Bank

Bättre rörelseresultat för Nordea

Nordea presenterar i dag ett bättre rörelseresultat för tredje kvartalet samtidigt var räntenettot längre än samma period i fjol.

Uppdaterad 2016-10-26
Publicerad 2016-10-26

I dag presenterar storbanken Nordea tredje kvartalsrapporten för 2016. Banken visar ett ökat rörelseresultat om 11 procent för tredje kvartalet. Rörelseresultatet uppgår till 1.148 miljoner euro jämfört med 1.033 miljoner euro samma period i fjol.

Räntenettot, det vill säga skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader, var dock sämre under årets tredje kvartal jämfärt med samma period i fjol. Räntenettot uppgick till 1.178 miljoner euro jämfört med 1.233 miljoner euro i fjol.

”Tredje kvartalet präglades av en stabil miljö med låg volatilitet på finansmarknaden, men även fortsatt låg tillväxt. Räntenettot sjönk med 4 procent i lokala valutor jämfört med tredje kvartalet 2015, men steg med 1 procent jämfört med föregående kvartal, och vi tror fortsatt att de lägsta nivåerna är bakom oss", kommenterar vd Casper von Koskull.

Provisionsnettot, det vill säga skillnaden mellan intäkter och kostnader från avgiftsbelagda tjänster, låg på 795 miljoner euro. Detta är en ökning med 4 procent då provisionsnettot låg på 767 miljoner euro i fjol.

Arbetet med fusionen mellan dotterbankerna i Norge, Danmark och Finland och det svenska moderföretaget fortgår. Som ett led i fusionsprocessen inrättades ett nytt bolåneinstitut, Nordea Hypoteksbank Abp, i Finland den 1 oktober. "Vi avser att fullfölja fusionsplanen i början av januari 2017. Fusionen förutsätter bland annat att den godkänns av de berörda myndigheterna i varje land", skriver banken i rapporten.

Vd Caspar von Koskull kommenterar bankens arbetet med att förbättra regelefterlevnaden:

"Det är nu ett år sedan vi inledde arbetet med att omvandla vår verksamhet och kultur. Vi förenklar vår legala struktur, vi byter ut kärnbankplattformen och investerar i regelefterlevnadsfunktionerna. Vi kommer inte att nå ända fram om vi inte också förändrar vår kultur. Det är ett steg på vägen mot målet att samla oss kring en stark kultur, baserad på etik och regelefterlevnad. En del av denna kulturförändring är att rekrytera experter i världsklass, varav många utomnordiska, till flera viktiga strategiska positioner. Det övergripande målet är att fortsätta att bygga den bank våra kunder vill att vi ska vara", skriver Caspar von Koskull i sitt vd-ord.

Baserat på tillsynsmyndigheternas slutliga gemensamma beslut efter 2016 års översyns- och utvärderingsprocess bedömer Nordea att banken måste ha en kärnprimärkapitalrelation på 17,3 procent från tredje kvartalet, vilket motsvarar 23,6 miljarder euro i kärnprimärkapital.

I slutet av tredje kvartalet uppgick kärnprimärkapitalet till 24,4 miljarder euro, primärkapitalet uppgick till 27,4 miljarder euro och kapitalbasen uppgick till 32,8 miljarder euro.

 

 

 

Platsannonser

Logga in