Juridik Nyhet

Här är hela granskningsrapporten avseende Fastator och Joachim Kuylenstierna

Taggar i artikeln

Fastator Joachim Kuylenstierna
Mangold Fondkommission, JoolMangold Fondkommission, Jool
Publicerad
Uppdaterad

Fastator tillsatte en intern utredning för att gå till botten med vad som har hänt. Uppdraget gick till Björn Wendleby på Harvest Advokatbyrå och hela granskningen presenterades för styrelsen i måndags. Här kan du läsa den i sin helhet.

Realtid.se

Till
Styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) Linnégatan 2
114 47 Stockholm

Stockholm den 4 december 2023

Granskningsrapport avseende Fastator och Joachim Kuylenstierna

Annons

Inledning

Joachim Kuylenstierna (”JK”) är verkställande direktör och en av huvudägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”). Han var per den 27 oktober 2023 ägare till 27,73 procent av aktierna och rösterna i Fastator genom bolag.

Den 20 november 2023 publicerades artiklar i media som gör gällande att Fastator, genom JK:s historiska förehavanden, skulle kunna ha varit involverat i affärer som strider mot svensk lag. Vi, Harvest Advokatbyrå AB (”Harvest”) har samma dag fått i uppdrag av styrelsen för Fastator att, utifrån artiklarnas innehåll, utreda huruvida det föreligger eller har förelegat något olagligt i JK:s förehavanden kopplade till hans engagemang i Fastator. Vi har ombetts att särskilt utreda om medel som kan härröra från brottslig verksamhet har investerats i Fastator via Skälsö AB vid Fastators bildande 2011.

Annons

Nedan redovisar vi vad som har framkommit under vår utredning.

Sammanfattning

Vi har inte funnit att medel från Skälsö AB som har investerats i Fastator vid dess bildande 2011 härrör från brottslig verksamhet. Vår utredning visar att de medel som investerats med största säkerhet härrör från Skälsö AB:s intäkter från försäljningen av aktier i DK Properties AB.

Annons

Vi har inte noterat några konkreta omständigheter som indikerar att något av de granskade bolagen ska ha använts för penningtvätt på det sätt som beskrivs av JK i det telefonsamtal som publicerats.

Händelser av betydelse för prövningen

Allmänt om utredningen

I en artikel i Aftonbladet som publicerats den 20 november 2023 har ett telefonsamtal mellan JK och en annan person publicerats, i vilket JK och en ytterligare person diskuterar investeringar av medel som kan härröra från brottslig verksamhet.

Under utredningen har det även framkommit andra uppgifter i media och på sociala medier som antyder eller gör gällande att JK:s ägande i Fastator via bolag helt eller delvis finansierats med kapital som härrör från brottslig verksamhet och att dessa pengar även ska ha kommit Fastators tidigare största innehav Offentliga Hus till del.

Vår utredning har därför fokuserat på den period som omnämnts i media, dvs primärt perioden 2009- 2012. Vi har i huvudsak granskat inhämtat och erhållet material avseende perioden 2006-2015.

Endast sådan information som har bedömts vara av intresse för våra slutsatser redovisas nedan i rapporten.

Eventuella investeringar med koppling till Playa-målet

I det så kallade Playa-målet (Stockholms TR mål nr. B 9799-10 respektive Svea HovR mål nr. B 2856- 13) åtalades flera personer för bland annat grovt narkotikabrott, grov narkotikasmuggling och penninghäleri. För undvikande av missförstånd bör det klargöras att JK inte var åtalad/tilltalad, utan hördes som vittne.

I målet var AA åtalad för bl.a. häleri och penninghäleri. Bland annat utreddes om AA hade investerat pengar vars ursprung kunde hänföras till påstådd narkotikahandel. Enligt åtalet gjorde åklagaren bl.a. gällande att AA hade investerat 27 MSEK i Skälsö AB (”Skälsö”), och att BB agerat som nominell aktieägare till förmån för AA. Skälsö kom senare att vara en av huvudägarna i det bolag som sedermera kom att bli AB Fastator. JK var vid den tidpunkt investeringen påstods ha gjorts huvudägare eller, vilket han själv gör gällande, enda ägare i Skälsö AB.

