Juridik Nyhet

Jool-bolaget SIP Nordic tvingas betala skadestånd för vårdslös rådgivning

Taggar i artikeln

Jool Navigo Partners SIP Nordic
Publicerad
Uppdaterad

Efter rådgivning från SIP Nordic Fondkommissions anknutna ombud investerade två kunder drygt 300 000 kronor vardera i hävstångscertifikat som senare blev värdelösa. Fallen togs upp av Allmänna reklamationsnämnden, som gick på kundernas linje. Nu har SIP Nordic, som nyligen köptes av Jool, som numera heter Navigo, återbetalat pengarna till kunderna.

Anders Frick

En man som sedan ungdomen är synskadad har av den anledningen fått en försäkringsersättning som engångsbetalning, vilken är tänkt att ge en livränta genom klok placering. Han kom i kontakt med en rådgivare från Din Privatekonomi, som var anknutet ombud för SIP Nordic och verkade under SIP Nordics tillstånd.

Mötet ledde till att mannen investerade 180 000 kronor i hävstångscertifikatet HC Global Stars 2 med en löptid på fem år. I mars 2021 fick han återigen rådgivning av samma rådgivare, och sålde då instrumentet HC Global Stars 2 med viss vinst. Dessutom investerade han 324 000 kronor, varav courtage 54 000 kronor, i hävstångscertifikatet Global Leaders LTV 7. Instrumentet är numera värdelöst, och mannen reklamerade muntligen till bolaget i mars 2023 då han krävde kompensation för kursnedgången.

I sin inlaga till Allmänna reklamationsnämnden uppger den synskadade mannen att hävstångscertifikaten är så pass komplicerade i sin uppbyggnad att han inte har haft förutsättningar att förstå dem inom ramen för rådgivningen.

Annons

SIP Nordic initierade en egen utredning och menar att rådgivningen till mannen inte har varit oaktsam, bristfällig, vårdslös, oetisk eller i strid med gällande regelverk. Vidare anser SIP att de kostnader och avgifter som mannen har betalat är i linje med rådande branschpraxis. SIP betonar också att även om produkten är en så kallad ”Private placement” så är den klassad som lämplig för icke professionella kunder både av både SIP och av den utgivande banken, i detta fall Credit Suisse. Dessutom anser SIP att reklamationen för courtaget kom in för sent, då branschpraxis är att kunder ska reklamera avräkningsnotor inom tre dagar om kunden anser att priset på densamma är felaktigt eller på annat sätt inte motsvarar förväntningarna.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, går dock på kundens linje och konstaterar att bolaget har lämnat investeringsrådgivning till en, vid tidpunkten för rådgivningen 2021, 76-årig icke-professionell kund om produkter som är förenade med hög risk och som även är komplexa:

”I dessa situationer måste det ställas särskilt höga krav på att bolaget hämtar in de uppgifter som är nödvändiga för att få ett tillräckligt underlag för att kunna göra bedömningen om produkterna är lämpliga för kunden. Detta bör således återspeglas i rådgivningsdokumentationen. Efter genomgång av rådgivningsdokumentationen anser nämnden att den uppvisar avsevärda brister”, skriver ARN i sitt beslut och som Realtid har tagit del av.

Annons

ARN gör även bedömningen att mannen först i mars 2023 upptäckt att placeringen blivit i stort sett värdelös och att han i samband med detta framförde sitt klagomål till bolaget. Därmed anses han ha reklamerat i tid. ARN rekommenderar därför SIP Nordic Fondkommission AB att betala 324 000 kronor till mannen, vilket bolaget också har gjort.

Det andra fallet som ARN har tagit upp berör en nu 81-årig kvinna från Stockholm som efter ett möte med en rådgivare på Din Privatekonomi februari 2020 investerade drygt 200 000 kronor i hävstångscertifikatet Ränta Lock in. Hon sålde det kort därefter innan den rekommenderade löptiden löpt ut och gjorde viss vinst. I september 2021 fick hon återigen rådgivning från samma rådgivare och investerade då sammanlagt 344 000 kronor, inklusive courtage, i tre olika hävstångscertifikat. I september 2022 upptäckte hon att rådgivningen och utfallet inte stämde överens med vad som utlovats då produkterna var i stort sett värdelösa. Hon reklamerade då till SIP Nordic och krävde ersättning.

På liknande sätt som i det första fallet så anser ARN att det inte funnits något tillförlitligt underlag för rådgivaren att bedöma att de rekommenderade investeringarna varit lämpliga för kvinnan och att rådgivaren därför inte borde ha rekommenderat investeringarna. ARN anser att rådgivningen har varit vårdslös, och rekommenderar SIP Nordic Fondkommission att betala tillbaka 335 125 kronor, vilket bolaget också har gjort.

Annons

Utredare och kundsamordnare har varit Ingemar Strömberg på JPS Rådgivning, samt processjurist Johan Furhoff, som nu även driver en grupptalan Nord Fondkommission och de rådgivare som under flera år sålt in de högriskobligationer kring Aspect Properties, Sickla 2 och OP2 Brygglån (Octego Group), där totalt drygt 360 miljoner kronor har försvunnit. 

Annons