Fastigheter

Kungsleden nått sin målstorlek

Kungsleden höjer utdelningen efter stark rapport.

Uppdaterad 2016-02-18
Publicerad 2016-02-17

Hyresintäkterna för kvartalet ökade med 26 procent till 659 miljoner kronor. Driftnettot ökade med 30 procent under fjärde kvartalet till 441 miljoner kronor (338).

Finansiella kostnader fortsatte att minska under kvartalet. På helårsbasis förbättrades finansnettot till –473 miljoner kronor (–660).

Genom omstrukturering av ränteswapportföljen, refinansiering och upptagning av nya lån sjönk snitträntan från 5 procent till 2,7 procent och förlängde genomsnittliga löptid till 3,6 år jämfört med 2,6 år vid årets ingång.

Under 2015 förvärvade Kungsleden fastigheter för 5,8 miljarder kronor och avyttrade icke-strategiska fastigheter för drygt 700 miljoner kronor. Djurgårdsstaden förvärvades och tillträddes under kvartalet. Kungsledens fastighetsportfölj har ett bokfört värde på 27,5 miljarder kronor och överstiger därmed målstorleken på 27 miljarder kronor, två år före tidtabell.

Fastighetsbeståndet i Stockholm ökade därmed till 11,6 miljarder kr, vilket motsvarar 42 procent av Kungsledens hela fastighetsportfölj.
I december kom kammarrättens negativa dom i Kungsledens sista utestående skatteprocess avseende en transaktion som gjordes år 2007. Kungsleden gjorde en reservering och betalning om 1,3 miljarder kronor utifrån domen. Resultatet för helåret blev 505 miljoner kronor (-753).

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 (1,50) kr per aktie. Valberedningen föreslår att välja om samtliga ledamöter.

Platsannonser