Finland en påföljdsavgift om 400.000 euro, motsvarande cirka 4,4 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.

Anledningen är att banken underlåtit att rapportera sammanlagt 1.759.774 transaktioner med finansiella instrument till myndigheten under tiden 18 februari till 2 september 2016. Av de orapporterade transaktionerna gällde 90 procent aktier eller finansiella instrument som berättigar till aktier, enligt pressmeddelandet.

”Enligt Finansinspektionens bedömning har försummelsen till sin art och omfattning varit särskilt klandervärd med beaktande av det stora antalet orapporterade transaktioner och den långvariga försummelsen.”, skriver myndigheten i pressmeddelandet.

Annons

De orapporterade transaktionerna motsvarade cirka 11 procent av bankens totala rapporteringspliktiga transaktioner.

Påföljdsavgiften, som ska betalas till staten, bestäms på basis av en samlad bedömning som tagit hänsyn till bland annat förfarandets art, omfattning och varaktighet, framgår det.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. 

Annons

Banken har rätt att överklaga beslutet av den 9 april 2018 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Av ett pressmeddelande från Nordea Bank framgår det att försummelsen berodde på ”ett isolerat programmeringsfel” som gjorde att Nordea underlät ”att inom föreskriven tid rapportera obligatorisk information om ett begränsat antal transaktioner 2016” banken skriver vidare att felet korrigerades och all icke rapporterad transaktionsinformation sändes till den finska Finansinspektionen 2016. 

”Ingen kund åsamkades skada av felet”, poängterar Nordea i pressmeddelandet.

Annons

Vidare skriver banken att ”Nordea tar korrektheten i transaktionsrapporteringen på största allvar, och agerade direkt när de icke rapporterade transaktionerna upppdagades”. 

Beslutet att flytta Nordeas huvudkontor togs vid en extrastämma den 15 mars där Nordeas aktieägare röstade ja till flytten och till den europeiska bankunionen. Ändringen beräknas träda i kraft den 1 oktober 2018.

Annons