Foto: TT
Granskning

Konkursförvaltarens förvaltarberättelse i centrum i Dunkertvist

Konkursförvaltaren hamnar i centrum när tvisten mellan Dunkerstiftelsen och Sparkistans tidigare styrelse går in i nästa skede.

Publicerad 2021-02-11

Som Realtid skrivit i flera artiklar så har arvtagarna efter tre skånska industrimän och entreprenörer förlorat över 400 miljoner kronor i konkursen för en nederländsk butikskedja via ett bolag kallat Sparkistan St Clemens.

Tre bolag i Dunkersfären stämde i november i fjol Sparkistans styrelseledamöter på sammanlagt nära 51 miljoner kronor plus räntesatser som varierar mellan 5 och 10 procent årligen.

Nu har de svarande, bland andra Claes Lindqvist, som tidigare var motsvarande vd för Dunkerstiftelsen, och de båda finansmännen Hans Andreasson och Albert Elfström på corporate finance-firman MLT i Stockholm, kommit in med sina inlagor till Solna tingsrätt.

I centrum hamnar förvaltarberättelsen från konkursförvaltaren Peter Thörnwall på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Helsingborg. En central punkt i konkursförvaltarens skarpa kritik mot Sparkistans tidigare styrelse var att kontrollbalansräkning inte upprättats i tid. Liknande kritik har tidigare framförts av Sparkistans revisor i flera årsredovisningar.

Stämningsansökan kretsar i hög utsträckning kring värderingen av dotterbolag och fordringar och vilken effekt det i sin tur hade på när bolaget fick kapitalbrist samt var tvingat att lämna kontrollbalansräkning.

De svarandes advokatfirmor tillbakavisar Dunkersfärens krav. Det fanns inga skäl för styrelsen att anta att Sparkistans eget kapital understeg hälften av aktiekapitalet, och därmed göra en kontrollbalansräkning tidigare än vad som skedde, heter det. Alla påståenden om att styrelsen i Sparkistan skulle ha agerat oaktsamt och därför skulle kunna bli återbetalningsskyldig tillbakavisas. Dessutom uppges en fordran vara preskriberad.

Tvärtom anser de svarande att det var Dunkerstiftelsernas agerande som ledde till konkursen och mångmiljonförlusterna. Det drabbade i än högre grad LMK, som överlät sina aktier på MLT. Företrädare för LMK, som förvaltar arvet efter Axis-grundaren Mikael Karlsson, har hittills dock valt att inte agera alls i samband med den uppkomna tvisten.

Både kärande och svaranden är överens om att konkursförvaltarens förvaltarberättelse spelar en stor roll i stämningsansökan.

Claes Lindqvist skriver via sin advokat Krister Azelius på Vinge att ”Det bör emellertid understrykas att Förvaltarberättelsen bygger på antaganden, är svepande i sina formuleringar och dessutom i stor utsträckning behäftad med fel.”

– Jag har inte läst någon inlaga i målet i Solna tingsrätt, och kan inte kommentera det, säger Peter Thörnwall till Realtid.

Claes Lindqvist hävdar i sitt svar dessutom att ”Förvaltarberättelsen har upprättats utan hörande av varken ställföreträdare för Sparkistan eller Claes Lindqvist. Uppgifterna i Förvaltarberättelsen får därmed förmodas i huvudsak ha lämnats av Kärandena.”

Detta tillbakavisas av Peter Thörnwall.

– Utkast har skickats till den styrelse som satt i Sparkistan före likvidationen samt till företrädare för Dunkers.

Eftersom MLT ansågs representera både en stor aktieägare och fordringsägare skulle därmed de två huvudgrupperna i konkursen fått möjlighet att kommentera förvaltarberättelsen. Det finns heller ingen lagstadgad skyldighet för konkursförvaltaren att skicka ut sin förvaltarberättelse för att inhämta synpunkter i förväg.

– Vi har byggt vår stämningsansökan på konkursförvaltarens berättelse, säger Dunkers styrelseordförande Ragnar Lindqvist till Realtid.

– Konkursförvaltaren var väldigt tydlig kring kapitalbristen i Sparkistan, och nu försöker de freda sig mot vad han säger. Nu får vi och våra advokater analysera deras svar, och sedan återkomma med våra kommentarer.

Ragnar Lindqvist har ingen närmare uppfattning om hur lång tid det kan ta.

– De hade närmare två månader på sig att ge sina svar, konstaterar han.

 

Platsannonser