FinansNyhet

Resurs Bank föreslår utdelning om 300 miljoner kronor

Publicerad

Resurs Bank kallar till extrastämma med förslaget om en utdelning om 300 miljoner kronor.

Realtid.se

Resurs Bank kallar aktieägarna till en extra bolagsstämma fredagen den 27 oktober.

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 1,50 kronor per aktie, motsvarande 300 miljoner kronor och att avstämningsdagen ska vara tisdagen den 31 oktober 2017. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget betalas utdelning ut till aktieägarna fredagen den 3 november 2017.

Enligt årsredovisningen för 2016 uppgick bolagets fria egna kapital till cirka 2,7 miljarder kronor. Årsstämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 600 miljoner kronor, varefter cirka 2 miljarder kronor således fanns kvar av det disponibla beloppet, enligt pressmeddelandet.

Annons

"Förslaget om utdelning har sin grund i en avsikt att gå över till halvårsvisa utdelningar istället för som tidigare en gång per år. Avsikten är att, med beaktande av de begränsningar som följer av aktiebolagslagen avseende för utdelning disponibla belopp, lämna halvårsvisa utdelningar i takt med att kapitaltäckningsreglerna tillåter det. Aktieägarna får därmed dels tillgång till ackumulerade och utdelningsbara vinstmedel tidigare än vad som annars vore fallet, dels ett jämnare kassaflöde från sitt aktieägande i bolaget”, framgår det av pressmeddelandet. 

Styrelsen uppger att avsikten är att föreslå att beslut om utdelning ska fattas vid två tillfällen under 2018, dels vid årsstämman, dels vid en extra bolagsstämma under hösten 2018.

"Övergången till utdelning två gånger per år innebär inga förändringar av bolagets målsättning om att totalt under ett räkenskapsår dela ut minst 50 procent av årets nettoresultat och påverkar inte heller bolagets tillväxtmål”, framgår det av pressmeddelandet.

Annons

Styrelsen föreslår vidare att bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen genomföra förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm till det aktuella kurspriset. Förvärvet av egna aktier får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget.

I dag finns totalt 200 miljoner aktier i bolaget med en röst vardera, således totalt 200 miljoner röster. Bolaget äger i dag inga egna aktier.

Annons