Finansinspektionen, gräsrotsfinansiering Foto: TT
Foto: TT
Investering

Hårdare regler på väg för gräsrotsfinansiering

En hårdare reglering av marknaden för gräsrotsfinansiering har varit på tapeten i många år. Nu föreslås en ny lag träda i kraft i november 2021.

Uppdaterad 2021-08-12
Publicerad 2021-08-12

Finansdepartementet har föreslagit en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen när det gäller gräsrotsfinansiering. En proposition överlämnades till riksdagen 7 juni och den nya lagen föreslås träda i kraft den 10 november 2021.

(https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/06/prop.-202021206/)

Den nya lagen kommer att ställa betydligt högre krav på aktörer som tjänar pengar på gräsrotsfinansiering.

Ansvarig tillsynsmyndighet blir Finansinspektionen som kommer att få nya utrednings- och tillsynsbefogenheter. Myndigheten kommer att kunna göra ingripanden och utdela sanktioner vid överträdelser. Bland annat kommer skadestånd att kunna utdömas vid brister i investeringsfaktablad.

I propositionen föreslås även ändringar i ett antal andra lagar. Bland annat kan lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism även komma att gälla för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster.

Det kommer också att ställas krav på att leverantörer av gräsrotsfinansiering blir tydligare med riskerna:

”Finansiella produkter som marknadsförs på en plattform för gräsrotsfinansiering är inte desamma som traditionella investeringsprodukter eller sparprodukter och bör inte marknadsföras som sådana.”

Aktörer som crowdfunding-plattformar kommer också att tvingas skilja mellan ”sofistikerade” och ”icke-sofistikerade” investerare.

”För att säkerställa att presumtiva icke-sofistikerade investerare förstår den risknivå som är förknippad med investeringar genom gräsrotsfinansiering bör dock leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster vara skyldiga att utföra en kunskapskontroll av presumtiva icke-sofistikerade investerare för att fastställa deras förståelse av sådana investeringar. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bör uttryckligen varna presumtiva icke-sofistikerade investerare som har otillräcklig kunskap, otillräckliga färdigheter och otillräcklig erfarenhet om att de gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahålls kan vara olämpliga för dem.”

I dag tar crowdfunding-plattformar i praktiken inget ansvar för den information som företagen lämnar till hugade investerare. Men det vill man ändra på:

”Eftersom det är leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster som ansvarar för att tillhandahålla investeringsfaktabladet till presumtiva investerare, är det dock leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster som bör säkerställa att investeringsfaktabladet är tydligt, korrekt och fullständigt.”

Även regler avseende marknadsföringskommunikation stramas upp. I förordningen finns det även bestämmelser om marknadsföringskommunikation som gäller hur ett erbjudande om gräsrotsfinansiering ska utformas. Informationen i marknadsföringskommunikationen ska bland annat vara ”rättvis”, ”tydlig” och ”icke-vilseledande” samt överensstämma med informationen i investeringsfaktabladet. 

Fundedbymes vd Anders Danielsson fick i en tidigare intervju med Realtid frågan vad den här regleringen kommer att betyda för Fundedbyme. Så här svarade han då:
– Vi blir tillgänlig för en större marknad. Fundedbyme blir en naturlig del på finansmarknaden, på ett helt annat sätt än i dag.

Platsannonser

Logga in