FinansNyhet

”Risk att förslaget om vinstbegränsning strider mot Regeringsformen”

Publicerad

Advokatsamfundet ifrågasätter i sitt remissyttrande om förslaget om vinstbegränsning i välfärden verkligen skyddar de intressen som förslaget har identifierat.

Miriam Istner-Byman

I Finansdepartementets delbetänkande ”Ordning och reda i välfärden” föreslås ett nytt regelverk med vinstbegränsningar för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster.

Advokatsamfundet delar utredningens uppfattning om att välfärden är en angelägenhet för alla medborgare. Vägen dit nås emellertid inte, enligt Advokatsamfundets uppfattning, genom vinstbegränsningar utan genom ökade kvalitetskrav och konsekvent uppföljning av de kvalitetskrav som uppställts.

Sveriges advokatsamfund riktar i sitt remissyttrande allvarlig kritik mot förslaget och menar att det finns en uppenbar risk att förslaget strider mot:

Annons

⦁ Regeringsformen (näringsfriheten),
⦁ Europakonventionen (äganderätts- och egendomsskyddet), och
⦁ de fria rörligheterna i EU-rätten.

Advokatsamfundet menar att förslaget kommer att påverka mycket stora ekonomiska värden för företag inom olika branscher och att det saknas en djupgående analys av om förslaget i förhållande till ovan angivna punkter.

Advokatsamfundet skriver att det är ”anmärkningsvärt” att förslaget inte mer utförligt har analyserats i förhållande till dessa grundläggande rättigheter och att ”det saknas samband mellan den föreslagna regleringen och uppnåendet av de av utredningen identifierade målen. Det kan starkt ifrågasättas om förslaget verkligen skyddar de intressen som förslaget har identifierat”.

Annons

En vinstbegränsning skulle enligt Advokatsamfundets uppfattning leda till ett sämre konkurrenstryck i välfärdstjänsterna. En naturlig följd av vinstbegränsningen är att många aktörer som i dag är aktiva på marknaden ser över sin inriktning och styr över verksamhet på områden där vinstmöjligheterna inte är i lag begränsade, skriver de.

Förslaget skulle också kunna leda till en ännu större konsolidering av välfärdssektorn än vad som redan är fallet i dag.

Advokatsamfundet befarar vidare att en vinstbegränsning skulle slå hårt mot småföretagandet och i synnerhet mot kvinnors företagande.

Annons

Enligt deras mening präglas utredningen mer av ideologiska och politiska hänsyn än av vetenskapligt stöd och stringens.

Annons