Annons

Annons

Kraftigt uppåt för Mangold

Mangold fondkommission rapporterar en kraftig resultatförbättring första halvåret 2017.

Under första halvåret 2017 uppgick rörelsens intäkter till 76,9 miljoner kronor, jämfört med 49,3 miljoner kronor första halvåret 2016. Resultat före skatt uppgick till 11,9 miljoner kronor, jämfört med 2,4 miljoner kronor.

Resultat per aktie landade på 19,84 kronor (3,79 kronor).

Per den 30 juni uppgick det egna kapitalet i koncernen till 76,7 miljoner kronor (62,6), vilket motsvarar 170,41 kronor per aktie (141,13). Likvida medel uppgick till 269,6 miljoner kronor (280,9). Per den 30 juni så hade koncernen inlåning från allmänheten om 306,9 miljoner kronor (302,4), vilket är en minskning om 51,1 miljoner kronor sedan årsskiftet. Per den 30 juni så hade koncernen utlåning till allmänheten om 89,3 miljoner kronor (70,0), vilket är en ökning om 9,9 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Annons

Annons

– Marknadsklimatet har varit fortsatt gott under kvartalet med en hög transaktionsvilja och en god utveckling på börsen. Under perioden har inflödet av nya depåkunder varit högt och uppgick per sista juni till 7 332 stycken (5 801), vilket är en tillväxt om drygt 26 procent. Tillgångarna under förvaltning har ökat sedan föregående år med 2 procent till 4 615 miljoner kronor (4 519), skriver Per-Anders Tammerlöv i sin vd-kommentar till rapporten och fortsätter.

– Under kvartalet har Private Banking fortsatt att utvecklas enligt plan, kunderbjudandet har breddats samtidigt som organisationen har effektiviserats. Strukturerade Investeringar har under perioden ökat volymerna och arbetet fortsätter med att attrahera fler anknutna ombud. Pension- och Kapitalrådgivning har effektiviserat organisationen för att öka leveransen, vilket förväntas slå igenom under kommande kvartal. Värdepappershandel upplever en hög transaktionsvilja och efterfrågan på värdepapperskrediter.

– Aktiviteten inom Investment Banking är fortsatt hög. Under kvartalet har flera Equity Capital Markets (ECM) och Debt Capital Markets (DCM) transaktioner genomförts med stor efterfrågan och goda resultat. Orderboken för Investment Banking är fortsatt god och lovar gott inför årets andra halvår. Antal uppdrag på Market Making uppgick per sista mars till 74 stycken (56).

– Efterfrågan på koncernens tjänster är fortsatt hög och balansräkningen stödjer Mangolds fortsatta tillväxtmål och målsättning för 2017.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons