Finans Nyhet

Revisorerna avstyrker ansvarsfrihet för Bonnesen 

Taggar i artikeln

Birgitte Bonnesen PwC Swedbank
Publicerad

Swedbanks före detta vd Birgitte Bonnesen bör inte beviljas ansvarsfrihet enligt revisorernas rekommendation.

Swedbanks för detta ordförande Lars Idermark och övriga avgångna styrelseledamöter föreslås få ansvarsfrihet vid den kommande stämman. Det gäller inte för sparkade vd:n Birgitte Bonnesen.

Birgitte Bonnesen beviljades inte ansvarsfrihet vid fjolårets stormiga stämma i Swedbank. Det samma kan hända igen om bankens revisorer får sin vilja igenom. I revisionsberättelsen som publicerades i samband med årsredovisningen på onsdagen är revisorerna tydliga med sitt besked:

”Som framgått ovan under Grund för uttalanden har vi rekommenderat årsstämman att inte bevilja den tidigare verkställande direktören Birgitte Bonnesen ansvarsfrihet gentemot bolaget för eventuella försummelser hänförliga till räkenskapsåret 2019.”

Annons

En förklaring är de olika myndighetsutredningarna som bedrivs i olika länder samt att en förundersökning inletts.

”Förundersökningen, som delvis avser omständigheter hänförliga till 2019, omfattar uttalanden gjorda av den tidigare verkställande direktören Birgitte Bonnesen. Vi vill framhålla att hon i dagsläget inte är delgiven misstanke om brott”, skriver bankens revisorer.

Av årsredovisningen framgår att Birgitte Bonnesen får drygt 30 miljoner kronor i lön och avgångsvederlag från banken.

Annons

Styrelsen, som till stora delar bytts ut under året, klarar sig däremot utan anmärkning från revisorerna. Samtliga ledamöter, inklusive före detta ordföranden Lars Idermark, föreslås få ansvarsfrihet. Uttalandet görs efter en särskild prövning av styrelsens agerande, skriver PWC:

”Vi har med anledning därav särskilt granskat om styrelsen i den för bolaget allvarliga situation som uppkom under våren 2019 gjorde en egen bedömning av bankens exponering och möjligheten att vidta skadebegränsande åtgärder. Vi har vid vår granskning kunnat konstatera att styrelsen efter överväganden i samråd med sakkunniga, bland annat juridisk expertis, vidtagit med hänsyn till omständigheterna rimliga åtgärder.”

Revisorerna har också bedömt behovet av att reservera pengar för eventuellt framtida sanktionsböter men finner att så inte är fallet i dagsläget. Man skriver dock att kostnaden kan bli ”betydande” och att ”ett antal amerikanska myndigheter” granskar banken.

Annons

”Det kan inte uteslutas att dessa utredningar kan resultera i betydande sanktionsavgifter för banken. Det kan inte heller uteslutas att skadeståndsanspråk kan komma att riktas mot banken”.

PWC har särskilt synat de olika myndighetsutredningarna och ger en ovanligt omfattande kommentar kring detta i revisionsberättelsen. Revisorerna har bland annat följt korrespondensen mellan banken och myndigheterna samt tagit del av ”rapporter och slutsatser” från bankens externa juridiska ombud.

Swedbanks vd Jens Henriksson har sedan tillträdet i höstas inte hymlat med bankens problem på penningtvättsområdet. I årsredovisningen fortsätter han på den inslagna linjen och konstaterar att ”vi måste komma till rätta med våra tillkortakommanden när det gäller misstänkt penningtvätt”.

Han ger också en känga till bankens tidigare ledningskultur:

”Vi har inte haft tillräckligt bra intern styrning och kontroll på bankens verksamhet och inte lyckats förhindra misstänkta penningtvättare att utnyttja oss. Samtidigt har vi bitvis haft ett arbetsklimat med för lite öppenhet och för många beslut fattade utan debatt och tillräcklig genomlysning.”

Swedbanks årsstämma hålls den 26 mars i Stockholm.

Annons