FinansKrönika

Det är faktiskt inte klokt

Publicerad

Onoterade aktier säljs som om de vore dammsugare eller salamikorvar. Aktier till halva reapriset! Skynda och fynda! Och myndigheterna har ingen koll.

Reporter

Annelie Östlund

Realtid har i flera artiklar granskat den grå finansmarknaden – aktörer utan finansinspektionens tillstånd som prånglar ut nyemitterade eller existerande aktier i onoterade bolag.

I denna i praktiken ogenomlysta och oreglerade marknad, agerar biltvättskedjan Waxy – ett bolag i konstant kris och med kontroversiella företrädare.

Nu är företaget återigen på tapeten. Denna gång med anledning av ett obligationslån på 50 miljoner kronor som bolaget inte kan – eller åtminstone inte har för avsikt att – betala tillbaka, vilket Realtid har skrivit om.

Annons

Waxy hade per den sista september förra året 339 ägare och har i samband med flera aktieemissioner tagit in mångmiljonbelopp – utan att upprätta prospekt.

Inklusive ovan nämnda obligationsemission (då prospekt faktiskt upprättades) har bolaget rest en bra bit över 100 miljoner kronor.

Frågan är hur Waxy kommer undan kravet på prospekt; Grundregeln är att bolag som säljer nytryckta aktier för mer än 1 miljon euro under en tolvmånaders-period omfattas av prospektförordningen.

Annons

En fingervisning ger dokument som upprättades i samband med en nyemission om 30 miljoner kronor. Av ett protokoll daterat januari 2021 framgår att emissionen kommer att genomföras ”(…) genom personliga erbjudanden till kvalificerade investerare samt maximalt 149 personer”.

Varför uppger bolaget att man begränsar sig på detta sätt? Jo, enligt prospektförordningen slipper en emittent upprätta prospekt om erbjudandet enbart riktas till ”kvalificerade investerare” eller om det riktas till färre än 150 fysiska eller juridiska personer som inte är kvalificerade investerare.

Värt att notera är att erbjudandet bara får riktas till maximalt 149 personer. Man kan alltså inte ringa tvåtusen personer och lägga av när man fått 149 på kroken.

Annons

Frågan är – har Waxy följt reglerna?

Jag bestämde mig för att göra ett stickprov och valde ut ett namn på måfå från en lista som lämnats in till Bolagsverket. På tråden fick jag en äldre herre som köpt aktier för ett par hundra tusen kronor.

Han berättade att han blivit uppringd av en person ”från ett callcenter eller liknande” som bokat tid med Waxys dåvarande ordförande Ingvar Rehbinder. De – den äldre herren och Rehbinder – ska sedermera ha träffats på en av bolagets biltvättsanläggningar.

På frågan varför han valt att investera i Waxy svarade han att Rehbinder verkade ”redig och seriös”. Dessutom tvättade bolaget bilar bra – han hade själv fått en gratis biltvätt i samband med ”investerarmötet”.

Hade han gått igenom bolagets finansiella rapporter? Nej, han hade inte tagit del av någon årsredovisning eller liknande. Inte betraktade han sig själv som någon kvalificerad investerare heller. ”Det är mer på hobbynivå” förklarade han.

Ingvar Rehbinder – som lämnade ordförandeposten i slutet av november förra året – förnekar i ett mejl att bolaget arbetat med ett callcenter. Han skriver att Waxy kontaktade personer som man fått tips om via ”olika kanaler”.

”Vi har självfallet hållit oss inom FI:s regelverk avseende prospektkrav”, meddelar han vidare.

Samtidigt bekräftar han den äldre investerarens uppgifter om gratis biltvätt och personligt möte med Rehbinder.

”Vid dessa möten gick jag ganska detaljerat igenom bolagets historia, målsättning, affärsidé och givetvis ekonomi.”

Mellan myndigheternas stolar

Det är förstås möjligt att den äldre herre som jag råkade få på tråden är ett undantag – att övriga investerare kan kategoriseras som kvalificerade.

