Juridik

Allra till hovrätten: ta inte upp målet

Allra Asset Management svarar på Pensionsmyndighetens överklagande till Svea hovrätt. Dels pekar Allra på att myndigheten tar upp ny bevisning i hovrätten, vilket inte är tillåtet.

Uppdaterad 2020-11-23
Publicerad 2018-06-21

Allra Asset Managements ombud, från Gernandt och Danielsson, skriver ett brådskande svar till Svea hovrätt angående Pensionsmyndighetens överklagande av hävningen av kvarstadsbeslutet.

Allra Asset Management vann en delseger i tingsrätten mot Pensionsmyndigheten när Stockholms tingsrätt beslutade att häva kvarstadsbeslutet som meddelats bara några dagar tidigare efter ett yrkande från Pensionsmyndigheten. Kvarstadbeloppet uppgick till totalt 5.542.430 euro samt 15.420.485 dollar, motsvarande cirka 191,6 miljoner kronor samt kvarstad på fondbolagets bankmedel i Luxemburg på samma summa. 

Efter tingsrättens senaste beslut att häva kvarstadsbeslutet överklagade Pensionsmyndigheten till Svea hovrätt, vilket nu Allra Asset Management alltså svarar på.

Allra yrkar i första hand att hovrätten inte ska meddela prövningstillstånd och i andra hand att målet ska återförvisas till tingsrätten för förnyad prövning, i tredje hand att överklagandet ogillas. Totalt 140.000 kronor yrkar fondbolaget att hovrätten ska förpliktiga myndigheten att betala i rättegångskostnader till Allras ombud.

Inte godkänt kvarstad

Allra pekar bland annat på att Stockholms tingsrätt så sent som ”häromdagen” valt att inte godkänna kvarstad om 10 miljoner kronor mot Allras systerbolag Allra Pension då domstolen inte ansåg att det förelåg sabotagerisk avseende Alexander Ernstberger och David Persson Rothman.

Fondbolaget hänvisar även att att Pensionsmyndigheten åberopar nya omständigheter och nya bevis i yrkandet till Svea hovrätt. Uppgifter som aldrig lämnats i undersinstansen, Stockholms tingsrätt, vilket inte är tillåtet. Bland de 13 punkter som Allra radar upp som nya uppgifter finns bland annat den om att Luxemburgska finansinpektionen inte behöver godkänna nya styrelseledamöter i fondbolaget men också att balansräkningen i Allra Sverige AB är uppblåst. Allra pekar även på att uppgiften att Allra Sveriges bokförda värden saknar värde, är en ny omständighet som inte tagits upp i tingsrätten.

”Faktum är att majoriteten av de omständigheter som Pensionsmyndigheten åberopar i överklagandet är nya”, skriver Allras ombud.

Vidare skriver ombuden att ”på grund av instansordningens princip ska emellertid hovrätten inte pröva ya omständigheter som första instans. Hovrättens prövning ska nämligen begränsas till de omständigheter som var åberopade vid tiden för det överklagande tingsrättsbeslutet”.

Ingen konkret sabotagerisk

När det gäller sabotagerisken skriver Allras ombud att Allra inte har vidtagit några förberedande åtgärder som exempelvis säga upp anställningar, avveckla rörelse, avyttra bostadsfastigheter eller lämna uppdrag om att omhänderta egendom. Ombuden menar att detta gäller även de av Pensionsmyndighetens misstänkliggjorda individer Alexander Ernstberger och David Persson Rothman. Ombuden pekar därmed på att det inte föreligger någon konkret sabotagerisk. 

I yttrandet hänvisar man även till att Ewran Mersins och Mattias Bengtssons agerande inte har någon relevans för målet då de varken företräder bolaget eller är aktieägare.

Allras ombud menar även att ”Pensionsmyndighetens talan kan inte bifallas utan att myndigheten ens har åberopat ett enda yttre konstaterbart tecken på att Allra ska undandra några tillgångar”.

Åklagaren har hävt reseförbudet

Allra tillbakavisar Pensionsmyndighetens påstående om att motivet till sabotaget skulle vara att David Persson Rothman och Alexander Ernstberger skulle fly och därmed behöver pengar.

”Det kan konstateras i denna av Pensionsmyndigheten uppfattade flyktfara inte synes delas av åklagaren, som hävt Alexanders Ernstbergers reseförbud”.

Allra tillbakavisar även påståendet att man inte behöver godkännande från luxemburgs finansinspektion för att ändra styrelsen. Allra hänvisar bland annat till ett mejl från en advokat i landet som "bekräftar att rättsverkan av styrelseval inte inträder förrän vid ett godkännande av CSSF”.

Nordic Capitals värdering av Allra-koncernen

Rörande Pensionsmyndighetens påstående om att Allrakoncernen skulle sakna värde hänvisar fondbolaget till Nordic Capital som hade värderat koncernen till 750 miljoner kronor.

”Det ska också tilläggas att det inte var Nordic Capital som avbröt planerna på ett förvärv av Allrakoncernen. Tvärtom var det Alexander Ernstberger och Allra Sverige som tog intiativ till att avbryta förhandlingarna och istället fokusera på börsnoteringen. Detta berodde på att aktieägarna -  däribland han själv och David Persson Rothman -  hade klart högre förväntningar på värderingen av koncernen”.

Allra ställer även upp en frågeställning: ”Om Alexander Ernstberger och David Persson Rothman kände till att det fanns komprometterande material rörande verksamheten i Dubai, borde de då inte ha tagit Nordic Capitals bud om 750 miljoner kronor och omedelbart sjösatt den flyktplan som Pensionsmyndigheten nu fruktar ska lanseras som en följd av myndighetens stämningsansökan?”.

Värden finns i Allra Försäkring

Allra skriver även att Pensionsmyndighetens påstående om att Allra-koncernen saknar tillgångar inte stämmer och att det är tydligt att myndigheten gjort sin kvarstadsansökan utan att bilda en uppfattning om Allrakoncernens ekonomiska förhållanden. Allra pekar bland annat på att Allra Försäkring AB har ett bokfört värde om 265 miljoner kronor. Här bedrivs fortfarande en verksamhet. Intäkterna i Allra Försäkring AB under de första fem månaderna i år uppgår till cirka 71 miljoner kronor, framgår det i yttrandet.

”Pensionsmyndighetens påstående att Allrakoncernen saknar intäkter är således grundlöst”, skriver Allras ombud.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in