FinansDebatt

Det är nu försäkringsbranschen ska stresstestas på riktigt

Publicerad

Liksom samhället i stort påverkas försäkringsbranschen av coronaviruset och dess följder. Det skriver advokat Kawin Mårtensson från Kompass Advokat.

Realtid.se

Kawin Mårtensson.

Liksom samhället i stort påverkas försäkringsbranschen av coronaviruset och dess följder.

EIOPA (European Insurance and Occupational Pension Authority) uttalade sig om läget den 17 mars, där det bland annat framgick att EIOPA kommer att begränsa tillsynen till att omfatta det som krävs för att följa utvecklingen och effekterna på marknaden. Detta ligger i linje med ett uttalande från Finansinspektionen (FI), som den 13 mars meddelade att FI under tiden till den 13 april inte kommer att påbörja några nya tillsynsundersökningar och att platsbesök kommer att skjutas fram.

Annons

EIOPA:s uttalande innehåller även en påminnelse om att Solvens II-regelverket innehåller ett riskbaserat solvenskapitalkrav (SCR). SCR är utformat så att försäkringsföretag ska kunna absorbera signifikanta förluster utan att det ska påverka företagens möjligheter till utbetalning till försäkringstagare och ersättningsberättigade. Om ett företag befinner sig under SCR, hamnar företaget under krav på tillsyn på nationell nivå. Det innebär omfattande rapporteringskrav och att en åtgärdsplan ska skickas till FI, samt att FI ska förelägga företaget att åtgärda bristerna i SCR inom max sex månader, den så kallade återhämtningsperioden. 

FI kan utan EIOPA:s medverkan förlänga återhämtningsperioden till nio månader. Om EIOPA meddelar att det föreligger ”exceptionella förhållanden”, kan återhämtningsperioden förlängas till över sju år. Denna möjlighet hänvisar EIOPA till och EIOPA understryker att samverkan sker med nationella tillsynsmyndigheter och att de det finns en beredskap att använda de verktyg som finns i Solvens II-regelverket. EIOPA går även in specifikt på att minimikapitalkravet (MCR) är den absolut lägsta kapitalkravsnivå som ett försäkringsföretag kan tillåtas befinna sig på.

EIOPA:s uttalande gav en föraning om FI:s uttalande tre dagar senare, den 20 mars, då FI genom generaldirektör Erik Thedéen sade att försäkringsföretag och tjänstepensionskassor bör använda de buffertar som de har byggt upp under mer gynnsamma förhållanden. Av uttalandet framgår också att myndigheten har förståelse för att det samlade kapitalet i företag, givet det rådande marknadsläget, kan falla under rådande riskbaserade kapitalkrav. FI understryker att företagen i dessa fall självklart ska ha en dialog med FI. 

Annons

Eftersom FI uttalar sig både om försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag, blir även IORP II-regelverket aktuellt. Enligt lagen om tjänstepensionsföretag kan FI genom ett eller flera beslut förlänga återhämtningsperioden för att åter uppfylla det riskkänsliga kapitalkravet till sammanlagt tolv år.  

Många försäkringsföretag kommer att prövas hårt om det vi ser är inledningen till en depression. Följderna av pandemin kan för vissa bolag även leda till stora utbetalningar av ersättningar, till exempel för kreditförsäkringar och vissa sjukförsäkringar. Detta kommer dessutom i en period då lågränteläget redan har prövat försäkringsföretag. Det är välkommet att båda EIOPA och FI i ett tidigt skede uttrycker vilja och beredskap från myndighetsnivå att använda de verktyg som faktiskt finns i regelverket, särskilt det som sägs om det riskbaserade kapitalkravet. Det är nu regelverket och försäkringsbranschen ska stresstestas på riktigt. De stora förändringarna som infördes efter finanskrisen 2007-2008 har förhoppningsvis byggt upp kapitalbuffertar som ska ge stabilitet och säkerställa försäkringstagares och ersättningsberättigades rätt.   

Trots uttalandena från EIOPA och FI är det alltid en balansgång och en utmaning att gå under det riskbaserade kapitalkravet. Reglerna om finansiella åtgärdsplaner, återhämtningsperioder, omfattande underrättelser/rapporter till FI m är komplicerade och otrampad mark för de allra flesta. 

Annons

Kawin Mårtensson
Advokat specialiserad på försäkringsrätt och finansiell reglering
Kompass Advokat
 

Fotnot: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (European Insurance and Occupational Pension Authority, EIOPA) är en av EU:s tre gemensamma tillsynsmyndigheter på det finansiella området. utforma tillsynen över försäkringsföretag med verksamhet i flera länder genom att ta fram riktlinjer och tekniska standarder.

Annons