Försäkring

89,3 miljarder i premieinkomster för skadeförsäkringsbolagen

Premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretagen har ökat med 4,7 miljarder kronor (6 procent) under de senaste fyra kvartalen.

Publicerad 2020-05-27

Under de senaste fyra kvartalen var premieinkomsterna för skadeförsäkringsföretagen knappt 89,3 miljarder kronor. Störst marknadsandelar bland skadeförsäkringsföretagen hade Länsförsäkringar, följt av If Skadeförsäkring, Folksam och Trygg-Hansa. Dessa företag hade sammanlagt drygt 70 miljarder kronor i premieinkomster, motsvarande 79 procent av de totala premieinkomsterna för skadeförsäkringsföretagen.

De utbetalda försäkringsersättningarna, som har betalats ut av skadeförsäkringsföretagen till kunder som har drabbats av skada, har under samma period ökat med 4,8 miljarder kronor (8 procent). Det visar statistik från Svensk Försäkring.

Trafik- och motorfordonsförsäkringar stod för mer än en tredjedel, 32,1 miljarder kronor, av premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretagen under de senaste fyra kvartalen, och ökade med 4 procent jämfört med motsvarande period förra året. Företags- och fastighetsförsäkringar stod för knappt en fjärdedel, 20,4 miljarder kronor, av premieinkomsterna, och ökade med 7 procent.

En femtedel, 17,9 miljarder kronor, av premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretagen de senaste fyra kvartalen gick till hem- och villaförsäkringar. Dessa försäkringar ökade med knappt 4 procent i premieinkomster jämfört med motsvarande period året innan.

Knappt 13 procent, 11,6 miljarder kronor, av skadeförsäkringsföretagens premieinkomster under de senaste fyra kvartalen gick till sjuk- och olycksfallsförsäkringar, som ökade med 4 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Resterande försäkringar utgörs av övriga egendomsförsäkringar (till exempel djurförsäkringar och produktförsäkringar), inkomstförsäkringar, avgångsbidragsförsäkringar. Denna grupp av försäkringar stod för 8 procent, 7,5 miljarder kronor, av premieinkomsterna under de senaste fyra kvartalen, och ökade med 15 procent jämfört med motsvarande period året innan.

– Premieinkomsterna har vuxit i takt med en konjunktur som varit både kraftig och långvarig. Under en konjunkturförstärkning ökar vanligtvis efterfrågan på varor och tjänster, inklusive försäkringar. Sambandet mellan utvecklingen i BNP och premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretagen är starkt, varför det är väntat att efterfrågan på försäkringar har stigit. Förutsatt att sambandet fortsätter att vara starkt kommer den inbromsning i konjunkturutvecklingen som vi har sett i spåren av corona-pandemin att troligen ha en negativ påverkan på efterfrågan på försäkringar, med viss fördröjning, skriver Svensk Försäkring.

Premieinkomsterna till skadeförsäkringar hos livförsäkringsföretagen under de senaste fyra kvartalen uppgick till 4,1 miljarder kronor. Det är en ökning med 12 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Under de senaste fyra kvartalen anmäldes 2,9 miljoner skador till skadeförsäkringsföretagen. Det är en minskning med 2 procent jämfört med motsvarande period förra året. Minskningar har skett i alla försäkringsgrenar, med undantag av hemförsäkringar, där antalet anmälda skador har ökat med 1 procent. Det kan finnas flera anledningar till att antalet anmälda skador i allmänhet har minskat. En mild vinter och den rådande pandemin har säkerligen bidragit. Minskningarna kan också ses mot bakgrunden av en stabil tillväxt i antalet anmälda skador under perioden 2013 till 2018, som sannolikt fått drivkraft från den goda ekonomiska utvecklingen som skett under samma period och sedan avmattades under 2019.  

Under de senaste fyra kvartalen har antalet anmälda skador inom trafikförsäkringen minskat med 5 procent och antalet anmälda skador inom motorfordonsförsäkringar minskat med 1 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Utöver ovannämnda orsaker till minskningar i antalet skadeanmälningar, så förväntas också allt säkrare bilar leda till en allmän nedgång i antal skador för trafik- och motorfordonsförsäkringar.

Antalet anmälda skador inom hemförsäkringen ökade med 1 procent under det senaste året, jämfört med motsvarande period året innan. När det gäller övriga försäkringar för hushållen – villaförsäkringar, fritidshusförsäkringar och båtförsäkringar (eller tillägg inom dessa försäkringar) – så minskade antalet anmälda skador med 4 procent. En anledning till minskningen är att skadeanmälningarna var ovanligt höga under det förra året till följd av stormen Alfrida, i synnerhet gällande fritidshus. På grund av rådande reserestriktioner kan också skador som uppstått under vintern i till exempel fritidshus hittills ha gått oupptäckta.

Antalet skador inom företags- och fastighetsförsäkring har under de senaste fyra kvartalen minskat med 4 procent. 

De utbetalda försäkringsersättningarna omfattar skadeersättningar som har betalats ut till kunder som har drabbats av skada, både för respektive års skada och tidigare års skador. Under de senaste fyra kvartalen uppgick ersättningarna till 67,2 miljarder kronor, och de har därmed ökat med knappt 4,8 miljarder kronor (8 procent) jämfört med motsvarande period föregående år.

Trafik- och motorfordonsförsäkringar stod för 28 procent av utbetalningarna, medan övriga produktområden stod för ungefär lika stor andel. För skador inom trafik- och motorfordonsförsäkringar har det under de senaste fyra kvartalen betalats ut 18,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 1,2 miljarder kronor (7 procent) jämfört med motsvarande period förra året.

För skador inom hem- och villaförsäkringar respektive företags- och fastighetsförsäkringar utbetalades 10,1 miljarder kronor respektive 9,7 miljarder kronor, vilket är en ökning 5 procent.

För skador inom sjuk- och olycksfallsförsäkringar utbetalades 9,7 miljarder kronor, en ökning med knappt 170 miljoner kronor (2 procent) jämfört med motsvarande period förra året.

Resterande försäkringar utgörs av övriga egendomsförsäkringar (till exempel djurförsäkringar och produktförsäkringar), inkomstförsäkringar, avgångsbidragsförsäkringar, med mera. Denna grupp av försäkringar stod för 16 procent, 10,7 miljarder kronor, av utbetalningarna under de senaste fyra kvartalen, vilket är en ökning med knappt 1,9 miljarder kronor (21 procent) gentemot motsvarande period förra året.

De utbetalda försäkringsersättningarna har ökat succesivt under de senaste tre åren.

 

Platsannonser

Logga in