Juridik

Förslaget om personaloptioner – ett startskott

Deloitte anser att regeringens förslag om skattelättnad för vissa personaloptioner är ett steg i rätt riktning.

Publicerad 2016-12-22

Deloitte anser att regeringens förslag om skattelättnad för vissa personaloptioner visserligen är snävt och exkluderar ett stort antal bolag, men det presenterade lagförslaget anses ändå vara ett steg i rätt riktning.

"Vår förhoppning är att detta inte är slutet för hur denna typ av ersättningar ska beskattas utan snarare ett startskott på en översyn hur det svenska beskattningssystemet ska kunna se ut i framtiden. Det är även positivt att förslaget ger ett antal små nystartade innovationsdrivna företag ett verktyg att kunna konkurrera med gentemot större och mer etablerade företag när det kommer till att attrahera nyckelkompetens", skriver Deloitte i en kommentar till förslaget.

I den utredning som presenterades tidigare i år lades ett förslag fram kring så kallade kvalificerade personaloptioner. Kvalificerade personaloptioner skulle under vissa förutsättningar endast beskattas som kapitalinkomst (skattesats 25 procent eller 30 procent) istället för som tjänsteinkomst (skattesats upp till 60 procent).

Regeringen uppger sig ha lyssnat på den kritik som framförts av de remissinstanser som inkommit med synpunkter på förslaget och presenterar nu en lagrådsremiss gällande skattelättnader för vissa personaloptioner. Förslaget överensstämmer i många delar med tidigare presenterat förslag men innefattar vissa förändringar.

En av förändringarna gäller gränsen för när ett företag räknas som nystartat, vilket nu flyttats till tio år istället för tidigare sju år. Reglerna har även blivit mer generösa då befintliga ägare kan omfattas samt att den administrativa bördan för företagen ska minskas. Vidare ska arbetstagare skyddas i de fall då personaloptionerna inte får det värde de var tänkta att ha i samband med utnyttjandet.

Förslaget utgör statligt stöd och måste anmälas till och godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

 

Platsannonser

Logga in