Finans

FI straffar Folksam Liv

Finansinspektionen ger Folksam ömsesidig livförsäkring en anmärkning och kräver en straffavgift på tio miljoner kronor.

Uppdaterad 2017-04-26
Publicerad 2017-04-25

Finansinspektionen meddelar i dag att en granskning har gjorts om Folksam Livs fördelningar av återbäring för vissa typer av riskförsäkringar åren 2013 och 2014 har varit förenliga med gällande regler.

Folksam LIv införde under hösten 2013 en modell för gottskrivning av återbäring som tjänats in under året. Vad FI noterar är att återbäring endast betalats ut till de som fortfarande var ersättningsberättigade hos Filksam liv eller de som var kunder i Folksam Sak. De som haft ett försäkringsavtal under året som upphört att gälla och som saknade avtal med Folksam Sak blev dock utan återbäring, trots att premieinbetalningar inkommit under delar av året.

Folksam Liv utbetalade totalt 197 miljoner kronor i återbäring som tjänats in under 2013. Av dessa betalades tre miljoner kronor ut till ersättningsberättigade, vars återbäringsberättigande försäkringsavtal i Folksam Liv hade upphört under året, men som var kunder i Folksam Sak den 31 december samma år.  

Folksam Liv betalade ut totalt 245 miljoner kronor i återbäring som tjänats in under 2014. Av dessa betalades tre miljoner kronor ut till ersättningsberättigade, vars återbäringsberättigande försäkringsavtal i Folksam Liv hade upphört under året, men som var kunder i Folksam Sak den 31 december samma år.  

Enligt FI:s granskning  har "detta har gjorts på ett sätt som stått i strid med den så kallade kontributionsprincipen, som innebär att överskott ska fördelas i proportion till bidrag till försäkringen".

Folksam Liv har i ett yttrande försvarat sig och skrivit att det inte finns "någon närmare precisering av hur fördelningen av återbäring enligt kontributionsprincipen ska göras. Det gör att det har funnits utrymme för alternativa tolkningar".

FI uppger att den regel som har överträtts är en central kundskyddsregel. Myndigheten menar att "även om de två överträdelserna rör i sammanhanget små belopp har de inneburit ett åsidosättande av en viktig princip. Överträdelserna kan därmed inte anses ringa eller ursäktliga. Det finns inte heller tillräckliga skäl att avstå från ett ingripande av det skälet att överträdelserna har upphört".

Finansinspektionen poängterar att överträdelserna inte är av den karaktären att det är aktuellt att återkalla bolagets tillstånd. FI ger därför bolaget en anmärkning och beslutar om en straffavgift på tio miljoner kronor.

Platsannonser