Juridik

Åtal i QV Invest-härvan

Entreprenören Ulf Söderberg åtalas för grovt bokföringsbrott. Konkursförvaltaren och EBM saknar 15,8 miljoner kronor i konkursboet. Tidigare affärspartners skyller bristerna i bokföringen på varandra.

Uppdaterad 2019-05-06
Publicerad 2019-05-06

Vice chefsåklagare Lennart Gollard vid Ekobrottsmyndigheten, EBM, har lämnat in en stämningsansökan mot styrelseledamoten och ägaren Ulf Söderberg i bolaget Nutriinvest Sverige, ett bolag som ingår i QV Invest-sfären.

Ulf Söderberg misstänks för grovt bokföringsbrott eftersom han, som ansvarig företrädare för Nutriinvest från den 9 juli 2013 till den 12 november 2016, ”uppsåtligen eller av oaktsamhet” underlåtit att bokföra avyttring av bolagets innehav av aktier upptagna till ett värde om 15 817 006 kronor i årsbokslutet för räkenskapsåret 2014. Alternativt underlåtit att skriva ned denna tillgångspost i ett efterföljande årsbokslut per den 31 december 2015. Det framgår av stämningsansökan.

Åklagaren yrkar att Ulf Söderberg ska få näringsförbud från den tiden då dom meddelas. Lägsta föreskrivna straff för grovt bokföringsbrott är fängelse i sex månader.

En anmälan om brott kom från advokat Stefan Christensson som är konkursförvaltare för bolaget. I en underrättelsehandling skickad till EBM skriver konkursförvaltaren att det saknas en årsredovisning för räkenskapsåret 2014 samt att det saknas underlag för hur bolagets stora aktieinnehav om bokfört värde om 15,8 miljoner kronor avyttrats.

I styrelsen för Nutriinvest Sverige har även Anders Uddén suttit som tillsammans med Ulf Söderberg haft en nyckelposition i QV-bolagen.

Det var just Anders Uddén som begärde bolaget i konkurs.

Av förvaltarberättelsen framgår det att Nutriinvest Sverige ingår i en större företagsgrupp kontrollerat av Anders Uddén via indirekt ägt bolag i Schweiz. Bolagets ändamål var att äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom hälsobranschen. Bolagets huvudsakliga investering har bestått i aktier i det norska bolaget Nattopharma som tillverkar vitamin K2.

Genom finansiering från närstående bolag köpte Nutriinvest på sig aktier i Nattopharma, men enligt Anders Uddén var detta en dålig investering. Aktiens börskurs sjönk med över 30 procent, vilket ledde till att Nutriinvest tvingades avyttra sitt innehav främst under 2015 för att kunna betala räntor. Vid konkursutbrottet hade bolaget skatteskulder om cirka 40 000 kronor, smärre leverantörsskulder samt avräkningsskulder till närstående bolag om cirka 14,6 miljoner kronor. Bolaget hade vid konkursutbrottet även sju betalningsanmärkningar.

Konkursförvaltaren skriver att det förelegat ett stort avskrivningsbehov vad gäller aktieinnehavet, ”vilket avsevärt påverkar aktiekapitalets bestånd”. Vidare har bolaget leasat en Porsche som under slutet av 2014 lösts och avyttrats i Norge. Porschen skulle enligt uppgift användas i reklamsammanhang med skådespelaren Mikael Persbrandt. Enligt konkursförvaltaren fanns balansposten fortfarande kvar i årsredovisningen för samma år.

I förhör uppger en kvinna, anlitad som bokförare i bolaget Nutriinvest under 2014, att hon avbröt samarbetet med bolaget när hon inte fick material i tid. Hon känner inte till vart bokföringsmaterial finns efter bokslutsdagen 31 december 2014. 

Ulf Söderberg förnekar brott i förhöret som ägde rum i slutet av oktober 2018. Han uppger att det var Anders Uddén som skötte kontakterna med revisorn och att han själv lämnade sin roll som ledamot i bolaget vid bokslutet 2014 och har därefter inte haft något aktivt arbete i bolaget. Han menar däremot att det blev en miss i kommunikationen och Bolagsverket informerades först under 2016. Han känner inte till varför bokföringen upphört. 

Ulf Söderberg har inga kommentarer till att det saknas tillgångar, aktier i andelsföretaget Nattopharma, i bolaget. Han vet inte vad som hänt med dessa.

Ulf Söderberg anser att ansvaret för bristerna i bokföringen ska ligga på ägaren Anders Uddén.

Anders Uddén var till en början misstänkt för grovt bokföringsbrott men brottmålet lades ned i början av april. Även han förnekade brott.

Anders Uddèn uppger att han blev inbjuden som investerare i bolaget av duon Ulf Söderberg och Anders Struknes, båda ägare av QV-investbolagen där Anders Uddén även investerade en del pengar samt bistod som borgensman (se faktaruta). 

