Finans

Hoist Finance ser en kraftig marknadstillväxt

Kredithanteringsbolaget Hoist Finances intäkter ökade med 7 procent och resultatet före skatt ökade med 9 procent. Bolaget höjer också utdelningen. “Banker kommer framöver ha ett ännu större behov av support när det gäller förfallna lån. Vår ambition är att vara deras främsta val av samarbetspartner”, säger vd:n Jörgen Olsson i sin sista rapport som vd för bolaget.

Uppdaterad 2018-02-13
Publicerad 2018-02-13

De totala intäkterna under 2017 ökade med 7 procent till 2 811 miljoner kronor, jämfört med 2 627 miljoner kronor under 2016. Det visar bokslutsrapporten för 2017.

Resultat före skatt ökade med 9 procent till 581 miljoner kronor, jämfört med 533 miljoner kronor under 2016.

Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 5,09 kronor, jämfört med 4,97 kronor.

Avkastningen på eget kapital uppgick till 15 procent, jämfört med 17 procent under 2016.

Redovisat värde på förvärvade fordringsportföljer uppgick till 15 024 miljoner kronor, jämfört med 12 658 miljoner kronor.

Under det fjärde kvartalet 2017 rapporterade Hoist Finance de största förvärvsvolymerna under ett enskilt kvartal, uppgående till 2 075 miljoner kronor. Sett över helåret uppgick portföljtillväxten till 19 procent.

Kärnprimär­kapitalrelation vid årets utgång uppgick till 11,70 procent, jämfört med 12,46 procent vid 2016 års utgång..

Styrelsen föreslår att utdelning höjs till 1,90 kronor per aktie, från 1,30 kronor per aktie under fjolåret.

Hoist Finance AB erhöll också tillstånd för att fusioneras med dotterbolaget Hoist Kredit AB. Fusionen genomfördes den 2 januari 2018.

“Det sker en konsolidering bland marknadens aktörer samtidigt som befintliga aktörer breddar sin geografi. Sammantaget leder detta till en sund men hårdare konkurrens och en ökad marginalpress. I en sådan marknad gäller det navigera rätt genom att göra välgrundade och långsiktiga investeringar, både avseende låneportföljer och investeringar för att utveckla bolaget. Det gäller även att lägga ett ökat fokus på kostnadseffektivitet för att kunna vara konkurrenskraftig och för att kunna erbjuda ett bättre helhetserbjudande till våra bankpartners”, skriver Jörgen Olsson i sin vd-kommentar till rapporten, och fortsätter med att redogöra för organisationsförändringar och synen på den framtida marknadstillväxten:

“Vi har därför beslutat om att omstrukturera verksamheten för att minska vår kostnadsbas. Under kvartalet har vi även accelererat vår digitala satsning och stärkt vår kompetens inom andra tillgångsklasser. Vi gör detta för att öka vår kostnadseffektivitet samtidigt som vi ska möta den kraftiga marknadstillväxt vi ser framför oss.“

Jörgen Olsson redogör också för de neddragningar av antalet kontor ute i Europa som koncernen håller på att genomföra.

“Kvartalets resultat är därför svagare än vi tidigare planerat. Den främsta orsaken är omstruktureringarna av våra tyska och belgiska verksamheter. Vårt kontor i Bremen kommer att avvecklas och vår tyska verksamhet centraliseras till Duisburg. Vi kommer även att stänga vårt kontor i Bryssel och centralisera vår närvaro i Belgien och Nederländerna till Amsterdam. Dessa förändringar ökar vår flexibilitet samtidigt som det anpassar kostnaderna framåt.”

“Vi fortsätter att bygga ett företag för framtiden. Banker kommer framöver ha ett ännu större behov av support när det gäller förfallna lån. Vår ambition är att vara deras främsta val av samarbetspartner.“

“Under det kommande året kommer vi, som jag nämnde inledningsvis, lägga ett ökat fokus på att bygga företaget för framtiden. Vi kommer att accelerera investeringar i digitala processer för att öka kostnadseffektiviteten och öka våra kunders möjligheter självservice. Vi kommer även att investera i kompetens för att hantera och expandera inom andra tillgångsklasser, såsom lån till små och medelstora företag och lån med säkerhet.

Dessa satsningar, där merparten först bidrar till resultatet under 2019 och framåt, är även förenade med kostnader under 2018. Vi bedömer att detta kommer att leda till en avkastning på eget kapital understigande vårt mål och hamna i spannet 17–18 procent för helåret 2018”, skriver Jörgen Olsson som avslutningsvis också tackar för sin tid som vd och koncernchef för bolaget.

“Detta blir min sista kvartalsrapport som vd för Hoist Finance och jag lämnar inom kort över stafettpinnen till Klaus-Anders Nysteen. Jag vill passa på att hälsa honom varmt välkommen till oss och vet att han ser fram emot att börja arbetet med den ambitiösa agenda vi har framför oss. Jag vet även att Klaus-Anders kommer att dela med sig av sin syn på framtiden efter att han har tillträtt och fått tillfälle att bilda sig en uppfattning”.

Platsannonser