Finans Debatt

Digitala stämmor bör vara här för att stanna

Josefin Malmqvist, gruppledare (M) civilutskottet.Josefin Malmqvist, gruppledare (M) civilutskottet.
Josefin Malmqvist, gruppledare (M) civilutskottet.
Publicerad

Det är dags att permanenta möjligheten till helt digitala bolagsstämmor också i Sverige. Det skulle stärka aktieägarnas insyn och möjlighet att delta. Därför kommer vi driva på för att den tillfälliga lagstiftningen ska bli permanent, skriver Josefin Malmqvist, gruppledare (M) civilutskottet.

Realtid.se

Detta är en argumenterande text med avsikt att påverka. Åsikterna som förmedlas här är skribenten/skribenternas egna.

Under coronakrisen har många innovativa problemlösningar vuxit fram för att människors liv och bolagsverksamhet ska kunna fortgå. Det handlar inte minst om att nyttja digital teknik – på nya sätt och i större omfattning. I många bolag har distansarbete och videomöten blivit regel istället för undantag.

De förbättringar och effektiviseringar som faktiskt skett måste kunna tas tillvara även efter att krisen är över. En fråga som i detta sammanhang blivit aktuell handlar om helt digitala stämmor i bolag och föreningar. 

I samband med coronakrisen infördes tillfällig lagstiftning som gjorde det möjligt för aktiebolag och ekonomiska föreningar att hålla helt digitala stämmor. Syftet var att minska resor och fysiska möten med många deltagare, och bidra till att stoppa smittspridningen. Vanligtvis är endast så kallade hybridstämmor tillåtna i Sverige. Det innebär att stämman måste genomföras i en fysisk lokal, men att deltagande på distans är tillåtet.

Annons

Den tillfälliga lagstiftningen har av allt att döma fungerat bra. Den har använts brett av såväl stora som små bolag och föreningar. Därför är det knappast förvånande att regeringen vill förlänga lagstiftningen så att den fortsätter gälla ända fram till 2021. Vi välkomnar självklart detta. Men Moderaterna menar att det är hög tid att ta ytterligare ett steg. Möjligheten att genomföra digitala stämmor borde bli permanent.

Den främsta anledningen är att stärka aktieägarnas respektive medlemmarnas ställning, och i synnerhet mindre aktieägares ställning. Genom digitala stämmor blir det enklare för var och en att delta och att vid behov kunna granska bolaget ifråga. Även för bolag och föreningar finns uppenbara vinster. Tid och kraft som läggs ned på resor och lokaler i samband med stämma kan istället komma till nytta i andra delar av verksamheten.

I länder såsom USA, Storbritannien och Danmark är det redan fullt tillåtet att hålla helt digitala stämmor, och vi menar Sverige borde gå samma väg. Redan i dagsläget finns många etablerade lösningar som det går att dra lärdom av. Moderaterna vill därför att en utredning bör tillsättas snarast för att undersöka hur en ändamålsenlig lagstiftning för digitala stämmor kan komma på plats.

Annons

En sådan utredning behövs för att bringa klarhet i frågor gällande till exempel säkerhet och identifiering av personer. Detta är utan tvekan frågor som går att lösa, men som först måste hanteras i en utredning för att säkerställa att en ny lagstiftning blir hållbar.

Ytterligare en fråga som behöver få svar avser stämmor med enbart poströster, så kallade pappersstämmor. Genom den tillfälliga lagstiftningen blev det samtidigt möjligt att genomföra sådana stämmor, även om det inte medgavs i bolagsordning eller stadgar. Detta har mött kritik från flera håll, och den ska tas på allvar. Vi menar att digitala stämmor är att föredra och att reglerna avseende poströstning inte bör permanentas.

Den tillfälliga lagstiftningen om digitala stämmor har visat på en av alla de möjligheter till förbättring – för såväl människor som bolag och föreningar – som teknikutvecklingen medför. Det måste vi ta vara på. Därför kommer Moderaterna driva på för att lagstiftningen ska bli permanent, och som alltid kommer vi söka brett stöd i riksdagen för våra förslag.

Annons

Josefin Malmqvist
Gruppledare (M) civilutskottet
David Josefsson
Riksdagsledamot (M) civilutskottet

Annons