Pressmeddelande

Genova Property Group AB (publ) undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer

Publicerad

Som en del i Genovas fortsatta utveckling och i syfte att ytterligare förstärka sin beredskap för att kunna tillvarata potentiella investeringsmöjligheter undersöker Bolaget möjligheten att emittera icke säkerställda obligationer på den nordiska marknaden. Emissionslikviden från en potentiell emission avses användas i Bolagets löpande verksamhet, inklusive förvärv och värdehöjande investeringar i befintligt bestånd.

Carnegie Investment Bank AB har engagerats som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har engagerats som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Eneskjöld, VD, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se
Michael Moschewitz, CFO, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 31 december 2016 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 1 600 miljoner kronor med en uthyrbar yta om cirka 110 000 kvm samt innehade cirka 3 600 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017 klockan 08.30 CET.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se

VIKTIG INFORMATION

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Genova Property Group AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Genova Property Group AB (publ) eller någon annan.

Annons