Försäkring

Skandias stiftelser ger 1,8 miljoner kronor till klimatforskning

Skandias stiftelser har beslutat att stödja ny forskning där ändamålet är att underlätta omställningen av svensk industri till att bli klimatneutral.

Publicerad 2020-03-30

För att bedriva denna forskning tilldelas 1,8 miljoner kronor till Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC) och Research Institutes of Sweden (RISE).  

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. För att uppnå målet krävs ett särskilt fokus på industrin som idag står för cirka en tredjedel av Sverige utsläpp av växthusgaser. Regeringen har även startat initiativet Fossilfritt Sverige som har jobbat nära den svenska industrin med ambitionen att tillsammans sätta en färdplan kring hur industrins olika sektorer ska blir fossilfria.

– Svensk industri har varit duktigt på att minska utsläpp av växthusgaser. Främst genom effektivisering och att exempelvis växla från fossila källor till förnybart. För att ta nästa steg i linje med målsättningen om ett fossilfritt Sverige krävs dock att industrin genomför stora investeringar och radikala förändringar. Genom finansiering från Skandias stiftelser är vår ambition att stötta forskning fokuserat på finansiering av industrins omställning i linje med Parisavtalet, säger Helena Hagberg, hållbarhetschef på Skandia, i en skriftlig kommentar.

Ett flertal rapporter och utlåtanden har presenterats för den svenska regeringen som visar att de nationella målen kan uppnås. Av avgörande betydelse för att uppnå de nationella målen är frågan om hur industrins omställning och bidrag till ett fossilfritt Sverige ska finansieras.

– Frågan om finansiering uppfattas som ett stort hinder och osäkerhetsmoment. Just därför är ambitionen med vår forskning att titta på vilka de totala investeringsbehoven är mellan 2020 och 2045 för de viktigaste industrisektorerna. Vilka är de stora utmaningarna med att lösa finansieringsbehoven och vilka möjligheter finns det för finansiella aktörer att bidra genom investeringar i industrin är centrala frågor för oss, säger Aaron Maltais, Programme Director Stockholm Sustainable Finance Centre.

– Genom att hitta svar på dessa frågor kommer forskningen att bidra till den omställning som krävs inom svensk industri för att vi ska nå Sveriges klimatmål, säger Kersti Karltorp, PhD och forskare vid RISE.

Platsannonser