Bank

Ändringar i regelverket om kapitaltäckning

I lagrådsremissen föreslår regeringen åtgärder för att stärka regelverket om kapitaltäckning för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Publicerad 2020-09-24

Genom förslagen anpassas svensk rätt till nya bestämmelser i EU:s tillsynsförordning och genomför i svensk rätt nya regler i EU:s kapitaltäckningsdirektiv. Det framgår av ett pressmeddelande.
 

Det föreslås i huvudsak att:

  • det ska fattas beslut om särskilda kapitalbaskrav, som ska vara institutspecifika,
  • Finansinspektionen ska underrätta instituten om skillnaden mellan de lämpliga kapitalbasnivåerna och kapitalbaskraven,
  • systemriskbufferten och kapitalbuffarna för systemviktiga institut ska läggas samman,
  • kapitalbufferten för övrigt systemviktiga institut ska få uppgå till högst 3 procent utan Europeiska kommissionens godkännande,
  • det ska införas särskilda bestämmelser om ingripanden och restriktioner om kravet på bruttosoliditetsbufferten inte är uppfyllt,
  • det ska införas ett krav på godkännande för vissa finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag, och
  • det ska införas ett krav på grupper från länder utanför EES att etablera intermediära moderföretag inom EES.


Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 29 december 2020.

Platsannonser