Annons

Annons

Chefen har nyckeln till en bättre arbetsmiljö i finansbranschen

Det finns flera förklaringar till det stressiga arbetsklimatet i finansbranschen. Finasförbundets ordförande Ulrika Boëthius skriver om arbetsmiljön i finansbranschen där sex av tio anställda uppger att deras arbetsmiljö är för stressig.

Sex av tio finansanställda uppger att deras arbetsmiljö är för stressig och varannan att den stressiga arbetsmiljön också ger negativa återverkningar på deras privatliv. Det visar en ny rapport från Finansförbundet.

Nyckeln till en bättre arbetsmiljö är bland annat bra chefer.

Det finns flera förklaringar till det stressiga arbetsklimatet i finansbranschen. Som en konsekvens av finanskrisen 2008 har finansbranschen översköljts av ett stort antal nya regleringar som inneburit en ökad arbetsbörda för de anställda. Parallellt med denna utveckling pågår en långsam omställning och neddragning av antalet anställda inom många företag i branschen. Färre anställda ska utföra mer arbete. I kombination med krav på ständig produktivitetstillväxt har det medfört ett mycket stressigt arbetsklimat.

För flera anställda har den långvariga stressen lett till arbetsrelaterade sjukskrivningar. Sju procent uppger att de under det senaste året varit sjukskrivna på grund av sin arbetssituation.

Annons

Annons

Finansförbundets undersökning indikerar också att många arbetsgivare brister i sina rutiner när det gäller att hjälpa långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbetet. Var tredje av dem som varit långtidssjukskrivna under de senaste tre åren, uppger att de inte har fått en rehabiliteringsplan. Detta trots att arbetsgivaren, enligt lag, är skyldig att ta fram en sådan.

Men Finansförbundets undersökning innehåller också flera ljuspunkter. Undersökningen visar att när medarbetarna upplever att de har möjlighet att påverka sina mål och att målen är realistiska minskar den upplevda stressen. På samma sätt framgår det i undersökningen att chefer som skapar förtroende hos medarbetarna på köpet får mindre ohälsa på arbetsplatsen.

Även facklig närvaro har visat sig vara en tydlig friskfaktor. På arbetsplatser där det finns fackliga ombud upplevs arbetsmiljön som något bättre av de anställda.

Undersökningens resultat har sammanställts i rapporten ”Högt tempo i finansbranschen”.

Följande fyra punkter är viktiga nycklar i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö i finansbranschen:

1. Balansen
Att så många finansanställda uppger att deras arbetssituation påverkar deras privatliv och hälsa negativt är en larmsignal som måste tas på allvar. Arbetsbelastningen och bemanningen måste vara i bättre balans än vad den när nu. Finansförbundet är inte principiell motståndare till omställning; det är en nödvändighet för att överleva i en tuff och konkurrensutsatt bransch. Men det får inte ske till priset av medarbetarnas hälsa.

2. Målen
Finansförbundets undersökning visar att vägen till ett mindre stressigt arbetsklimat går via bra utvecklingssamtal där chefen låter medarbetarna vara med och påverka de individuella målen och att målen upplevs som rimliga och möjliga att nå.

3. Chefen
Ledarskapets betydelse för arbetsmiljön och arbetsglädjen kan inte nog betonas. Men det goda ledarskapet uppstår inte av sig självt. Även finansbranschens chefer vittnar om hög stress och att de inte ges tillräckligt med tid och resurser att utföra sitt arbete. Det är högst troligt att chefernas pressade arbetssituation ger ”smittoeffekter” nedåt i organisationen. För att vara bra chefer måste cheferna få tid, resurser och förutsättningar att vara det.

4. Facket
Facklig närvaro på arbetsplatsen är en vinn-vinn för både arbetsgivare och arbetstagare. På arbetsplatser där fackliga ombud saknas bör arbetsgivaren uppmuntra personalen att bilda klubb och utse arbetsmiljöombud. Tendensen är tydligt återkommande i flera av Finansförbundets undersökningar och visar tydligt vikten av facklig närvaro.

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett tydligt regelverk (AFS 2015:4) om hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas ute på arbetsplatserna. Genom att fullt ut implementera denna föreskrift och genom att förstärka och dra nytta av de friskfaktorer som rapporten identifierat kan sannolikt många av finansbranschens arbetsmiljöproblem motverkas.

Ulrika Boëthius, Ordförande, Finansförbundet

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons