Carnegie Investment Bank stäms av Prosolvias grundare. Tvisten rör äganderätten till Prosolvia-aktier.
Rättstvist

Carnegie vill inte betala Prosolviagrundaren

Prosolvia-aktier motsvarande 14 miljoner kronor står på spel när Prosolvia-grundaren Morgan Herou kräver Carnegie på pengarna. Men investmentbanken hävdar att det var på hans uppdrag man avslutade depån.

Publicerad 2019-02-04

Carnegie Investment Bank stämdes av Prosolvias grundare Morgan Herou om vem som äger rätten till 1 386 660 Prosolvia-aktier värda 13 866 600 kronor. Nu utvecklare Carnegie, via ombuden Jonas Eklund och Jakob Hober från Vinge Advokatbyrå, sitt bestridande svaromål mot stämningsansökan. Ombuden pekar på att att Prosolvia-grundaren trots flera former av påminnelser inte kontaktat Carnegie – inte förrän det blev känt att aktierna kunde vara värda något efter konkursen i bolaget.

Carnegie uppger i svaromålet att Morgan Herou överlät 1 386 660 Prosolvia-aktier till Carnegie redan i februari 2005. Detta skedde i samband med att en depå som han hade öppnat hos Carnegie avslutades. Först 13 år senare hörde Morgan Herou av sig, då det blev känt att aktierna kunde ha ett visst värde.

Carnegie Investment Banks ombud skriver att eftersom det gått en sådan lång tid har Carnegie inte skyldighet att förvara handlingar och dokumentation eller inspelningar av samtal från tiden då depån avslutades. Carnegie har dock tillgång till dokumentation ”som tvetydigt visar att Morgan Herou överlät Aktierna till Carnegie i februari 2005”, skriver ombuden Jonas Eklund och Jakob Hober från Vinge Advokatbyrå.

Enligt Carnegie fanns Morgan Herous aktier kvar i en depå hos Carnegie efter att Prosolvia försattes i konkurs, kort efter börsintroduktionen, den 28 december 1998.

I februari 2005 upprättade och utfärdade Carnegie en avräkningsnota för Prosolvia-aktierna. Den avsåg en försäljning av samtliga aktier i depån.

”Avräkningsnotan har föregåtts av en kontakt från Morgan Herou där Morgan Herou uppdragit åt Carnegie att avsluta depån och därvid överlåta Aktierna till Carnegie samt att utbetala på depån innestående likvida medel till Morgan Herou. Det är uteslutet att Carnegie skulle ha vidtagit dessa åtgärder utan att ha erhållit ett sådant uppdrag från Morgan Herou”, skriver ombuden från Vinge.

Köpeskillingen anges till noll kronor i avräkningsnotan.

Ombuden skriver återkommande i svaromålet att Morgan Herou aldrig tidigare haft några invändningar mot varken avräkningsnotan, utbetalningskort, det sista årssammandraget eller de därefter saknade årssammandragen.

Inte heller när hovrätten för Västra Sverige meddelade en dom i en tvist mellan Prosolvias konkursbo och PwC, där revisionsfirman fick betala 742,5 miljoner kronor, kontaktade Morgan Herou Carnegie, uppger ombuden Jonas Eklund och Jakob Hober.

Den långdragna konkursen i Prosolvia avslutades efter 20 år, den 18 april 2018, i Göteborgs tingsrätt. Konkursen avslutades med ett överskott på 206,5 miljoner kronor efter utdelning till Prosolvias borgenärer om 286 miljoner kronor och därefter trädde bolaget i likvidation. Utdelningen till aktieägarna uppgår till drygt tio kronor per aktie, enligt tidigare uppgifter från Prosolvias likvidator Lars Zetterberg.

Morgan Herous aktier skulle därmed ha varit värda cirka 14 miljoner kronor.

Först i början av 2018 kontaktar Morgan Herou alltså Carnegie och menar att aktierna aldrig skulle ha överlåtits till Carnegie.

Carnegies ombud menar dock att Morgan Herou inte kunnat presentera några handlingar som visar eller indikerar att han även efter överlåtelse 2005 skulle vara ägare till aktierna.

Platsannonser