Annons

Annons

"Långsam anpassning till EU:s regelverk skapar osäkerhet"

"Regeringen måste bli snabbare i anpassningen till nya EU-direktiv och ge rimlig tid för analys och förberedelser till de företag som påverkas." Det skriver Magnus Nyberg, Senior Manager på Zeb Consulting.

 

Sverige fick en ny försäkringsrörelselag den 1 april 2011. Samtidigt upphävdes lagen som reglerade tjänstepensionskassornas verksamhet. Tanken var att dessa skulle ombildas till moderna försäkringsföreningar och de gavs en övergångsperiod till utgången av 2014 att ansöka om ombildning.

Sedan dess har övergångsregeln förlängts flera gånger, först till slutet av 2017 och sedan juni 2019. I december 2018 har finansdepartementet föreslagit ytterligare förlängning till och med november 2019. Under denna tid har osäkerheten om det nya regelverket och kassornas framtida verksamhet varit stor.

Enligt övergångsregeln ska en tjänstepensionskassa som inte ansökt om ombildning till försäkringsföretag (eller tjänstepensionsföretag) innan övergångsperiodens slut likvideras. För att kunna bilda sig en uppfattning om hur och i vilken form verksamheten ska bedrivas eller om den alls kan bedrivas krävs omfattande analyser. Fortsatt drift kräver stora förändringar av kassornas interna rutiner och processer. För allt detta krävs ett klart, tydligt och i tid fastställt regelverk.

Annons

Annons

Redan under 2014 (i samband med Solvens 2) kom ett förslag till ny tjänstepensionsrörelselag. I avsaknad av nya europeiska regler ledde förslaget inte till någon lagstiftning. Nya europeiska regler om tjänstpensionsföretag, IORP 2, beslutades i december 2016. Svenska anpassningar skulle ha genomförts i lag den 13 januari 2019.

I juli 2018 kom finansdepartementet med ett kraftigt omarbetat förslag till nya regler för tjänstepensionsföretag. Då synes tiden redan varit förbi att hinna med lagstiftningen till den 13 januari 2019. I promemorian föreslås reglerna träda ikraft den 1 maj 2019 och kassorna får till den sista juni 2019 på sig att utreda, analysera, förbereda och ansöka om ombildning till tjänstepensionsföretag. I ett senare förslag, december 2018 föreslås ett ikraftträdande den 1 juli med ansökan den sista november.

Sedan dess har tiden sprungit iväg utan klara besked från lagstiftaren. Enligt regeringen ska förslag till förlängning av övergångsreglerna lämnas i morgon, den 26 mars och i juni ska en proposition avseende nya regler för tjänstepensionsföretag presenteras för Riksdagen. Enligt ryktet kommer en lagrådsremiss i april och regelverket kommer föreslås att träda ikraft i december 2019.

Det senaste lagförslaget innehåller omfattande delegeringsmöjligheter till Finansinspektionen och även om inspektionen redan startat eller påbörjar arbetet så fort lagrådsremissen kommer så ska kassorna, utöver lagen, hinna analysera och anpassa sig även till Finansinspektionens föreskrifter.

Vi befinner oss i mitten av mars 2019. Lagen skulle ha trätt i kraft i januari i år men har redan försenats till juli eller, om ryktet stämmer, december. Innehållet i regelverket är inte fastställt och de förslag som hittills lämnats skiljer sig markant åt och har i viktiga delar fått utstå massiv kritik.

I morgon, den 26 mars, blir det offentligt hur länge övergångsreglerna ska gälla och när en tjänstepensionskassa måste vara klar med förberedelserna inför en omvälvande förändring.

Även finansdepartementet har konstaterat att kassorna måste ges förlängd tid för att undvika onödigt och dyrt extraarbete. Därför föreslogsås ”hela” fem månader extra trots att förseningen i lagstiftningsarbetet är minst lika lång. Som vissa remissinstanser påpekat har detta inte inneburit den extra tid som behövs utan bara en nödvändig uppskjutning.

Regeringen kommer den 26 mars att förlänga den föreslagna övergångsperioden. Ska den nya lagen träda ikraft den 1 december så måste tiden helt enkelt förlängas. Detta inser även Regeringen och kommer, om det inte gått någon prestige i lagstiftningsprocessen, att förlänga övergångsperioden i vart fall till slutet av 2020. Detta innebär dock inte med automatik att finansdepartementet har lyssnat på kritiken från remissinstanserna, inklusive Finansinspektionen, utan endast att tiden runnit ut.

I Sverige förvaltas ca 180 miljarder kronor åt drygt 1 100 000 individer från drygt 2 700 företag anknutna till medlemmarsföretag i Tjänstepensionsförbundet som bedriver verksamhet enligt en sedan 8 år upphävd lag. Lagstiftningsprocessen har under flera år skapat stor osäkerhet inom branschen och hanteringen riskerar enligt Tjänstepensionsförbundet även att påverka pensionsnivåerna genom ökade kostnader.

Det lär tyvärr inte vara sista gången som lagstiftandet drar ut på tiden och skapar osäkerhet. Oaktat det goda syftet, att inom EU förstärka skyddet för arbetstagarna, pensionärerna, och skapa bättre konkurrens så måste lagstiftaren ta större hänsyn till företag som verkar i Sverige och ge den framförhållning som behövs för krävande anpassningar. Att senfärdigt, med upprepade förlängningar, komma med krav på stora och snabba förändring som berör företagens grundläggande förutsättningar för att driva en framgångsrik verksamhet, är inte i överensstämmelse med de krav som bör ställas på en förutsebar och rättssäker lagstiftningsprocess.

Magnus Nyberg
Senior Manager, Zeb Consulting

 

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons