Börs

Nasdaq: Kravet om börserfarenhet borta före maj

Det svenska noteringskravet på börserfarenhet slopas när Nasdaq uppdaterar reglerna för börsen. Det nya regelverket träder i kraft den 1 maj och förflyttar fokus från person till bolag. 

Uppdaterad 2020-02-25
Publicerad 2020-02-25

I över två års tid har Nasdaq arbetat med att se över regelverken för de nordiska börserna och Nasdaq First North. Nasdaqs förslag till förändringar är nu färdiga och ute på remiss till Aktiemarknadsbolagens förening och motsvarande instanser i övriga Norden.

Remissvaren förväntas färdigställas senare under mars och den 1 maj träder det nya regelverket i kraft. Där kommer bland annat kravet om börserfarenhet att slopas. 

– De senaste två åren har vi kartlagt regelverken för de internationella börserna för att bättre förstå hur det svenska regelverket särskiljer sig från andra börser. En av de frågor vi identifierade tidigt var det svenska noteringskravet om börserfarenhet som vi i Sverige varit ensamma om, säger Jimmy Kvarnström, nordisk övervakningschef på Nasdaq. 

– I det nya regelverket som vi presenterar i maj kommer det kravet att ersättas med en striktare granskning av bolagets rutiner och processer, för att på så vis säkerställa att de kan hantera sin informationsgivning i enlighet med Mar.

Mar är ett regelverk om förbud mot marknadsmissbruk – förbud mot insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation.

Förenklat innebär Nasdaqs nya regelverk att Nasdaq för över granskningen från personer i ledningen till att ännu mer fokusera på företagens organisation och arbetssätt. Enligt Jimmy Kvarnström är målsättningen med arbetet att skapa ett harmoniserat regelverk för Norden, med en internationellt gångbar kravbild. 

– Vi vill skapa en marknadsplats som har en tydligare internationell framtoning. Därför harmoniserar vi det svenska regelverket mot de nordiska börserna och de i London, New York eller Hong-Kong. Syftet med översynen är att konsolidera, tydliggöra och harmonisera regelverket, säger Jimmy Kvarnström.

Jimmy Kvarnström uppger att det nya regelverket även kommer påverka Nasdaq som operatör och hur de kommunicerar med de noterade bolagen.

– Övriga förändringar i regelverket är hur vi på börsen internt kommer arbeta med granskning av bolag inför noteringar. Vi uppdaterar även reglerna för bolagens förberedelsearbete samt rutinerna för hur avstämningarna gentemot oss kommer att gå till. 

I höstas initierade Nasdaq samtal med rådgivare och aktörer på den svenska marknaden för att bättre förstå branschens perspektiv i ämnet. Jimmy Kvarnström menar att det nya regelverket tagit hänsyn till branschens önskemål och är övertygad om att marknadens mottagande mestadels kommer vara positivt. 

– Noteringskravet om att två ledamöter måste ha tidigare börserfarenhet har varit ett av de områden bolagen haft störst utmaningar med och frågor kring. Det har varit en väldigt preskriptiv regel som passat dåligt för vissa typer av bolag. 

Vad ersätter ni kravet med?
– En fördjupad granskning av börsföretagens processer och rutiner. Vi betonar helt enkelt vikten av sunda rutiner inom rapportering, exempelvis hur marknadskommunikation ska skötas och hur bolagen sköter sin dialog med Nasdaq. 

Vad har varit positivt med kravet om börserfarenhet?
– Från börsens sida har det varit en regel som varit tydlig och enkel att tillämpa. 

Jimmy Kvarnström tror vidare att regeln inte historiskt lett till färre börsnoteringar i Sverige. Företag som saknat den kompetensen i ledningen har helt enkelt tagit in den kompetensen utifrån inför noteringsprocessen. 

– Jag är övertygad om att regeln om börserfarenhet haft marginell betydelse för noteringsviljan. Det är en rätt liten parantes i det större sammanhanget.

Det nya regelverket gynnar enligt Jimmy Kvarnström både investerare, börsen och företag på börsen och i noteringsprocessen. 

– På Nasdaqs svenska marknadsplatser märker vi tydligt av det ökade internationella intresset för bolag som vill notera sig. Stockholm är i ett internationellt perspektiv en av fåtal marknader där noteringar faktiskt ökar, i motsatt trend mot övriga marknader i andra delar av Europa. Vi noterar att det är många internationella bolag som vill noteras på de svenska börserna vilket självklart är mycket positivt för det svenska börslandskapet.

Vad beror det på?
– Jag tror att beror på det utmärkta svenska ekosystemet där banker, finansiella rådgivare, investerare och myndigheter arbetar tillsammans för att skapa ett attraktivt börsklimat. Internationellt är förtroendet för den svenska börsen mycket högt. Ett exempel på detta är att kapital från hela världen placerar sina pengar här och att det inflödet växer. Det är ett tecken på internationellt förtroende för de svenska börserna.

Hur tror du marknaden kommer ta emot det nya regelverket?
– Jag tror att de allra flesta ser detta som en positiv utveckling att vi utvecklar vår plattform. De uppskattar vår ambition att öka konkurrenskraften för det svenska börslandskapet. Sen finns de självklart de som är emot förändring, men de kommer alltid att finnas.

Vad ser ni för risker med förändringarna?
– Anpassningen till det nya regelverket kan ge en del barnsjukdomar och det är en risk vi identifierat. För att underlätta övergången har vi tagit fram nya Q&A-riktlinjer, vägledningstexter och ökat vår tillgänglighet och intensifierat vår kommunikation med de noterade bolagen. 

Hur gör ni bolagen som är i stundande noteringsprocesser?
– Vi har varit tydliga med att de kommer behöva tillämpa det nya, uppdaterade regelverket och hjälpt dem med eventuella frågor.

Platsannonser

Logga in