Batljan: ”Vår kärnverksamhet levererar”

Taggar i artikeln

Ilija Batljan SBB
Ilija Batljan, SBB:s vd.Ilija Batljan, SBB:s vd.
Publicerad
Uppdaterad

”Låt mig börja med att konstatera att vår kärnverksamhet levererar. Under 2022 ökade vårt förvaltningsresultat exklusive orealiserade valutakursförändringar med 38 procent, från 3 168 miljoner kronor till 4 382 miljoner kronor, säger Ilija Batljan, SBB:s vd.

Realtid.se

Periodens resultat var minus 7 949 mkr (12 305), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om minus 5,58 kr (8,20) efter utspädning.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital ökade från 2 459 miljoner kronor till 3 485 miljoner kronor, en ökning med 42 procent.

I november 2022 såldes 49 procent av tillgångar för 9,2 miljarder kronor (med tilläggsköpeskillingar om upp till 1,2 mdkr genom kontant betalning) till Brookfield Super-core Infrastructure Fund.

Annons

– Vi har en stark räntetäckningsgrad på 3,9 gånger, trots stigande räntor. Vi har levererat och vi kommer inte att stanna innan vi stärkt vår kreditrating samt återfått marknadens fulla förtroende.

För att komma dit har styrelsen beslutat att prioritera följande punkter:

1) Styrelsen i SBB har beslutat att utvärdera förutsättningarna att notera dotterbolaget Sveafastigheter. Sveafastigheter kommer inför noteringen att äga bostadsfastigheter och projekt i direktägda bolag, Joint Ventures (JV) samt noterade aktier för totalt cirka 15 mdkr. Av detta motsvarar SBB:s substans cirka 8 mdkr. I samband med en sådan notering avser SBB att avyttra omkring 70 procent av aktierna i bolaget.

Annons

2) SBB har för närvarande diskussioner om försäljning av fastigheter för ytterligare 6 miljarder kronor.

3) Brookfield Super-core Infrastructure Fund och SBB är överens att prioritera tillväxt i Europa under de närmaste åren. Ett arbete har inletts med att ta fram strategin för en sådan etablering.

4) SBB har byggt sin första solcellspark som producerar 10 GWH. SBB kommer att fortsätta investera i förnyelsebar energi med syftet att bli självförsörjande på förnyelsebar el före år 2030.

Annons

5) SBB:s ägande i JM är ett strategiskt långsiktigt innehav som passar väl med bolagets strategi att äga unika tillgångar.

SBB:s tolvmånaders rullande intjäningsförmåga per stam A-och B-aktier landar på 2,11 kr. Till det tillkommer ökade intäkter under 2023 som resultat av slutförda nyproduktionsprojekt om ytterligare cirka 0,19 kr per stam A-och B-aktier. Sammanfattningsvis landar intjäningen från förvaltningsverksamhet på 2,30 kr per stam A-och B-aktier.

Kassaflödet från SBB:s kärnverksamhet säkerställer fortsatt stark utdelning till bolagets cirka 350 000 aktieägare.

Till årsstämman 2023 föreslår styrelsen en utdelning om 1,44 kronor per stam A och B-aktier, fördelat på tolv månadsvisa utdelningar.

–Vi har under 2022 levererat och jobbar med full tillförsikt att fortsätta leverera en bra avkastning till våra aktieägare och kreditinvesterare,  säger Ilija Batljan, vd.

Året i korthet:
Hyresintäkterna ökade med 26 procent till 7 447 mkr (5 930).
Driftsöverskottet ökade med 21 procent till 4 881 mkr (4 047).
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 42 procent till 3 485 mkr (2 459).
Resultat före skatt minskade till –10 548 mkr (29 294), varav:
– Förvaltningsresultatet ingår med 2 391 mkr (3 286). I förvaltningsresultatet ingår resultat för förtidslösen av lån och andra jämförelsestörande poster om 304 mkr (-241).

– Värdeförändringar på fastigheter ingår med -4 571 mkr (21 360).

– Resultat från intresseföretag/JV ingår med -1 866 mkr (2 814), varav nedskrivning av JM ingår med 551 mkr.

– Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med – 1 560 mkr (2487).

Årets resultat var -9 811 mkr (25 601) efter avdrag för uppskjuten skatt om 645 mkr (-3 698) och aktuell skatt om -294 mkr (-247), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -7,23 kr (17,17) före utspädning.

Fastighetsportföljens värde uppgick till 135,6 mdkr (149,3).

Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 45 579 mkr (64 516), motsvarande 31,34 kr (44,46) per aktie.
Styrelsen föreslår en utdelning om 1,44 kr (1,32) per stamaktie A och B och en utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D. SBB vill möjliggöra för aktieägare att kunna välja om utdelningen på stam A- och B-aktier samt D-aktier ska återinvesteras (betalas ut) i form av B-aktie (så kallad DRIP – Dividend ReInvestment Plan eller ”återinvesteringsprogram för utdelningar”) som ett alternativ till kontant betalning.

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET
Hyresintäkterna ökade till 1 850 mkr (1 695).
Driftsöverskottet ökade till 1 105 mkr (1 082).
Förvaltningsresultatet var 656 mkr (1 220) varav förvaltningsresultatet exkl. valutakursdifferenser ingår med 1 236 mkr (989).

SBB, Mkr
Q4-2022
Q4-2021
Förändring
Hyresintäkter
1 850
1 695
9,1%
Driftnetto
1 105
1 082
2,1%
Förvaltningsresultat
656
1 220
-46,2%
Värdeförändringar fastigheter, totalt
-3 590
9 378

Värdeförändringar derivat, totalt
-405
1 151

Resultat före skatt
-8 842
13 548

Nettoresultat
-7 949
12 305

Resultat per aktie, kronor
-5,58
8,30

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor
31,34
44,46
-29,5%
Utdelning per aktie, kronor
1,44
1,32
9,1%

Annons