Juridik

Grant Thornton frias från miljardstämning

Grant Thornton frias från ett skadeståndsyrkande på närmare två miljarder kronor. Det står klart när hovrätten i dag fredag meddelade sin dom i det så kallade Kraft & Kultur-målet.

Rakel Lennartsson
Uppdaterad 2018-09-28
Publicerad 2018-09-28

Klockan 14 på fredagen meddelade Svea hovrätt domen i målet mellan Troms Kraft, moderbolag till Kraft & Kultur, och Grant Thornton. Domen innebär att kraftbolagets yrkande om skadestånd på närmare två miljarder kronor mot revisionsbyrån och en revisor avslås.

Till skillnad från tingsrätten har hovrätten bedömt att revisionen av kraftbolagets dotterbolag Kraft & Kultur (numera Switch Nordic Green AB) inte stått i överensstämmelse med god revisionssed under något av räkenskapsåren 2003–2010 och att en aktsam revision skulle ha lett till upptäckt av manipulationer som bolagets verkställande direktör låg bakom. 

Men hovrätten har ändå avslagit kraftbolagets talan, på grund av att kraftbolaget inte har styrkt sitt påstående om att bolaget har lidit skada.

Hovrätten har samtidigt prövat revisionsföretagets och revisorns talan mot dels det reviderade dotterbolaget, dels fyra tidigare styrelseledamöter i det reviderade bolaget. Hovrättens dom innebär inte någon ändring i tingsrättens dom. Talan mot det reviderade bolaget har delvis bifallits och talan mot styrelseledamöterna avslagits.

Bakgrund:
Den 8 juli 2016 friades Grant Thornton och revisor Elisabeth Simonsson i tingsrätten. Troms Krafts stämningsansökan var på 1,8 miljarder kronor. Elisabeth Simonsson var ansvarig för revisionen av Troms Krafts svenska dotterbolag Kraft & Kultur mellan 2003 och 2010. 

Det norska bolaget menar att revisorn Elisabeth Simonsson brutit mot god redovisningssed "genom att inte i tillräcklig grad granska Kraft & Kulturs årsredovisning, bokföring och förvaltning". 

Företaget menar att hon inte uppmärksammade de förluster som dotterbolaget gjorde under perioden. När förlusterna uppmärksammades 2011 tvingades det norska moderbolaget gå in med 2 miljarder kronor för att rädda Kraft & Kultur från konkurs.

Tingsrätten fastställde att felaktigheter förekommit men slog även fast att företrädare för Kraft & Kultur manipulerat räkenskaperna och Excel-filerna som lämnades till revisorn. Därför bedömdes Elisabeth Simonsson inte brutit mot god redovisningssed.

Elisabeth Simonsson har tidigare fått en anmärkning från Revisorsnämnde (i dag Revisorsinspektionen) för Kraft & Kultur-revisionen, men tingsrätten menade att revisorn inte haft vetskap om att "Excel-filerna upprättats eller sammanställts av någon hos bolaget efter det att informationen hämtats ut ur faktureringssystemet CAB".

I november 2017 fastställde Svea hovrätt tingsrättens dom mot Kraft & Kulturs tidigare vd Boris Benulic. Han dömdes i Södertörns tingsrätt för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott till 3,5 års fängelse och 5 års näringsförbud. Boris Benulic har yrkat på prövningstillstång i Högsta Domstolen, men detta har ej beviljats.

Platsannonser