Hållbarhet & ESGNyhet

Prognos: 20 procent av personbilarna är laddbara till 2025

Northvolt, Volvo Cars, GöteborgNorthvolt, Volvo Cars, Göteborg
Publicerad
Uppdaterad

År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var femte personbil i trafik är laddbar. Det visar en prognos för vägfordonsflottans utveckling som Trafikanalys tagit fram.

Realtid.se

På uppdrag av regeringen tar myndigheten Trafikanalys tar fram korttidsprognoser för personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar för innevarande år och kommande tre år, det vill säga 2022–2025.

De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i trafik, där nästan 300 000 av dem var personbilar. Av de laddbara personbilar som registrerades under 2021 var 70 procent leasade, antingen av en juridisk eller fysisk person. Under de senaste två åren har privatleasing av en laddbar bil ökat kraftigt.

Majoriteten av de laddbara fordonen finns i storstadsområdena, i södra Sverige och längs med Norrlandskusten. För personbilar gäller det både sett till antal fordon i trafik och relaterat till befolkningsstorlek.

Annons

Färre nyregistrerade fordon de kommande åren
Tillväxttakten av nyregistrerade fordon år 2022, lätta såväl som tunga, bedöms i första hand hämmas av bristande utbud snarare än lägre efterfrågan på nya fordon. Samtidigt råder hög inflation vilket innebär att hushållens köpkraft på sikt minskar. Det ger avtryck i Trafikanalys prognos med relativt få nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar jämfört med åren före 2020.

Den bedömda snabba ökningen av laddbara personbilar beror på att privatpersoner i allt högre grad väljer att köpa och leasa laddbara bilar framför andra.

För lätta lastbilar bedöms diesel fortsatt vara det dominerande drivmedlet fram till 2025. Under 2021 var 7 procent av de nyregistrerade lätta lastbilarna laddbara. Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar bedöms kunna öka snabbt förutsatt att modellutbudet ökar. I prognosen fram till 2025 bedömer Trafikanalys att antalet lätta lastbilar med eldrift kommer att öka påtagligt under 2024 och 2025. I prognosen för 2025 är mer än 25 procent av de nyregistrerade lätta lastbilarna eldrivna. Till 2025 bedöms 6 procent av alla lätta lastbilar i trafik vara laddbara.

Annons

Nyregistrering av tunga lastbilar med eldrift har fram till 2020 handlat om enstaka fordon. Det har dock förändrats. Under 2021 registrerades 50 nya tunga lastbilar med eldrift. Det handlar främst om relativt lätta tunga lastbilar, upp till 27 ton. Myndigheten bedömer att antalet eldrivna tunga lastbilar kommer att öka årligen fram till 2025, och enligt prognosen kommer de att utgöra 10 procent av de nyregistrerade tunga lastbilarna år 2025. Även antalet tunga lastbilar med gasdrift bedöms öka fram till 2025 och bedöms utgöra närmare 10 procent av de nyregistrerade tunga lastbilarna 2025.

18 procent eldrivna bussar år 2025
Antalet nyregistrerade bussar är i en betydande omfattning beroende av aktuella upphandlingar. Sedan 2019 har antalet nyregistrerade bussar med eldrift ökat, och har varit ungefär 200 till antalet per år. I och med att eldrivna bussar har tillkommit i fler bussklasser bedömer prognosmakarna att eldrivna bussar kommer bli allt vanligare. Enligt myndighetens prognos är 18 procent av bussarna i trafik eldrivna år 2025.

Fotnot: Trafikanalys huvuduppdrag är att stödja regeringen och Regeringskansliet, till exempel genom att säkerställa kvaliteten och analysen i olika beslutsunderlag och genom att följa upp och utvärdera hur åtgärder inom transportpolitiken har genomförts, samt vilka effekter de har haft.

Annons

 

Annons