Fastigheter

Oscar Properties avyttrar fastigheter för 1 krona

Oscar Properties överlåter samtliga aktier i Nackahusen Holding till ett av Geneova Property Group och SBB samägt bolag.

Uppdaterad 2020-08-13
Publicerad 2020-08-12

I transaktionen avyttrar Oscar Properties fastigheterna Nacka Sicklaön 13:24, 13:139 och 362:1 samt del av Sicklaön 13:78, 13:135 och 13:87. Fastigheterna utgörs av kommersiella lokaler samt byggrätter där kommande detaljplan förväntas medge utveckling av bostäder och lokaler om cirka 39 400 kvadratmeter BTA (bruttoarea). Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen uppgår till 1 krona. Köparen övertar på tillträdesdagen ansvaret för utestående obligationer utgivna av Nackahusen Holding. Utöver detta tillkommer en tilläggsköpeskilling baserad på projektens vinster vid färdigställande. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 240 miljoner kronor.

Genova skriver i ett separat pressmeddelande att det utestående obligationslånet uppgår till totalt 360 miljoner kronor.

Vidare så har Nackahusen Holding i samband med transaktionen ingått avtal med ytterligare part avseende avyttring av byggrätter om 8 500 kvadratmeter BTA samt kvarvarande kommersiella byggnader på fastigheten Nacka Sicklaön 13:135 och 13:87.

Platsannonser

Logga in