Juridik Nyhet

Advokatsamfundet väcker talan mot Advokatguiden 

Taggar i artikeln

Advokatsamfundet
Erling Løken Andersen, vd för Advokatguiden och Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Advokatsamfundet.
Publicerad
Uppdaterad

Enligt Advokatsamfundets bedömning har Advokatguiden AS gjort ett flertal lagöverträdelser på sin webbplats advokatguiden.se. Efter att ha försökt förmå Advokatguiden att upphöra med lagöverträdelserna har Advokatsamfundet nu valt att låta Patent- och marknadsdomstolen avgöra tvistefrågorna.

Realtid.se

Advokatguiden ägs och drivs av Advokatguiden AS. Guiden startades av IT-grundaren och advokaten Erling Løken Andersen. Företaget har sin bas i Oslo och har verksamhet i Norge, Sverige och Danmark. I Sverige lanserade s guiden hösten 2021, trots stora protester från Advokatsamfundet.

– Detta skapar en mer transparent advokatmarknad genom att vem som helst kan se hur advokaterna sköter sitt jobb och vilka priser som de tar för sina tjänster, sa Advokatguidens grundare Erling Løken Andersen till Realtid då.

Ett par månader efter att guiden lanserats i Sverige polisanmälde Advokatsamfundet företaget.

Annons

Advokatsamfundet har hela tiden betonat att ett av samfundets huvudändamål enligt stadgarna är att tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen.

Syftet med, och grunden för, upprättandet av Advokatsamfundets matrikeldatabas, alltså register över advokater, biträdande jurister, EU-advokater med flera, är således strikt relaterat till Advokatsamfundets myndighetsutövning.

Advokatguiden AS startade ursprungligen sin verksamhet med en webbplats i Norge. Advokatguidens affärsidé går ut på att dels ta betalt av advokater som vill profilera sig lite extra på webbplatsen, dels ta betalt för att matcha personer som söker advokater inom vissa specifika ämnesområden. Redan under slutet av 2020 och början av 2021 tog Advokatguiden kontakt med Sveriges advokatsamfund i syfte att skaffa sig tillgång till samfundets matrikeldatabas för att kunna etablera sig även i Sverige.

Annons

Advokatsamfundet meddelade då företaget att syftet och grunden för upprättandet av databasen är den myndighetsutövning som Advokatsamfundet utövar och att det inte kunde komma ifråga att ge företaget någon sådan tillgång. Advokatsamfundet informerade också Advokatguiden om att matrikeldatabasen enligt samfundets bedömning omfattades av databasskydd enligt 49 § upphovsrättslagen och att det skulle utgöra intrång i samfundets rättigheter om Advokatguiden skulle göra utdrag eller återanvända hela eller en väsentlig del av matrikeldatabasens innehåll.

Trots Advokatsamfundets invändningar startade Advokatguiden under 2021 webbplatsen advokatguiden.se, där tusentals svenska advokater och biträdande jurister har listats, mest troligt utan deras vetskap. Webbplatsen har därefter under en längre tid kritiserats av enskilda svenska advokater, som anser att den är oseriös och full av felaktiga uppgifter. Till detta kommer att webbplatsen använder ”advokat” i sitt namn, trots att denna titel är skyddad i lag och förbehållen verksamhet som bedrivs av ledamöter av Sveriges advokatsamfund.

Advokatsamfundet har uppmanat advokatguiden.se att omgående upphöra med att använda den i lag skyddade titeln ”advokat” och att sluta använda innehåll hämtat från Advokatsamfundets matrikeldatabas. Advokatsamfundet har flera gånger tillskrivit Advokatguiden för att få bolaget att upphöra med publiceringen av advokater med flera på sin webbplats.

Annons

Många advokater har, enligt Advokatsamfundet, vänt sig till advokatguiden.se med begäran om att tas bort från webbplatsen och med begäran om radering av personuppgifter enligt GDPR. De har fått till svar att advokatguiden inte avpublicerar information utan tungt vägande skäl.

Det är anmärkningsvärt att advokater som inte vill finnas med på webbplatsen inte tillåts avregistrera sig. Inte heller de advokater som har begärt registerutdrag enligt GDPR från Advokatguiden har fått någon positiv respons,” skriver Advokatsamfundet på sin hemsida.

Advokatsamfundet har väckt talan i ett mål om intrång enligt upphovsrättslagen och ett mål om överträdelser av marknadsföringslagen. Sammanfattningsvis handlar dessa mål om följande aspekter:

• Advokatguiden har inte rätt att återge det stora antalet uppgifter om advokater och biträdande jurister som har hämtats från Advokatsamfundets matrikeldatabas eftersom denna omfattas av databasskydd enligt 49 § upphovsrättslagen.

• Advokatsamfundet menar också att Advokatguidens webbplats innehåller oriktig och vilseledande information i flera avseenden. Exempelvis har Advokatguiden listat flera personer som advokater, trots att de tidigare har utträtt ur Advokatsamfundet. Där har också listats vissa personer som inte längre är advokater eftersom de har uteslutits ur Advokatsamfundet. Advokattiteln är skyddad i lag, och bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat.

• Advokatguiden har felaktigt påstått att ”Advokatguiden har den mest kompletta databasen över advokater i Sverige”. Detta stämmer inte eftersom det saknas många advokater bland dem som listas på advokatguiden.se.

• Advokatguiden har också gett intryck av att det finns ett samarbete mellan Advokatguiden och de advokater som listas på advokatguiden.se. Detta kommer till uttryck genom att Advokatguiden uppmanar potentiella klienter att till Advokatguiden skicka information om vad klienterna behöver juridisk hjälp med, för att dessa uppgifter sedan ska vidarebefordras för att olika advokater ska lämna ”offerter”. Advokatsamfundet ser allvarligt på detta, eftersom sådana uppgifter från klienter typiskt sett omfattas av advokaters sekretess- och diskretionsplikt och inte ska lämnas till och förmedlas av Advokatguiden.

Advokatsamfundets skriver också att de nu vidtagna åtgärder inte har någonting att göra med att hindra transparens och granskning rörande advokaters kompetens, verksamhet och prissättning, såsom Advokatguiden har gjort gällande.

 

Annons