Åtalet mot AA ogillades av Svea hovrätt, eftersom de narkotikabrott som påstods utgöra förbrott inte kunde styrkas. Domstolen uttalade emellertid att det var rimligt att anta att de medel som det i målet var fråga om härstammade från någon olaglig verksamhet. Vi återkommer nedan till lagstiftningens utformning vid den aktuella tidpunkten.

I två artiklar i Dagens Nyheter (”DN”) publicerade i juli 2012 tar DN upp vad som nu redogjorts för. I artiklarna redovisas åklagarens uppfattning att pengar med ursprung från olaglig verksamhet funnits kvar i Skälsö. Vidare uppges att Skälsö ”investerat pengar vidare i Offentliga hus, där Skälsö AB är näst största ägare”.

I en krönika i Svenska Dagbladet publicerad 11 augusti 2017 rörande Fastator hänvisade krönikören bl.a. till artiklarna i DN och skrev bl.a. följande avseende JK: ”DN har även skrivit att Kuylenstiernas bolag Skälsö ska ha finansierats med kapital från en stor kokainhärva med internationella förgreningar och att dessa pengar även ska ha kommit Fastators huvudinnehav Offentliga Hus till del. Joachim Kuylenstierna förnekar dock alla kopplingar till härvan, där för övrigt de åtalade sedermera friades.”

De redovisade artiklarna tar inte upp någon ny sakomständighet av betydelse utöver uppgifter som framgår av de angivna domarna och uttalanden av åklagaren under rättegången i tingsrätten.

AA har år 2021 dömts i spansk domstol för penningtvätt. Domen är överklagad och har ännu inte vunnit laga kraft.

Den påstådda investeringen i Skälsö

Skälsö bildades år 1999. Enligt de aktieböcker som Harvest har tagit del var vid denna tidpunkt JK antecknad som ägare till 740 aktier och BB till ägare av 260 aktier. Enligt såväl JK som BB var dock JK fram till i vart fall 2009 även slutlig ägare till de sistnämnda 260 aktierna, genom att dessa ägdes av ett av JK helägt utländskt bolag. Detta administrerades/förvaltades initialt av Caversham SA, där BB arbetade, och från 2009 av Alpine Trustees SA som var ett administrationsbolag bildat av BB.

Skälsö innehade vid årsskiftet 2008/2009, enligt dess årsredovisning för 2008, 28 procent av aktierna i fastighetsbolaget DK Properties AB. Av vår utredning framgår att sistnämnda bolag fått betydande ekonomiska problem efter finanskrisen år 2008 och att risken var stor att Skälsös innehav i DK Properties skulle bli värdelöst. Utredningen har därutöver givit vid handen att JK under 2009 och under det första halvåret 2010 var i en mycket trängd finansiell situation. Av det material som ingår i domarna och i förundersökningen i Playa-målet samt i det ovan angivna telefonsamtal framgår tydligt att JK under 2009 på olika sätt försöker hitta olika finansieringslösningar.

Som nämnts ovan gjorde åklagaren gällande att AA hade investerat 27 MSEK i Skälsö. Harvest tar inte ställning till summans storlek, men konstaterar att det finns starka indikationer på att de aktier som BB stod som ägare till i Skälsös aktiebok från våren 2009 ägts till förmån för AA. Detta stödjs bland annat av flera dokument som BB har upprättat, av vilka det bl.a. framgår att det i mars 2009 ingåtts en överenskommelse mellan AA och JK innebärande att AA ska ha rätt att förvärva aktier i Skälsö för 25 MSEK från JK genom att BB ska hålla aktier till förmån för AA i stället för JK. Därutöver har BB i polisförhör bekräftat att aktierna efter transaktionen hölls till förmån för AA.

Av de dokument som BB upprättat framgår att JK avsåg att använda den erhållna köpeskillingen för aktierna för att förvärva ytterligare 16 procent av aktier i DK Properties från en annan aktieägare. Av årsredovisningarna för Skälsö enligt bolagets årsredovisningar för 2008 och 2009 framgår att bolaget under våren 2009 förvärvat ytterligare 16 procent av aktierna i DK Properties. Säljaren har i tingsrättsdomen bl.a. uttalat att han sålde sin andel i DK Properties till Joakim Kuylenstierna för 16 000 kr, vilket motsvarar aktiernas nominella värde.

