Anne Ramberg
Juridik

"Skatteflyktsförslaget hotar rättssäkerheten”

Advokatsamfundet, med generalsekreterare Anne Ramberg, sågar regeringens förslag om att  rådgivare ska bli skyldiga att rapportera skatteupplägg till Skatteverket. Advokatsamfundet menar att förslaget innebär en "avsevärd rättsosäkerhet och oförutsebarhet för skatterådgivare".

Publicerad 2019-04-25

Regeringens förslag om att införa en skyldighet för bland annat skatterådgivare att informera Skatteverket om aggressiva skatteupplägg avstyrks i sin helhet av Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet fokuserar särskilt på de negativa effekter som förslagen kan få för advokaters lojalitetsplikt och tystnadsplikt gentemot klienterna.

Även om advokaterna delvis är undantagna från rapporteringsplikten i förslaget är de ändå skyldiga att lämna vissa uppgifter till Skatteverket. Advokatsamfundet anser att utredningen ger uttryck för en direkt felaktig föreställning om tystnadspliktens omfattning och att de krav som ställs på advokaterna urholkar advokatsekretessen.

”Genom förslaget i stort sett elimineras grundläggande rättsstatliga intressen såsom sekretess, kundlojalitet och oberoende gentemot staten” skriver Advokatsamfundet och menar att det är oacceptabelt att skatterådgivare, till exempel advokater, ska tvingas anta rollen som angivare åt staten och i praktiken agera biträde åt Skatteverket. Vidare skriver Advokatsamfundet att ett genomförande av förslaget skulle få “mycket långtgående negativa effekter på rättssäkerheten”.

Därtill kritiserar Advokatsamfundet förslaget för att vara otydligt, bland annat kring vad som avses med rådgivare och vilka arrangemang som är rapporteringspliktiga. Otydligheten skulle enligt Advokatsamfundet leda till en "oacceptabel brist i fråga om systemets förutsebarhet”.

Syftet med regeringens förslag är att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande.

Platsannonser