Finans

Här är Nordeas krav på VRG

Nordeas kreditkommitté har accepterat att ingå ett bankavtal med problemtyndgda Venue Retail Group. Här är villkoren.

Publicerad 2020-07-13

Venue Retail Group är en aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 101 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group är noterat på Nasdaq Stockholm och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 420 medarbetare. Tommy Jacobsons investmentbolagVarenne är näst största ägare i bolaget, med 13,8 procent av rösterna och lika mycket av kapitalet.

Bolaget hade problem redan före coronautbrottet, och ansökte om rekonstruktion i november förra året.  I slutet av mars i år ansökte man om konkurs för att dagen efter be om en paus för sin konkursansökan. 

Styrelsen har sedan dess arbetat hårt för att lösa de finansiella svårigheterna och som tidigare har kommunicerats har förhandlingar ägt rum avseende en bankuppgörelse med Nordea.

Venue Retail Group ser nu äntligen en positiv försäljningstrend sedan den 1 juli där bolaget noterar att försäljningsindex ökat från tidigare index 40-50 till index 80. Bolagets norska butikskedja, Morris, har de två senaste dagarna överträffat index 100. Bolaget har som målsättning att nå ett försäljningsindex om 90 under juli.

Nordeas kreditkommitté har nu accepterat att ingå ett bankavtal med bolaget som löper under 18 månader. Bankfinansieringen innebär att förvärvskrediten på 16 miljoner kronor amorteras med 6,4 miljoner kronor vid datumet för ingående av bankavtalet samt att löpande amortering av förvärvskrediten ska ske under 18 månader om totalt 10 miljoner kronor, bolagets checkkrediter på 100 miljoner förlängs till och med slutdatumet av löptiden för bankavtalet, bolaget erhåller en tillfällig kredit om 30 miljoner kronor som får nyttjas två gånger per år med en kredittid om högst tre månader, samt det borgensåtagande Varenne AB och Ulf och Bo Eklöf Invest AB har ställt ut till Nordea för bolagets räkning för krediterna ovan begränsas till 35 miljoner kronor per kredit för Varenne AB respektive 30 miljoner per kredit för Ulf och Bo Eklöf Invest AB. Borgensåtagandena kommer friställas så snart bolaget två kvartal i följd har redovisat en EBITDA om 75 procent och en soliditet om 30 procent.

Bankfinansieringen är villkorad av att bolaget träffar en ackordsuppgörelse med bolagets borgenärer samt att bolaget genomför en företrädesemission som omfattas av garantiåtaganden uppgående till minst 60 miljoner kronor. Bolaget ska slutligt förhandla bankfinansieringen med Nordea under augusti med förhoppning om att kunna ingå bankavtalet under fjärde kvartalet 2020.  

Bolaget arbetar även aktivt för att ingå avtal om emissionsgaranti motsvarande lägst 60 miljoner kronor i enlighet med villkoren i bankfinansieringen. Bolaget förhandlar för närvarande med ett antal aktieägare och andra intressenter om att tillhandahålla en emissionsgaranti och kommer återkomma med information när förhandlingarna slutförts.

Vidare har bolaget, i linje med bankfinansieringen, för avsikt att upprätta en ansökan om offentligt ackord och inleda förhandlingar med bolagets borgenärer med förhoppning om att en ackordöverenskommelse ska kunna träffas.  Nordea har meddelat att bankavtalet som reglerar bankfinansieringen kan ingås så snart den pågående företagsrekonstruktionen avslutats i anledning av ett lagakraftvunnet beslut om offentligt ackord, vilket förväntas kunna ske under hösten 2020 förutsatt lyckade ackordsförhandlingar. 

Bolaget har även arbetat vidare med att lösa den likviditetsproblematik som bolaget har befunnit sig i och har erhållit uppskov med betalning av tidigare inbetald mervärdesomsättningsskatt och således erhållit utbetalningar om totalt ca 27 miljoner kronor från Skatteverket. Uppskovet ska återbetalas under februari, mars respektive april. Bolaget har också erhållit ett likviditetsstöd avseende verksamheten i Norge, uppgående till ca 4,5 miljoner norska krnonor. Likviditetsstödet har beviljats utan krav på återbetalning.

Bolaget har dessutom erhållit hyreslättnader, minskat personal på huvudkontoret och i butiker, flyttat till mindre och billigare huvudkontor, effektiviserat butiksdriften med bland annat minskat antal arbetade timmar och förändrade schemat samt stängt olönsamma butiker. Bolaget slutförhandlar för närvarande avtal med Nordiska Kompaniet (NK) i Stockholm och Göteborg. Sammantaget kommer bolaget, som kommunicerats i kvartalsrapporten, minska hyreskostnader och övriga kostnader på helårsbasis med cirka 15 miljoner kronor. Till det har nu ytterligare åtgärder bidragit med ca 2,5 miljoner kronor, det vill säga totalt 17,5 miljoner kronor.

 

 

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in