Annons

Annons

Nytt förslag om skärpta takeover-regler

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag förslag till reviderade takeover-regler. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 november 2017. 

Redan i februari i år aviserade Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Nasdaq att det är dags att se över takeover-reglerna som inte reviderats sedan 2014.

Kollegiet har nu överlämnat sitt förslag till reviderade regler till Nasdaq Stockholm och NGM. De reviderade reglerna förväntas träda i kraft den 1 november 2017. 

Kollegiet meddelar samtidigt att man också kommer att, med ikraftträdande samtidigt som börsernas takeover-regler, utfärda en reviderad version av takeover-reglerna för handelsplattformarna Nasdaq First North, Nordic MTF och AktieTorget. Dessa regler kommer liksom tidigare att vara i allt väsentligt likalydande med börsernas takeover-regler.

Annons

Annons

Enligt pressmeddelandet har förslaget till de nya reglerna utarbetats av den arbetsgrupp som tillsattes av Kollegiet i februari 2017. Arbetet har bedrivits i nära samråd med en brett sammansatt referensgrupp. 

Kollegiet skriver även att ”den senaste tiden har frågor kopplade till reglerna om maximal acceptfrist vid fördjupad konkurrensprövning aktualiserats. Dessa frågor har inte kunnat beaktas inom ramen för denna översyn. De kommer att tas upp i nästa översyn".

Huvudpunkterna i förslaget är:

  • Indirekta förvärv - om budgivaren förvärvar kontrollen över ett holdingbolag som i sin tur äger aktier i målbolaget kommer villkoren i det indirekta förvärvet att behöva beaktas vid fastställande av lägsta tillåtna budpris. Budgivaren blir skyldig att offentliggöra hur köpeskillingen allokerats.
  • Betalning av budvederlaget - förutsättningarna för att få lämna ett offentligt erbjudande skärps. Eventuella myndighetstillstånd som behövs för att budgivaren ska kunna utbetala budvederlaget måste ha erhållits redan när budet offentliggörs.
  • Allmän uppdatering - bland annat erinras om att Aktiemarknadsnämnden, om det bedöms vara påkallat, kan lämna anvisningar om hur parterna i en budstrid bör agera.
  • Sanktionsavgift - den högsta sanktionsavgiften för överträdelse av reglerna höjs till 500 miljoner kronor.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons