Finans

Kreditfond begär Hancap i konkurs

Kreditfonden Scandinavian Credit Fund I yrkar att Hancap International försätts i konkurs på grund av en obetald fordran på 34,5 miljoner kronor.

Publicerad 2019-12-09

Kreditfonden, Scandinavian Credit Fund I, har genom ombuden från Advokatfirman Fylgia vänt sig till Stockholms tingsrätt för att yrka att Hancap International försätts i konkurs.

Kreditfonden yrkar även att tingsrätten utser advokat Hans Renman, på Hamilton Advokatbyrå, till förvaltare i konkursen.

Kreditfonden uppger att Hancap är på obestånd och pekar på att Kreditfonden har lånat ut 30 miljoner kronor till Hancap och att detta belopp plus upplupen ränta om 4,5 miljoner kronor förföll till betalning den 27 augusti 2019. Räntan på lånet uppgick till 24 procent per år på beloppet från förfallodagen till dess att betalning sker.

Kreditfonden skriver att man uppmanat Hancap att betala skulden, vid äventyr av att Kreditfonden annars skulle komma att ansöka om att försätta Hancap i konkurs. Betalning skulle, efter uppmaningen, ha betalats senast den 3 december 2019. Någon betalning har ännu inte skett, uppger Kreditfonden.

Lånet hade även säkerheter i form av en pant om 5 miljoner stamaktier i Hancap, som är noterat på First North Stockholm, vilka var ställda av Hancaps och moderbolagets ägare Per Helander. Pant i fordran enligt revers om 29 miljoner kronor utställd den 21 augusti 2018 från moderbolaget till Hancap. Pant i fordran har även uppkommit genom villkorat aktieägartillskott om 20 miljoner kronor från Per helander till Hancap den 14 december 2017 samt ett Proprieborgensåtagande från Per Helander. 

Av konkursansökan framgår det dock att dessa panter inte är betryggande då moderbolaget också har ekonomiska bekymmer med bland annat skulder om 1,8 miljoner kronor hos Kronofogden och att borgensmannen saknar betalningsförmåga eller betalningsvilja.

Av årsredovisningen för 2018 framgår det att bolaget har under 2019 konverterat obligationsskulder om cirka 235 miljoner kronor, 71 miljoner norska kronor och 467 000 dollar till preferensaktier serie D, totalt 316 miljoner kronor. Man har även omstrukturerat resterande obligationsskuld om cirka 117 miljoner kronor, 35 miljoner norska kronor och 233 000 dollar, totalt 147 miljoner kronor. Bland annat har löptiden förlängts och kravet på att obligationerna ska vara listade.

Man har även genomfört en emission av en super-senior obligation om 100 miljoner kronor som ska användas i den löpande verksamheten. I samband med omstruktureringen tar bolaget upp ett kortfristigt brygglån på 40 miljoner kronor för att täcka det akuta likviditetsbehovet.

Av flera meddelanden till marknaden under sensommaren framgår det att bolaget hade svårt att betala räntebetalningen enligt ordinarie betalningstermin. Man beskriver att bolagets ledning och ägare arbetar med ny finansiering samt att "en bidragande orsak är att Bolagets rörelsedrivande enheter under sommaren har haft semesterstängt med svaga kassaflöden som följd. Succesivt kommer verksamheterna nu igång igen". 

I mitten av september meddelar man sedan att utbetalningarna ska ske.

Hancap

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Windows. Hancap Facade består av de helägda dotterbolagen Skandinaviska Glassystem, Santex System, Uterumsmästarna och Santex Glas.

Hancap Windows består av de helägda dotterbolagen Westcoast Windows, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. I Hancap ingår även Seml (Plustak) och Mistral Energi.

Platsannonser