Finans Nyhet

”Hela byråstrukturen kommer att förändras”

Fredrik Råsberg, Wistrand
Publicerad

”När vi standardiserat vissa arbetsuppgifter kan vi, utöver att leverera dem snabbt och kvalitetssäkrat, även lättare erbjuda fasta priser till våra klienter. Det uppskattas av våra klienter som är väl medvetna om digitaliseringens möjligheter”. Det säger Fredrik Råsberg, managing partner på Wistrand, till Realtid. 

Fredrik Råsberg, managing partner på Wistrand advokatbyrå, kommenterar:  
 
Hur förbereder ni er organisation för digitaliseringen och AI?

–  Vi följer noga utvecklingen genom omvärldsbevakning i stort samt bevakning av andra branscher och konkurrenter, via medlemskap i såväl svenska som internationella nätverk inriktade på frågor riktade på Legal Tech och inte minst via klientkontakter. På byrån har vi dessutom tillsatt en dedikerad arbetsgrupp som ser över och arbetar med hur vi integrerar och utvecklar olika lösningar inom ramen för Legal Tech i vår verksamhet. I den gruppen ingår även medarbetare från våra KM- och marknadsfunktioner.

Har ni vidtagit några konkreta åtgärder?

Annons

–  Vi arbetar strategiskt med att vidareutveckla vårt erbjudande och effektivisera arbetet med hjälp av moderna IT-verktyg. Vi satsar på att standardisera grundläggande juridiskt arbete och har tillsammans med VQ Legal sedan lång tid tillbaka byggt en modern mallbank i form av en avtalsrobot som gör att vi vid uppstarten av ett nytt ärende i flertalet fall kan skapa de dokument och ibland även instruktioner som behövs för detta arbete. Våra jurister ser mallbanken som en naturlig utgångspunkt för sitt juridiska arbete och vi ser enorma effektivitetsvinster i detta, utöver de vinster som erhålls i kvalitetsarbete och enhetlighet i vår framtoning. Likt många andra advokatbyråer testar vi även löpande andra verktyg och tjänster inom ramen för vårt digitaliseringsarbete, såsom olika AI-baserade lösningar men även andra tjänster såsom klientportaler, smarta kontrakt, CRM-system och olika former av compliance-verktyg.

Hur påverkar AI kostnaden, kvaliteten och tillhandahållandet av advokattjänster?

– Genom att tillvarata ny teknik kan vi effektivisera och kvalitetssäkra det grundläggande arbetet och därigenom fokusera juristernas tid på mer kvalificerade arbetsuppgifter som tillför mervärden för klienterna. Leveransen till klienterna fokuserar då mer på att tillvarata möjligheter och risker i det aktuella ärendet och mindre på formuleringar och dokument som utgör hygienfaktorer. När vi standardiserat vissa arbetsuppgifter kan vi, utöver att leverera dem snabbt och kvalitetssäkrat, även lättare erbjuda fasta priser till våra klienter. Det uppskattas av våra klienter som är väl medvetna om digitaliseringens möjligheter.

Annons

 Vilka typer av advokattjänster kommer först att automatiseras med hjälp av AI? 

–  Det är mer standardiserade ärenden, mer repetitiva uppgifter och uppgifter som innefattar att läsa in stora mängder data/dokument och sammanställa dessa som i första hand kommer att automatiseras. Det finns ju redan idag aktörer som tillhandahåller AI-baserade tjänster för vissa sådana typer av uppgifter och det är sannolikt att affärsjuridikbranschen kommer ta tillvara på och utveckla sin verksamhet och sitt tjänsteutbud med den typen av affärsstöd inom en snar framtid, även om det såklart nödvändigtvis inte sker över en natt.
  
 Hur påverkar AI advokatbyråernas organisation; vilka roller kan ersättas med AI och vilken specialistkompetens kommer att behövas för att använda AI? 

–  Mot bakgrund av att den typ av uppgifter som automatiseras huvudsakligen hanterats av biträdande jurister, men det innebär ju inte att rollen biträdande jurister ersätts utan den rollen kommer bara få ett ökat fokus på de uppgifter som AI inte ersätter. Det kommer innebära större krav på upplärning och onboarding i arbetet med mer kvalificerade uppgifter från ett tidigt stadie, men fördelen är att det kommer medföra att våra biträdande jurister snabbare utvecklas som ”trusted advisors” och växer in i advokatrollen. Däremot kan det tillkomma behov av ytterligare roller. När man bygger processerna för att hantera mer standardiserat arbete, kommer man säkert att ta hjälp av paralegals med mera men det är eventuellt bara under en övergångsperiod. I framtiden ersätts kanske även dessa helt av IT-lösningar. Skickliga biträdande jurister och advokater som kan analysera underlaget och använda detta som en fördel i den juridiska rådgivningen, såväl tidseffektivts som kvalitativt, kommer att bli än mer värdefulla. 

