Rättstvist

Ingen förlikning i Prosolvia-mål

Det blir ingen förlikning mellan Carnegie Investment Bank och Prosolvias grundare Morgan Herou. Nu planeras en huvudförhandling.

Publicerad 2019-09-23

Carnegie Investment Bank stämdes för snart ett år sedan av Prosolvias grundare Morgan Herou. Målet rör vem som äger rätten till Prosolvia-aktier, värda 20 miljoner kronor.  Nu har en muntlig förberedelse ägt rum.

Under förhandlingen frågade ordföranden parterna om det finns möjlighet för dem att träffa en förlikningsöverenskommelse.

Men av protokollet från förhandlingen framgår att förutsättningar saknas för att nå en sådan överenskommelse.

Huvudförhandling i målet är planerad till den 1 april 2020.

I samband med att Prosolvia skulle börsintroduceras i maj 1997 har grundaren Morgan Herou och Carnegie Investment Bank ingått ett depåavtal. Då pantsattes de nu aktuella aktierna i Prosolvia.

Prosolvia försattes i konkurs den 28 december 1998. Frågan i målet är om Prosolvia-aktierna har överlåtits från Morgan Herou till Carnegie eller inte.

Aktierna kom i ropet i och med att konkursen avslutades med ett överskott efter utdelning till Prosolvias borgenärer under 2018. Värdet på aktierna uppgår till cirka 20 miljoner kronor.

Morgan Herou, som har Front Advokater som ombud, menar att han aldrig överlåtit eller gett instruktioner om att hans aktier i Prosolvia ska överlåtas till Carnegie.

Carnegie å sin sida, som har Advokatfirman Vinge som ombud, hävdar att avtal och överlåtelse har träffats genom att Morgan Herou instruerat Carnegie att avsluta depån hos Carnegie och i samband med det gett Carnegie i uppdrag att överlåta aktierna till Carnegie. Carnegie pekar på en avräkningsnota och årssammandrag för år 2005 som ska ha skickats till Morgan Herou.

”Det är uteslutet att Carnegie skulle ha vidtagit dessa åtgärder utan att ha erhållit ett sådant uppdrag från Morgan Herou”, uppger Carnegie, enligt protokollet från förhandlingen.

Köpeskillingen anges till noll kronor på avräkningsnotan, aktierna, enligt Carnegie, då helt saknade värde.

Morgan Herou å sin sida bestrider att han skulle ha fått en avräkningsnota eller årssammandrag för år 2005. Han bestrider även att han skulle ha fått ett besked från Euroclear om överlåtelsen. Han pekar även på att rapportering om aktieförsäljningen inte framgått på hans inkomstdeklaration trots att Carnegie påstår att en sådan rapportering har gjorts till Skatteverket.

Platsannonser