Juridik

Starkt kvartal för Karnov

Karnovs satsningar i online-marknaden har gett resultat. Företaget uppvisar en fortsatt tillväxt med förbättrad lönsamhet i sin delårsrapport.

Uppdaterad 2019-05-08
Publicerad 2019-05-08

För ungefär en månad sedan, den 11 april 2019, noterades informationsföretaget Karnov Group, som specialiserar sig mot juridik, skatt och ekonomi, på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap, under kortnamnet “KAR”.

I samband med börsintroduktionen konverterades lån från närstående intressenter om 206 miljoner kronor till aktier. Börsintroduktionen tillförde koncernen 670 miljoner kronor i likvida medel.  

I samband med börsintroduktionen räknade SVD Börsplus med en avkastningspotential på runt 20 procent. Aktien, som gick in på 43 kronor föregick av flera optimistiska antaganden, vilket baserades på att informationsföretaget har en “urstark marknadsposition och fin lönsamhet”.

Nu har företagets delårsrapport kommit för perioden januari till mars 2019.

Den visar en fortsatt tillväxt med förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period i fjol.

Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 205 miljoner kronor, jämfört med 194 miljoner kronor i fjol. 3 procent var organisk tillväxt. Det ligger i linje med företagets mål att på medellång sikt nå en tillväxttakt på 3-5 procent.

– Jag är nöjd med utfallet av årets första kvartal, vilket normalt är årets bästa. Tillväxten bekräftar vår strategi att löpande och under många år investera i online-marknaden samt i nytt innehåll för befintliga och nya kunder. Ett utökat och förbättrat innehåll i våra produkter resulterade även i fler nya abonnenter i tillägg till att vi bibehöll en hög förnyelsegrad hos befintliga kunder, säger Flemming Breinholt, vd för Karnov.

– I tillägg hade en förbättrad intern effektivitet i vår organisation en positiv påverkan på detta års första kvartal. Vårt mål är att förbättra marginalen på medellång sikt.

Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 37 miljoner kronor, jämfört med 12 miljoner i fjol. Det operativa kassaflödet ökade med 10 procent till 130 miljoner kronor, jämfört med 118 miljoner kronor.

Resultatet före ränta, skatt och goodwill (EBITA) ökade med 26 miljoner kronor till 67 miljoner kronor miljoner kronor.  EBITA-marginalen uppgick till 32,9 procent (21,2 procent), vilket främst var en effekt av lägre jämförelsestörande poster om 17 miljoner kronor.Under det första kvartalet har Karnov ingått  ett nytt finansieringsavtal som säkerställde en outnyttjad kreditfacilitet om netto 445 miljoner kronor. Skuldsättningsgraden efter börsnoteringen är inte högre än 2,8 gånger nettoskulden, vilket företaget anger ligger i linje med deras finansiella mål.

 

Platsannonser