”Svensk innovation inom fossilfritt stål är ett skolboksexempel”

Taggar i artikeln

Blackrock Debatt
Olivia Markham, portföljförvaltare av aktier kopplade till naturresurser, Blackrock och Charlotte Mansson, hållbarhetschef, och ansvarig för Transiton Solutions, för Norden och Nederländerna, Blackrock.
Publicerad
Uppdaterad

”Att minska koldioxidutsläppen från metall- och materialsektorerna är en viktig del i den globala omställningen till en koldioxidsnål ekonomi. Svensk innovation inom fossilfritt stål är ett skolboksexempel på omställning från brunt till grönt.” Det skriver Olivia Markham, portföljförvaltare av aktier kopplade till naturresurser, Blackrock och Charlotte Mansson, hållbarhetschef, och ansvarig för Transiton Solutions, för Norden och Nederländerna, Blackrock.

Realtid.se

Fram till nyligen har investerare som vill exponera sig mot omställningen till en koldioxidsnål ekonomi främst fokuserat på leverantörer av miljövänliga alternativ, till exempel tillverkare av vindkraftverk, solpaneler eller elfordon. Företag som tillverkar eller levererar material som behövs för denna gröna teknik har dock hittills varit förbisedda av många investerare. Den globala omställningen till tillförlitlig energi med låga utsläpp är en investeringsmöjlighet som spänner över många tillgångsklasser och geografiska regioner.

Investeringscase från brunt till grönt
Omställningen från brunt till grönt innebär att vi går från ett energisystem som på en global nivå idag är fossilberoende och koldioxidintensivt till en värld som kännetecknas av långtgående elektrifiering – där vi utnyttjar ett större utbud av förnybara energikällor med låga eller inga koldioxidutsläpp.

Ett viktigt investeringstema framöver kommer därför vara att investera i metall- och materialproducerande företag som väljer att förbättra sin produktionskedja genom att minska sina utsläpp. Fokus kommer att ligga på företag som idag är bland de mest utsläppsintensiva men som har en trovärdig och beprövad strategi för att minska sina utsläpp, samt de finansiella och tekniska förutsättningarna för att genomföra förändringarna inom en realistisk tidsram. Det handlar främst om företag inom gruvdrift, stål, cement och bygg som har tagit konkreta steg mot minskade koldioxidutsläpp. Dessa sektorer står idag för mer än 17 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.

Annons

Efterfrågan på en rad metaller och material väntas öka kraftigt till följd av omställningen. Järnmalm och stål är två exempel och är av särskild relevans för Sverige, som idag är den största producenten av järnmalm i Europa[1]. Andra metaller som är viktiga för omställningen är koppar, som är avgörande för kraftnät, och sällsynta jordartsmetaller, som används i vindkraftverk. När den globala omställningen till koldioxidsnål teknik accelererar kan denna starka ökning i efterfrågan vara kraftigt underskattad.

I teorin borde tillgången på metaller och material som stål, koppar, litium, nickel och grafit vara mer än tillräcklig för att möta den globala efterfrågan, eftersom de i allmänhet finns i överflöd. Den verkliga bristen beror på den låga lönsamheten i att utvinna dessa råvaror vid nuvarande råvaruprisnivåer. Vi tror att vi kommer att behöva se högre materialpriser för att stimulera produktionen för att kunna möta den tilltagande efterfrågan.

Tre typer av företag
När vi tittar på olika företag i omställningen kan vi kategorisera dem i tre olika grupper:

Annons

Först ”utsläppsminskare” – materialföretag med planer på att minska utsläppsintensiteten under en planerad period.

För det andra ”möjliggörarna” – materialföretag som tillhandahåller material som krävs för att möjliggöra teknik med lägre koldioxidutsläpp samt företag som hjälper materialföretag att minska sina utsläpp.

Slutligen, ”omställningsledarna” – materialföretag som redan är ledande inom produktion av material med låga utsläpp inom sitt område.

Annons

Investerare skulle kunna dra stor nytta av att fokusera på företag som lyckas väl med sin koldioxidomställning, eftersom dessa företag sannolikt kommer att nå högre värderingsmultiplar.

En avgörande aspekt
Företag inom materialsektorn spelar en central roll, inte bara för att möta den ökande efterfrågan, utan också för att minska eventuell negativ påverkan på miljön, sin omgivning och samhället de verkar i, något som kräver noggrann granskning och uppföljning.

Men vägen mot minskade koldioxidutsläpp blir dock allt tydligare: Företagen optimerar sina anläggningar, ställer om till koldioxidsnål teknik och når i slutändan en grön slutstation.

Smarta politiska reformer är också avgörande, eftersom den formar de regelverk som kommer att påverka de globala materialförsörjningskedjorna och påskynda eller hindra omställningen. USA:s Inflation Reduction Act innehåller en rad åtgärder för att stimulera innovation inom viss ny teknik, minska kostnaderna för koldioxidsnål teknik och skapa incitament för privata investeringar i materialsektorn. Och EU:s gröna giv, the Green Deal kompletterar olika pågående omställningsinitiativ och kommer att bidra till att stärka Europas konkurrenskraft för ”gröna” investeringar.

Företag som går från fossila bränslen till förnybara energikällor har över lag resulterat i ökade värderingsmultiplar. Detta indikerar en positiv utveckling som kan återspeglas i koldioxidintensiva sektorer, som europeiskt stål.

Inom ståltillverkning är Sverige ett av de länder som visar vägen genom att utveckla utsläppsfri stålproduktion baserad på vätgas och elektrifiering. Detta kan göra det möjligt för svenska producenter att ta ut premiumpriser för stål med lägre utsläpp, vilket leder till högre lönsamhet och bolagsvärderingar.

Företag som inser den avgörande roll som metaller och material spelar i omställningen, och anpassar sig därefter, har potential att skapa enorma värden för sina intressenter. Och för investerare kan det innebära betydande investeringsmöjligheter i omställningen till en koldioxidsnål ekonomi. Svensk innovation inom fossilfritt stål är ett skolboksexempel på omställning från brunt till grönt.

Olivia Markham
Portföljförvaltare av aktier kopplade till naturresurser, Blackrock

Charlotte Mansson
Hållbarhetschef, och ansvarig för Transiton Solutions, för Norden och Nederländerna, Blackrock.

 [1] Statista: Järnmalm: global produktion per land 2023 | Statista

Annons