Lagböcker Foto: Ekobrottsmyndigheten
Lagböcker Foto: Ekobrottsmyndigheten
Juridik

FI stärker upp inför nya lagändringen

Finansinspektionen stärker upp med fler resurser på enheten handelstillsyn samtidigt som myndigheten tillsammans med Ekobrottsmyndigheten i dag tar större kontroll på finansmarknaden med bland annat chockhöjda sanktionsavgifter, stärkta straffskalor för marknadsmissbruk men även större skydd för visselblåsarna. "Ingen är gladare än vi över att vi fått ett fullgott skydd för enskilda som vill påtala oegentligheter i bolag på finansmarknaden", säger Magnus Schmauch, senior jurist på FI.

 

Uppdaterad 2017-02-06
Publicerad 2017-02-01

Nu har dagen kommit då bland annat Finansinspektionen får ökade befogenheter och exempelvis kan utreda misstänkta ringa marknadsmissbruk samt brott av den arten som begås utan uppsåt.

Magnus Schmauch, senior jurist på enheten aktiemarknadsrätt på Finansinspektionen och har arbetat med implementeringen av MAR. Han uppger för Realtid.se att förberedelserna på myndigheten har varit interna och externa. Internt har myndigheten sett över rutiner och processer, styrdokument och processdokument. Externt har FI haft möten och samråd med Ekobrottsmyndigheten.

– En punkt i detta är att vi inte längre ska skicka över alla anmälningar om marknadsmissbruk till Ekobrottsmyndigheten och då måste vi självklart ta fram olika rutiner och processer hur vi ska göra den bedömningen vad som ska skickas vidare och vad som inte ska skickas vidare. Vi har haft samtal med EBM hur vi ska göra dessa bedömningar så att dessa sker på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Har FI fått fler resurser inför lagändringen?
– Vi har fått lite mer resurser än vad vi har haft tidigare. Vi ska styrka upp på enheten för handelstillsyn. Det är där vi kommer att lägga tyngdpunkten på förstärkningarna.

Magnus Schmauch uppger att myndighetens ökade befogenheter även effektiviserar EBM:s arbete genom att EBM inte belastas med ärenden som egentligen bättre lämpar sig för ett administrativt ingripande.

– Vid marknadsmissbruk har man i den nya lagen infört sanktionsförelägganden och de fungerar som ett straffföreläggande i stora drag som innebär att när FI är färdig med sin utredning utfärdas ett sådant föreläggande och den personen som är föremål för föreläggandet har att välja att antingen godta detta eller inte att godta detta. Om man godtar detta då gäller sanktionsföreläggandet som en lagakraftvunnen dom, om man inte godtar detta finns möjligheten för FI att väcka talan i Stockholms tingsrätt där myndigheten ska yrka på att sanktionen ska fastställas.

Magnus Schmauch förtydligar att ringa brott därmed inte är straffrättsligt. Däremot när FI ingriper med ett sanktionsföreläggande är det inte bara sanktionsavgifterna som blir aktuella utan FI kan även använda de traditionella sanktionsingripandena som anmärkning och föreläggande om upphörande av verksamhet.

Sanktionsavgifterna

Sanktionsavgifterna vid brott mot insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation samt marknadsmanipulation, ligger från och med i dag på maximalt 150 miljoner kronor eller 15 procent av omsättningen alternativt tre gånger det man tjänat/sparat på förseelsen på juridisk person samt maximalt 50 miljoner kronor för fysisk person. Tidigare låg sanktionsavgifterna på maximalt 10 miljoner kronor.

Vid åsidosättande att offentliggöra insiderinformation eller att inte skjuta upp ett offentliggörande ligger sanktionsavgifterna maximalt på 25 miljoner kronor eller två procent av omsättningen eller tre gånger det man tjänat/sparat på förseelsen för juridisk person. För fysisk person uppgår den maximala sanktionsavgiften på 10 miljoner kronor. Tidigare låg sanktionsavgiften på 0,35 miljoner kronor.

