Finans

Guldrusch sätter fart på Endomines

Guldgruvolaget Endomines genomför riktad nyemission av aktier om ca 1,3 miljoner euro för att påskynda uppstarten vid Friday-gruvan

 

Uppdaterad 2020-04-09
Publicerad 2020-04-09

Mot bakgrund av att efterfrågan och priset på guld har ökat den senaste tiden gör Endomines bedömningen att det finns ett stort värde i att påskynda uppstarten av produktionen vid Friday-gruvan. Styrelsen anser att den riktade emissionen är det mest fördelaktiga sättet för bolaget att snabbt få tillgång till nödvändigt kapital för detta, skriver bolaget i pressmeddelande.

Emissionen genomförs till en teckningskurs om 0,54 euro per aktie, motsvarande en rabatt om 10 procent jämfört med den volymviktade stängningskursen för Endomines-aktien på Nasdaq Helsinki under perioden 2-6 april, vilket styrelsen bedömer utgör ett marknadsmässigt värde. Antalet aktier i Endomines kommer efter registrering av emissionen att öka från 113 447 640 till 115 912 640 och aktiekapitalet kommer att öka från 340 748 679 kronor till 348 152 495 kronor. Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 2,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Endomines.

– Under pågående turbulenta tid i världsekonomin har efterfrågan samt priset på guld ökat signifikant. Därför har vi valt att påskynda uppstarten vid Friday-gruvan. Detta föranleder på kort sikt ett behov av mera sysselsatt kapital än planerat. Det är verkligen glädjande att trots dessa utmanande tider som råder på den finansiella marknaden se att det finns ett förtroende för Endomines vilket möjliggjorde denna snabba kapitalanskaffning, säger Ingmar Haga, styrelseordförande Endomines, i en skriftlig kommentar.

UB Securities Ltd agerar som finansiell rådgivare till Endomines i samband med emissionen.

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

 

Platsannonser