Fastigheter

Stendörren höjer utdelningen

Förvaltningsresultatet ökade med 17 procent och bolaget föreslår att utdelningen höjs med 12 procent. “Vi summerar ett mycket starkt 2017”, kommenterar vd:n Fredrik Brodin bokslutet.

Publicerad 2018-02-23

Hyresintäkterna ökade till 453 miljoner kronor under 2017, jämfört med 440 miljoner kronor under 2016. Driftnettot ökade till 316 miljoner kronor under året som gått, från 299 miljoner kronor året dessförinnan, visar fastighetsbolagets bokslutsrapport för 2017.

Förvaltningsresultatet ökade med 17 procent till 161 miljoner kronor (138).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 215 miljoner kronor (–35) motsvarande 7,8 kronor per aktie (–1,3).

Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 353 miljoner kronor (653), huvudsakligen hänförligt till ändrade avkastningskrav och kassaflöden samt ökat byggrättsvärde i GreenHub Bro.

Periodens resultat uppgick till 396 miljoner kronor (609) motsvarande 14,3 kronor per aktie (22,0).

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 12 procent till 2,24 kronor per aktie med kvartalsvis utbetalning.

”Vårt kundorienterade arbetssätt och den starka utvecklingen för våra fastigheter inom huvudsegmenten lager och lätt industri är bidragande faktorer till att vi summerar ett mycket starkt 2017”, skriver Fredrik Brodin i sin vd-kommentar till rapporten och fortsätter:

”Förvaltningsresultatet, vårt viktigaste resultatmått, ökade med 17 procent jämfört med föregående år. Ökande hyresintäkter, sänkt vakansgrad, lägre driftkostnader samt lägre finansiella kostnader har varit bidragande faktorer till ökningen. Detta trots att vi minskat vår uthyrningsbara yta något under året. Bolaget har finansiella mål för soliditet (35 procent), avkastning på eget kapital (12 procent) samt räntetäckningsgrad (minst 2,0). Vid periodens slut uppfyller bolaget med marginal samtliga dessa mål. Utmärkande är att den för oss viktiga soliditeten passerat vår målnivå och uppgår nu till starka 36 procent. Våra genomsnittliga räntekostnader sjunker samtidigt som vi väsentligt förlänger kapitalbindningen efter periodens utgång och vår räntetäckningsgrad är högre än någonsin. Sammantaget ger detta en mer diversifierad finansiell risk med goda förutsättningar för fortsatt tillväxt”.

“Fokus på kvalitet är det ord som bäst summerar vårt arbetssätt under året inom samtliga områden. Den starka fastighetsmarknaden har gjort att vi kunnat fokusera på en kvalitetsförbättring av vår fastighetsportfölj med såväl förvärv som försäljningar. Vi strävar efter att ha en bra balans mellan avkastningsfastigheter och projektfastigheter med låg utvecklingsrisk. Bra nyuthyrningar och omförhandlingar i beståndet gör att vi ser stark hyres- och värdetillväxt under kommande år. Vi ser även en stark efterfrågan på de lokaler vi utvecklar i projektportföljen där vi bygger efter kundernas behov och tecknar långa hyresavtal”.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in