Han uppger i förhör med EBM att han investerat cirka 1,6 miljoner kronor privat, cirka 5,7 miljoner kronor via bolaget Hantinter Kappa samt 1,6 miljoner kronor via Per Uddén Innovation AB.

Anders Uddén blev styrelseledamot så sent som i november 2016 och då även företrädare för bolaget. I förhör uppger han att han då insåg att bolaget var på obestånd. Han såg att det saknades redovisning för 2015 och försökte finna bokföringen, utan att lyckas. Han uppger vidare att det inte var hans ansvar att det saknades bokföring för 2015 då han blev styrelseledamot först efter denna period.

Anders Uddén försatte bolaget i konkurs eftersom det saknades verksamhet och tillgångar. 

Anders Uddén uppger att de 15 miljoner kronor som investerades i det norska bolaget Nattopharma kom från sju olika bolag och från honom privat. Bland bolagen fanns bland annat Ulf Söderbergs bolag US i Ljungå Förvaltning samt Anders Struksnes bolag Nutri Konsult Anders Struksnes.

Vidare uppger Anders Uddén att tillgångarna var för högt upptagna och att de skulle ha skrivits ner. Aktierna har dels tappat värde och dels har aktier kvittats ut mot andra fordringar under 2015. Han kan ej svara på hur mycket som har kvittats mot andra fordringar eftersom han inte haft tillgång till bokföringsmaterialet för perioden 2015. 

Anders Uddén svarar i förhöret att det är företrädare i bolaget som är ansvarig för bristerna i bokföringen och pekar på att det är Ulf Söderberg som satt i styrelsen fram till 12 november 2016.

Åtalet lämnades in till Stockholms tingsrätt den 25 april 2019.

Fakta:

Obligationssmällen i QV-bolagen

QV Svensk hälsa, som är ett dotterbolag till QV Invest, har i tre omgångar erbjudit marknaden företagsobligationer med en årlig ränta på 11 procent samt 8,75 procent. Obligationerna har inbringat 155 miljoner kronor till bolaget.

Strax innan jul 2016 trädde QV Svensk Hälsa och moderbolaget QV Invest in i rekonstruktion. QV Svensk hälsa, som gav ut företagsobligationerna, hade då skulder om drygt 111 miljoner kronor, av dessa motsvarar cirka 109 miljoner kronor obligationslån. 

QV Svensk hälsa lånade ut pengarna som inkom från obligationslånen till moderbolaget QV Invest AB. Detta bolag hamnade senare på obestånd och kunde därmed inte reglera sin skuld till bolaget som i sin tur inte kunde reglera räntor till obligationsinnehavarna. QV Invest hade vid rekonstruktionen skulder på 162 miljoner kronor, varav cirka 102 miljoner kronor rörde skulderna till dotterbolaget.

Ganska snart började stämningsansökningarna hagla in till tingsrätten från arga obligationsinnehavare som krävde tillbaka sina pengar.

I slutet av november 2017 försattes bolagen i konkurs med rekordskulder om totalt 256,5 miljoner konor. Största delen av skulderna avser obligationslån om 113 523 293 kronor.

Anders Uddén:

Gick in som borgensman i samband med utgivandet av obligationslånen i QV Svensk Hälsa.

Efter att han stämts av flera privatpersoner som känt sig lurade lämnade han sitt engagemang i QV Invest i början av 2017.

I slutet av 2017 försattes han i personlig konkurs, på egen begäran. Hans beräknade underskott uppgick då till 11,5 miljoner kronor. Hos Kronofogden hade han skulder om 3,55 miljoner kronor. Konkursen avser endast svenska tillgångar. Han är i dag skriven i Schweiz.

Tidigare storägare samt ordförande i Permobil innan det såldes till Nordic Capital och därefter till Investor.

Ulf Söderberg:

Var en av storägarna i QV-bolagen samt ordförande för QV Invest.

Har arbetat inom hälsokostindustrin och förebyggvården under cirka 30 år. Ulf Söderberg grundade bland annat Bringwell och Stresscompany. Var bland annat drivande i avskaffandet av apoteksmonopolet.

Vd för sitt ägarbolag US i Ljungå Förvaltning, ordförande för Zenigoo International och World of Staccs samt ledamot i bolagen Visby Sol och A-gruppen Partners.

QV Invests största aktieägare (innan konkursen):
Ulf Söderberg med bolag äger 27, 1 procent av röster och Kapital

Anders Uddén med bolag äger 27,1 procent av röster och kapital

SEB Life International äger 9,9 procent av röster och Kapital

Anders Struksnes äger 7,3 procent av röster och kapital

Avalon Capital AG äger 4,1 procent av röster och Kapital

Platsannonser