Det vet jag inte. Och problemet är att det vet heller inte Finansinspektionen eller någon annan övervakande myndighet.

Finansinspektionen har enligt uppgifter till Realtid visserligen fått in tips angående Waxys emissioner. Men myndighetens uppgift är att granska och godkänna prospekt som lämnas in, inte att jaga bolag som eventuellt borde upprätta prospekt men som inte gör det.

Finansinspektionen har också som uppgift att granska aktörer som säljer aktier med myndighetens tillstånd. Om aktörer/företag bedriver tillståndspliktig verksamhet på den finansiella marknaden utan tillstånd kan myndigheten ingripa genom att förelägga dem att upphöra med verksamheten. Men i de fall som Realtid tidigare har granskat, har detta inte skett.

I de fall aktieförsäljningar sker utom Finansinspektionens ”scope” har myndigheten en tendens att hänvisa till Ekobrottsmyndigheten – som i sin tur har stora svårigheter att bevisa brott. För som bekant är det inte straffbart att göra ”dåliga affärer” eller att sälja aktier till lite olika priser (jmf. EBM:s utredning om 24Mas).

Och medan försäljning av onoterade aktier hamnar mellan myndigheternas stolar säljs andelar i företag som vore de dammsugare, salamikorvar eller mobilabonnemang.

Kvittade till sig aktier till reapris

Tittar man närmare på Waxys emissioner är det tydligt att en seriös corporate finance-firma aldrig skulle befatta sig med dem.  

Ett exempel: Det genomfördes två emissioner på kort tid – en i slutet av 2020 till kursen 1 krona då bolaget fick in drygt 30 miljoner kronor. Den andra emissionen skedde kort därefter – i början av 2021 – till kursen 10 öre. 

Ovan nämnda äldre herre köpte aktier för 1 krona. I den senare emissionen – som skedde till kursen 10 öre och som innebar att antalet aktier i bolaget fördubblades – tog en av bolagets nyckelpersoner majoriteten av aktierna. Det skedde dessutom genom kvittning av en fordran. Hur denna fordran uppstått framgår inte av bolagets externa kommunikation.  

Bolaget har inte svarat på frågan varför man gjorde två emissioner på kort tid till så olika kurser. Men Ingvar Rehbinder försvarar bolagets agerande med att 10-öres-emissionen var en företrädesemission som riktades till samtliga aktieägare – inklusive till dem som kort innan hade tecknat aktier för 1 krona.

Därefter har bolaget fortsatt att göra nyemissioner till lite olika kurser. Sommaren 2021 såldes nytryckta aktier för 1 krona styck och under hösten gjordes en nyemission till kursen 50 öre.

Aktier till halva priset

För närvarande håller Waxy på med en nyemission lite grann i smyg då man försöker få långivare att acceptera en konvertering av obligationer till aktier.

I en erbjudandehandling daterad 12 januari beskrivs framtiden för företaget som ljus. Den nye vd:n Arne Olafsson lockar med en framtida börsnotering och aktier till halva priset.

Vad som inte framgår är Bolagsverkets uppgifter om att bolaget saknar beslutsför styrelse och revisor efter avhopp, att biltvättskedjan gör stora förluster och att det egna kapitalet var negativt i slutet av tredje kvartalet enligt senaste rapporten. 

Fler emissioner i pipeline

Det finns ingenting som tyder på att Waxy har planer på att upphöra med sina emissioner. Tvärtom. Bolaget har en ny bolagsordning som säger att antalet aktier ska vara ”lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000”. I dagsläget finns drygt en halv miljard utestående aktier vilket innebär att det finns utrymme att emittera ytterligare hela 1,5 miljarder aktier.

Ingenting tyder heller på att någon myndighet kommer att lägga sig i Waxys kommunikation och försäljningsmetoder i samband med kommande kapitalanskaffningar.

Aktier till halva reapriset! Köp tre, betala för två! Skynda och fynda!

Det är faktiskt inte klokt.

Annons