Annons

 Kommer antalet biträdande jurister i förhållande till antalet delägare att minska  inom några år? 

–  Det skulle kunna bli en konsekvens för byråer som idag har en hög ratio biträdande jurister per delägare, men det behöver inte alls bli så då den tekniska utvecklingen sannolikt kommer kunna effektivisera arbetet och möjliggöra för biträde vid fler uppdrag. Det handlar med andra ord till stor del om att anpassa verksamheten så att det blir en fördel i arbetsprocessen. Sedan tror vi förvisso att hela byråstrukturen kommer att förändras där till exempel arbetsprocesser och upplärningen av biträdande jurister kommer att hanteras på ett annat sätt framöver. Men det finns naturligtvis fler faktorer som ligger bakom än enbart digitalisering av vissa juridiska tjänster. 

 Kommer advokatbyråernas IT-funktioner att blir viktigare i framtiden? 

–  Absolut, men det är viktigt att IT inte betraktas som en separat funktion på det sätt som ofta görs idag. Istället måste IT integreras i verksamheten så att verksamhetsutvecklingsprojekt inkluderar IT på ett naturligt sätt. Det är en ledningsfråga. Dessutom tror vi på samarbete med olika strategiska partners för att kunna vidareutveckla  och använda rätt lösningar för att mer effektivt hantera de olika uppgifter som ryms inom vårt tjänsteutbud.

 Påverkas vissa rättsområden mer än andra av digitaliseringen? 

–  De olika rättsområdena kommer alla att påverkas men på väldigt olika sätt. Rättsområden med många standardiserade dokument såsom arbetsrätt och viss bolagsrätt kan digitaliseras med intelligenta mallar – ”avtalsrobotar” – och där arbetar vi med VQ Legal. Inom tvistlösningsområdet kommer det bland annat innebära att sammanställning, granskning och sökning av allt material som är relevant i en tvist hanteras på ett mer effektivt sätt med hjälp av digitala lösningar. Detsamma gäller för due diligence vilket till exempel är relevant för jurister som arbetar med bland annat M&A och fastighetstransaktioner. Även på det regulatoriska området kan olika digitala lösningar bidra till att effektivisera och kvalitetssäkra anmälningar och rutiner inom en rad olika områden i syfte att säkerställa regelefterlevnad.

Vem tar ansvar för resultatet av AI-verktygens arbete? Ansvarsförsäkringar?

–  Ansvaret för vår rådgivning ligger självfallet på oss. Det gäller i förhållande till alla våra tjänster oavsett om de stöds av AI-verktyg eller inte. Det är inget vi tummar på och är även anledningen till varför vi investerar tid och pengar i att inventera och kvalitetssäkra de verktyg vi väljer att integrera som stöd i vår rådgivning. Syftet med att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter genom att integrera ”avtals-robotar”, AI-verktyg och andra digitala lösningar handlar ju om att uppnå verklig nytta för vår verksamhet och våra klienter. 

Hur stort kommer användningen av AI att vara om fem år? 

–  Det är alltid svårt att sia om framtiden. Ofta tycker man att allting går väldigt långsamt men sedan händer något som triggar igång stora förändringar. Inom den nordiska affärsjuristbranschen befinner vi oss i ett sådant begynnande förändringsarbete och vi kan därför lära oss mycket av att titta på den utveckling som skett i till exempel USA, England och Tyskland. Ska vi ändå ge oss på att sia om framtiden så är vi dock övertygade om att användandet av AI-verktyg kommer vara ett naturligt inslag inom ramen för den juridiska rådgivningen. Framöver skulle det kunna tänkas att arbetet med till exempel en fastighetstransaktion hanteras uteslutande uppkopplat gentemot ett virtuellt datarum, från due diligence och Q&A-arbete till avtalsförhandling och anpassningar med utgångspunkt i standardiserade mallformat och fram till tillträde och de åtgärder som sker i samband därmed. Till detta skulle olika ”tillvalstjänster” kunna kopplas, såsom möjlighet att välja garantiförsäkringar med premier som uppdateras löpande baserat på avtalsjusteringar som görs, flytt och pantförskrivning av datapantbrev och direktanmälningar till relevanta myndigheter och så vidare.        

 Sammanfattningsvis – hur påverkar digitaliseringen advokatrollen

–  Digitaliseringen kommer påverka advokatrollen positivt i den meningen att det innebär att vi och övriga i vår bransch behöver se över våra arbetsprocesser och utforska hur vi kan integrera olika lösningar i vår verksamhet till nytta för våra medarbetare och klienter. Vi står inför ett skifte som kommer förändra advokatrollen och våra arbetssätt, men rätt integrerat kommer det att öka effektiviteten och kvaliteten i vårt arbete utan att medföra ökade kostnader för våra klienter.
 

Annons