Vid slarv av insiderförteckningen uppgår sanktionsavgifterna till 10 miljoner kronor eller 2 procent av omsättningen eller tre gånger det man tjänat/sparat på förseelsen för juridisk person. För fysisk person landar sanktionsavgiften på 5 miljoner kronor. Tidigare låg sanktionsavgiften på 0,35 miljoner kronor.

Sanktionsavgifterna har kraftigt ökat, vad tror du detta leder till på marknaden?
– Vi måste förhålla oss till de sanktionsnivåer som sätts i lag men vi måste också beakta proportionalitetsprincipen och andra grundläggande rättsprinciper som innebär att en sanktion måste vara proportionerligt i förhållande till överträdelsen och den person som begått överträdelsen.

– I lagen finns det flera bestämmelser som syftar till att säkerställa att en sanktion inte blir oproportionerlig. Det ska naturligtvis också läsas mot bakgrund till att de överträdelser som FI i huvudsak kommer att ansvara för är ringa överträdelser. Redan där finns några viktiga begränsningar när man tittar på de här beloppen som är höga. En sanktion ska vara avskräckande men den ska också vara proportionerlig. Det är ju i sista hand Stockholms tingsrätt som fastställer dessa om man inte godtar dem. det är ytterligare en rättssäkerhetsgaranti, säger Magnus Schmauch.

Straffskalorna för grova marknadsmissbruksbrott stärks även där grova brott kan ge upp till sex års fängelse. Detta är en kraftig höjning från vad som är möjligt med gårdagens lagstiftning med högst fyra år för grova brott.

Straffbara området har utökats

Ekobrottsyndigheten och Finansinspektionen inför ett närmare samarbete i och med de nya reglerna där EBM till exempel har möjlighet att begära hjälp från Finansinspektionen redan innan en förundersökning inletts. Till Realtid.se har Ekobrottsmyndighetens Martin Tidén tidigare uppget att samarbetet och Finansinspektionens utökade befogenheter är bra bland annat eftersom det frigörs resurser från Finansmarknadskammaren som då kan lägga krut på de större målen.

I och med samarbetet får även Finansinspektionen möjligheter att använda sina utredningsbefogenheter inom hela EU.

I en debattartikel i dagens DI uppger även Ekobrottsmyndighetens Eva Håkansson och Finansinspektionens generaldirektör Erik Theéden att det straffbara området har därtill utökats genom att ytterligare ageranden kriminaliserats. De hänvisar till att den som har insiderinformation inte får utnyttja detta för att återkalla eller ändra en order samt att handla om rådet eller uppmaningen grundar sig på insiderinformation. Även försök till marknadsmanipulation blir straffbart.

"De nya bestämmelserna gäller inte bara handel med finansiella instrument på börser. Även handeln på alternativa handelsplattformar berörs. I sinom tid ska även handeln med utsläppsrätter omfattas", skriver artikelförfattarna i DI.

Skydd för visselblåsarna

Det införs även nya sekretessregler, inklusive ett skydd för så kallade visselblåsare som anmäler en misstänkt överträdelse av marknadsmissbruksförordningen till Finansinspektionen.

– Tips är jätteviktiga. Ingen är gladare än vi över att vi fått ett fullgott skydd för enskilda som vill påtala oegentligheter i bolag på finansmarknaden, säger Magnus Schmauch.

MAR

Det är förbjudet för en person som har insiderinformation att utnyttja denna för egen eller annans räkning, direkt eller indirekt, genom att förvärva eller avyttra finansiella instrument som denna information rör. Förbudet omfattar även återkallande eller ändring i en order i ett finansiellt instrument.

Insiderinformation är information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrumentet.

Med marknadsmanipulation menar lagen såväl transaktioner eller order, som spridning av rykten eller information genom medierna eller på annat sätt som ger/kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på ett finansiellt instrument, alternativ som låser/ kan förväntas låsa fast priset på ett eller flera finansiella instrument vid en onormal eller konstlad nivå. Marknadsmanipulation inkluderar även överföring eller tillhandahållandet av falsk eller vilseledande ingångsvärden i förhållande till ett referensvärde.

Källa: Finansinspektionen

Platsannonser