Tingsrätten fann utrett att AA investerat 27 MSEK i Skälsö, se sid 201-205 i domen. Av tingsrättens redogörelse framgår att investeringen avsåg befintliga aktier som sålts av JK och inte nyemitterade aktier.

Tingsrätten fann vidare utrett att två miljoner kr överförts från Skälsö till AA:s bolag XX Consulting AB i juni-juli 2010 och att fem miljoner kr överförts från Skälsö till Winald Securities AB den 17 december 2010, ett bolag som kontrollerades av den trust som AA hade skapat och som BB vid tidpunkten förvaltade. Det gjordes gällande att dessa betalningar skulle vara kopplade till AA:s aktieförvärv. BB har i vittnesförhör uppgett att summan avsett köpeskilling för hälften av AA:s ägande i Skälsö. Det bör dock påpekas att tingsrättens bedömning inte kom att prövas av Svea hovrätt, eftersom åtalet mot AA ogillades då de narkotikabrott som påstods utgöra förbrott inte kunde styrkas.

I BB:s förhör vid Stockholms tingsrätt den 4 juli 2012 uppger hon att hon fortfarande är nominell aktieägare i Skälsö AB. Hennes vittnesförhör indikerar dock att det förelåg viss tveksamhet i fråga om huruvida enligt hennes uppfattning AA fortfarande var ägare till aktier i Skälsö, eller om JK har köpt tillbaka samtliga aktier. I sammanhanget bör noteras att AA varit häktad under ett och ett halvt år innan förhöret, varför tveksamheten skulle kunna hänföras till att möjligheterna till kontakt mellan BB och AA under perioden varit starkt begränsade.

Av tingsrättsdomen framgår att JK bestred att AA förvärvat aktier i Skälsö. Han lämnade i domen även uppgifter om bakgrunden till att ovan angivna belopp överförts till XX Consulting AB och Winald Securities AB från Skälsö.

Vid kontakter med Harvest har JK bestritt att det har upprättats något aktieöverlåtelseavtal mellan honom och AA eller någon form av likvidavräkning avseende aktierna i Skälsö. Enligt JK har aktierna i Skälsö alltid ägts av honom som huvudman, om än delvis genom holdingbolag. JK har även framfört att Skälsö aldrig har tagit in nytt kapital genom nyemission. Under 2009 diskuterades en nyemission i Skälsö, där en lista med intressenter upprättades som innehöll ca 30 namn. På denna lista fanns även AA:s namn med. Då Skälsö kom att sälja sina aktier i DK Properties (se nedan) blev nyemissionen aldrig aktuell.

Under sommaren 2010 sålde Skälsö sina aktier i DK Properties AB för 44 MSEK. Den 4 april 2011 bildades det bolag som sedermera kom att bli AB Fastator (org.nr. 556848-4603) (”Dåvarande Fastator”), vilket under 2015 ingick i den transaktion med Rehact AB som medförde att Rehact AB bytte namn och verksamhetsinriktning. Under vår granskning har vi inte noterat några kopplingar mellan Dåvarande Fastator och Rehact AB före denna transaktion.

Av Skälsös årsredovisning för 2010 framgår att försäljningen av aktier i DK Properties under 2010 innebar en nettoförsäljningsintäkt om 40,8 MSEK. I årsredovisningen för 2011 framgår att förvärvet av aktier i AB Fastator gjordes till ett belopp om 21,6 MSEK, motsvarande en ägarandel om 39 procent.

Den 20 december 2012 genomfördes en apportemission i Dåvarande Fastator, genom vilken Skälsö blev ett helägt dotterbolag till Dåvarande Fastator. De aktier som emitterades genom apportemissionen emitterades till Skälsö Intressenter AB. Efter emissionen ägdes aktierna i Skälsö till hundra procent av Dåvarande Fastator.

Harvest har tagit del av en aktiebok avseende Skälsö som har upprättats i anslutning till apportemissionen den 20 december 2012. I aktieboken står Skälsö Intressenter AB upptagen som innehavare av samtliga aktier i Skälsö från 16 maj 2012 till den 20 december 2012. Därefter står AB Fastator upptagen som aktieägare till samtliga aktier i Skälsö.

I samma aktiebok anges JK som ägare till 740 aktier från den 6 juli 1999 (då bolaget bildades) och ägare av 260 aktier från 20 juli 2007. Ägandet övergick enligt aktieboken till Skälsö Intressenter den 16 maj 2012. Såvitt avser sistnämnda 260 aktier är denna uppgift inte i överensstämmelse med en tidigare upprättad aktiebok, daterad 8 februari 2011, enligt vilken BB är angiven som ägare till aktierna. Vilken aktiebok som är korrekt har inte gått att fastställa, än mindre om aktier har återköpts av JK eller någon annan och vilken eventuell kompensation som BB och hennes huvudman må ha erhållit.

JK har uppgett att han inte minns exakt datum när han antecknades som ägare till samtliga aktier, men att detta skedde efter att BB avslutade sin anställning på Alpine Trustees och hans utländska holdingbolag avvecklades.

Vid vår granskning har vi noterat att BB var ordinarie styrelseledamot i Dåvarande Fastator från och med dess bildande till februari 2012. JK har uppgett att han inte har någon minnesbild om att BB varit ledamot i Dåvarande Fastator eller varför.

Eventuella investeringar utan koppling till Playa-målet

Harvest har gjort en granskning av Skälsös och Dåvarande Fastators årsredovisningar och aktiebok under perioden samt erhållna lånehandlingar i syfte att granska huruvida några omständigheter indikerar att de medel som bolaget har lånat har brottsligt ursprung. Resultatet av granskningen redovisas nedan.

Vår bedömning

Inledning

Som nämnts ovan ogillades åtalet mot AA av Svea hovrätt, eftersom de narkotikabrott som påstods utgöra förbrott till de brott som AA åtalats för inte kunde styrkas. Domstolen uttalade emellertid att det var rimligt att anta att de medel som det i målet var fråga om härstammade från någon olaglig verksamhet.

Den 1 juli 2014 trädde lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott i kraft. Genom den nya lagen infördes något förenklat en möjlighet att ålägga en person straffrättsligt ansvar för penningtvätt även i en situation där det inte kan klarläggas vilken brottslig handling som förevarit, dvs. förbrottet, men däremot att egendom härrör från brott eller brottslig handling. Av förarbetena framgår bl.a. följande.

Rekvisitet ”härrör från brott” innebär att det handlande som genererat en förmögenhetsökning måste uppfylla rekvisiten i en brottsbeskrivning samt uppfylla det allmänna kravet på uppsåt eller oaktsamhet. Däremot behöver de närmare omständigheterna kring brottet, såsom tid, plats, brottsutbyte eller förövare inte visas.

Med brott avses såväl ett enskilt som flera brott, och vidare alla typer av brott som kan ge utbyte, dvs. även sådana som inte innebär ett frånhändande eller ett förvärv utan ett undandragande av egendom, t.ex. ett skatte- eller tullbrott.

Rekvisitet ”härrör från brottslig verksamhet” är uppfyllt även om det inte kan visas att några närmare angivna gärningar har ägt rum. Kravet på att verksamheten ska vara ”brottslig” förutsätter inte kännedom om konkreta gärningar utan avser en viss typ av brottslighet som inte behöver vara närmare preciserad i fråga om omfattning eller detaljer. Åklagaren ska kunna peka på konkreta omständigheter som tyder på brottslig verksamhet av en viss typ, t.ex. ekonomisk brottslighet eller narkotikabrottslighet. Samtidigt är det inte nödvändigt att styrka närmare detaljer eller uppgifter om verksamhetens omfattning eller inriktning. Rekvisitet är framför allt tillämpligt i situationer där medel från flera och framför allt olika typer av brottsliga gärningar som inträffat över tid blandats samman. Brottslig ”verksamhet” omfattar såväl brottslighet vid ett enda tillfälle som flera brott under en någorlunda sammanhängande tidsperiod, men även enstaka brott inom ramen för en verksamhet som bedrivs i mer eller mindre organiserade former.

Spanien har sedan många år lagstiftning på plats med samma syfte som lagen om penningtvättsbrott. Denna typ av lagstiftning har tillämpats inom ramen för den process i Spanien där AA dömts för penningtvätt.

Bestämmelserna i lagen om straff för penningtvättsbrott hade således inte trätt i kraft när de påstådda brottsliga handlingarna som var föremål för åtal i Playa-målet prövades. Möjligheterna att ådöma någon straffrättsligt ansvar för penningtvätt med stöd av svensk lagstiftning var således vid denna tidpunkt mycket begränsade. Det förtjänar dessutom ånyo att påpekas att JK inte var åtalad/tilltalad i Playa-målet utan hördes som vittne.

Den påstådda investeringen i Skälsö

Av redogörelsen ovan framgår att de finns konkreta omständigheter som talar för att AA och JK ingått avtal om köp respektive försäljning av aktier i Skälsö, oaktat att ord står mot ord avseende faktiska omständigheter samt frånvaro av skriftliga överlåtelsehandlingar.

De omständigheter som redovisats har varit kända i vart fall sedan rättegångarna i Playa-målet 2013- 2014.

Enligt vår bedömning kan det konstateras att det under alla förhållanden inte framkommit några omständigheter som tyder på att medel från narkotikabrottslighet eller annan brottslig verksamhet investerats i nyemitterade aktier i Skälsö. Vi har vid en genomgång av årsredovisningar avseende Skälsö inte heller funnit några omständigheter som ger vid handen att medel på annat sätt tillförts bolaget.

Vi har dessutom, vid en genomgång av årsredovisningarna för Skälsö under perioden 2006–2011 funnit att bolaget enligt vad som framgår av årsredovisningarna haft intäkter, att nettoförsäljningsintäkten avseende aktierna i DK Properties uppgått till 40,8 msek och att förvärvet av aktier i AB Fastator gjordes till ett belopp om 21,6 msek, motsvarande en ägarandel om 39 procent. Under perioden har några nyemissioner inte genomförts.

Mot denna bakgrund har vi inte funnit att medel från Skälsö som har investerats i Fastator vid dess bildande 2011 härrör från brottslig verksamhet. Vår utredning visar att de medel som investerats med största säkerhet härrör från Skälsös intäkter från försäljningen av aktier i DK Properties AB.

Eventuella investeringar utan koppling till Playa-målet

I telefonsamtalet mellan JK och en annan person, som publicerades den 20 november 2023, diskuteras investeringar av medel som kan härröra från brottslig verksamhet. Enligt vad som har framkommit har samtalet spelats in av Polisen men det har såvitt vi har kunnat finna inte utgjort en del av materialet i förundersökningen i Playa-målet.

Harvest har efter en genomgång av Skälsös och Dåvarande Fastators årsredovisningar och aktiebok under perioden samt erhållna lånehandlingar inte funnit några konkreta omständigheter som indikerar att de medel som Dåvarande Fastator har lånat har brottsligt ursprung. I sammanhanget ska noteras att förekomst av marknadsinlåning inte i sig indikerar att oegentligheter föreligger. Legitim användning av sådana finansieringskällor är betydligt vanligare än att obligationslån används som ett led i penningtvätt.

Under alla förhållanden har vi, baserat på det underlag vi har tagit del av, inte noterat några konkreta omständigheter som indikerar att Skälsös eller Dåvarande Fastator ska ha använts för penningtvätt på det sätt som beskrivs av JK i det telefonsamtal som publicerats.

                ___________________

Innehållet i denna granskningsrapport baseras på för advokatbyrån tillgängliga uppgifter per den 4 december 2023 och kan inte göras gällande per någon annan tidpunkt. Rapporten har tillhandahållits på uppdrag av styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ). Harvest Advokatbyrå ansvarar inte gentemot någon annan än Aktiebolaget Fastator publ) för innehållet i denna rapport eller för annan användning av rapporten än i samband med det aktuella uppdraget.

HARVEST ADVOKATBYRÅ AB

Björn Wendleby Advokat/Partner

Annons