Foto: Oscar Properties
Fastigheter

Oscar Properties tar en nedskrivning om 27 miljoner kronor i resultatet för 2020 

Bostadsutvecklaren Oscar Properties offentliggör idag sin årsredovisning för 2020. Bolaget redovisar samtidigt en nedskrivning om 27 miljoner kronor relaterad till projektportföljen, vilket därmed avviker från bokslutskommunikén som publicerades den 19 februari.

Uppdaterad 2021-03-26
Publicerad 2021-03-26

I koncernens rapport över totalresultat har produktionskostnader förändrats jämfört med bokslutskommunikén. I koncernens rapport över finansiell ställning har projektfastigheter, övriga kortfristiga fordringar samt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter förändrats jämfört med bokslutskommunikén.  Det framgår av ett pressmeddelande. 

Nedskrivningen är hänförlig till bolagets pågående projekt och är en konsekvens av övergången från succesiv vinstavräkning till vinst vid färdigställande. Nedskrivningen har konstaterats först nu när projektet närmar sig färdigställande. Nedskrivningen har ingen påverkan på bolagets kassaflöde eller likviditet.

Platsannonser

Logga in