Simplicity Global Corporate Bond minskade 0,17 procent i mars – Rysslands invasion av Ukraina dominerade nyhetsflödet

Fonden Simplicity Global Corporate Bond minskade 0,17 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,33 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Henrik Tingstorp, Fabian Dahl och Magnus Thyni.

Inledningsvis skriver förvaltarna att nyhetsflödet fortsatte domineras av kriget i Ukraina under mars. Utöver det stora mänskliga lidande kriget innebär skapar det också stora konsekvenser för världsekonomin.

”Den ryska ekonomin har isolerats mer och mer genom omfattande sanktioner från väst och en stor andel av de västerländska företag som verkar i landet har valt att stänga ned sina verksamheter där. Ryssland har svarat genom att hota med att förstatliga de företag som inte upprätthåller sin verksamhet, men få bedömare tror att detta kommer få några större effekter. Rysslands starka förhandlingskort har hela tiden varit leveransen av gas och olja som framförallt Europa varit beroende av, men även här förs nu diskussioner om att sluta köpa från Ryssland”, skriver förvaltarna.

Vidare fortsätter den stigande globala inflationsstatistiken oroa investerare. I USA är inflationssiffrorna på de högsta nivåerna sedan början på 80-talet. Detta fick amerikanska centralbanken att agera under mars då man höjde styrräntan med 0,25 procent, de flesta bedömare är däremot överens om att det kommer fler höjningar under året.

Kreditmarknaden följde ungefär samma mönster som aktiemarknaden och efter en svag inledning på månaden följde en stark återhämtning.

”Den nordiska marknaden var mindre volatil än den internationella, vilket delvis kan förklaras av en lägre likviditet. Många nordiska företag väljer även att ge ut obligationer med rörlig ränta vilka inte påverkas i någon större utsträckning av förändringar i det allmänna ränteläget. I primärmarknaden var aktiviteten låg på grund av det osäkra världsläget, men i takt med att förutsättningarna förbättrades under månaden ökade dock aktiviteten och ett antal bolag valde att testa marknaden genom att ge ut nya obligationer”, skriver förvaltarna.

Kreditspreadarna är på högre nivåer än innan kriget startade vilket medför att flertalet bolag väljer att finansiera sig genom bank eller invänta mer fördelaktiga förutsättningar. Nedgången på marknaden den senaste tiden har delvis berott på utflöden och stora delar av kapitalet som lämnat företagsobligationsmarknaden spås komma tillbaka när läget stabiliserat sig menar förvaltarna.

Simplicity deltog under månaden bland annat i nyemissioner från fastighetsbolagen Cibus och Vonovia, den holländska banken Rabobank och lastbilstillverkaren Scania.

Ränte- och kreditdurationen uppgick till 2,03 respektive 3,20.

Största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Netflix, 4Finance och Dell med portföljvikter om 2,0, 1,8 respektive 1,8 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var USA, Sverige och Nederländerna största regionerna med 15,3, 12,3 respektive 7,5 procent av fondens allokerade kapital.

Simplicity Global Corporate Bond, %mars, 2022Fond MM, förändring i procent-0,17Fond i år, förändring i procent-3,33

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons