Konjunktur

KI-siffror överraskar

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, steg till 102,7 i april, jämfört med reviderade 101,9 föregående månad (101,7).

Publicerad 2019-04-25

Det framgår av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. 

Uppgången i april förklaras av starkare signaler från detaljhandeln och tillverkningsindustrin, samt en ljusare syn på den egna ekonomin bland hushållen.

Bristen på arbetskraft var under det första kvartalet den lägsta sedan det fjärde kvartalet 2016, men är fortsatt på en historiskt hög nivå.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg marginellt i april och pekar fortsatt på ett starkare läge än normalt. Starkast är signalerna från konsumtionsvaruindustrin men även investeringsvaruindustrins konfidensindikator ligger på en nivå klart över det historiska genomsnittet. Insatsvaruindustrin rapporterar däremot om ett något svagare läge än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ändrades inte nämnvärt i april och överstiger fortsatt det historiska genomsnittet. Byggföretagen är jämförelsevis nöjda med innevarande orderstock vilket förklarar att konfidensindikatorn överstiger 100. Förväntningarna på utvecklingen framöver är däremot pessimistiska. Särskilt pessimistiska är företagen om utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt.

Detaljhandelns konfidensindikator steg 4,4 enheter i april och överstiger åter det historiska genomsnittet. Såväl sällanköps- som motorfordonshandel bidrog till uppgången medan dagligvaruhandeln rapporterar om ett ungefär oförändrat läge.

Platsannonser