Pressmeddelande

Informationsmemorandum för LifeAir

Publicerad

Styrelsen för LifeAir AB (tidigare Ascenditur AB) har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av förvärvet av LightAir Holding AB samt LifeAir ABs fortsatta notering på Nordic Growth Market (NGM MTF).

Vid extra bolagsstämma i LifeAir AB (”LifeAir” eller ”Bolaget”) den 20 december 2016 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att förvärva samtliga aktier i LightAir Holding AB (”LightAir”) genom en apportemission i början på 2017.

LifeAir har under en tid förberett för förvärv av ny verksamhet. I september 2016 avyttrades den tidigare verksamheten varefter ett antal verksamheter har utvärderats i syfte att förvärva. Under processen har en rad företag av varierande storlek inom olika branscher analyserats och valet föll slutligen på LightAir tack vare dess unika teknologi, starka produktportfölj och styrelsens bedömning av marknadspotentialen.

Köpeskillingen för samtliga aktier i LightAir (”Apportegendomen”) uppgick till 9 515 539 nyemitterade aktier i LifeAir, motsvarade en ägarandel om 77 procent av röster och kapital i LifeAir efter genomförd apportemission. Under början på 2017 tecknade aktieägarna i LightAir 100 procent av aktierna i LifeAirs apportemission. Apportegendomen togs upp till en emissionskurs som motsvarade stängningskursen den 20 december 2016, dagen för den extra bolagsstämmans beslut. Det gav en emissionskurs på 5 SEK och ett totalt vederlag om 47 577 695 SEK.

LifeAirs aktier handlas på NGM MTF under kortnamnet LAIR. Handeln i Bolagets aktier kan följas i realtid på www.ngm.se.

Med anledning av förvärvet av LightAir samt Bolagets fortsatta notering på NGM MTF har styrelsen för LifeAir upprättat ett informationsmemorandum som finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida, www.lifeair.com.

LifeAirs informationsmemorandum

Om LifeAir

LifeAir AB (publ) – specialiserade på luftrening

LifeAir är efter förvärvet av LightAir ett svenskt Clean Tech-bolag som utvecklar och säljer luftrenare baserade på två patenterade och banbrytande teknologier för luftrening i inomhusmiljö. Bolagets två produktfamiljer marknadsförs under varumärkena IonFlow och CellFlow vilka erbjuder effektiva och funktionella produkter med ett starkt designkoncept. LifeAirs produkter är bland de mest testade på marknaden med mycket goda resultat. IonFlow-produkterna är därutöver de enda luftrenarna i världen som är vetenskapligt bevisade att effektivt förhindra spridning av luftburna virus; 2015 publicerades en vetenskaplig rapport i Nature Scientific Reports efter forskningsstudier på Karolinska Institutet (KI).

Marknadsöversikt

Enligt WHO dör ca 7 miljoner människor – ett av åtta dödsfall – årligen på grund av luftföroreningar. Luftföroreningar ses idag som världens enskilt största miljöhälsorisk.

Den globala marknaden för luftrenare väntas växa från cirka USD 15 miljarder i år till cirka USD 30 miljarder 2021, främst drivet av generellt ökat välstånd, stora befolkningar i nyckelmarknader, ökad medvetenhet om luftföroreningars negativa effekter samt ökade krav på luftkvalitet från myndigheter.

Marknaden för luftrenare är segmenterad där specifika geografiska förhållanden såsom befolkningsstorlek, halter av luftföroreningar och generell kunskap om luftkvalitet och dess hälsopåverkan i stor utsträckning styr efterfrågan och de krav som ställs på produkter. Tack vare LifeAirs breda produktportfölj och tydligt fokus på såväl funktion, effektivitet och design tillgodoser LifeAirs produktutbud de kravprofiler som ställs på olika marknader.

Marknadssegment

Marknaden för luftrenare kan delas in i tre sektorer: konsumentprodukter (30 %), kommersiella produkter (45 %) och industriella produkter (25 %).  LifeAir har sedan 2007 sålt produkter inom ett subsegment till konsumentmarknaden vilket utgör cirka 6 procent av den totala marknaden. Under 2017 lanserar LifeAir en rad produkter som vänder sig till såväl konsumentmarknaden som den kommersiella marknaden och kommer därigenom adressera närmare 75 procent av den totala marknaden för luftrenare, vilket innebär att den potentiella marknaden utökas från 1,8 miljoner till cirka 29 miljoner sålda luftrenare.

Affärsmodell

LifeAirs affärsmodell baseras på att bolaget utvecklar produkter och varumärke som sedan säljs och marknadsförs genom ett världsomspännande nät av distributörer. Genom LifeAirs Premium Distributor Program där utvalda distributörer ansvarar för att marknadsföra och bygga upp lokala distributionsnät av återförsäljare begränsas LifeAirs egna kostnaderna i verksamheten. Därutöver tillåter affärsmodellen bibehållen flexibilitet att snabbt anpassa produktutveckling och marknadsföring till förändringar på lokala marknader och hög konkurrenskraft. LifeAir har sedan dess grundande sålt cirka 150 000 IonFlow-produkter i cirka 30 länder runt om i världen.

Annons