Rikard Josefsson, vd för Avanza.
Rikard Josefsson, vd för Avanza.
Finans

FI varnar Avanza Pension

FI straffar Avanza Pension med en varning och en sanktionsavgift 35 miljoner kronor. "Viktigt att poängtera är dock att det aldrig har förelegat någon risk för våra kunder", säger vd Rikard Josefson.

Uppdaterad 2019-02-20
Publicerad 2019-02-20

FI ger Avanza Pension en varning för bristfällig hantering av försäkringstekniska avsättningar och rapportering. Avanza Pension ska också betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Perioden då bristerna ägt rum gäller januari 2016 till juli 2018.

”FI:s utredning visar att bolaget inte har uppfyllt ett stort antal centrala delar i regelverket. Framförallt har detta gällt antaganden som ligger till grund för beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna”.

Regelöverträdelserna har bland annat lett till att det samlade värdet av bolagets avsättningar har blivit för lågt, skriver FI.

FI:s utredning visar även att det funnits fel i Avanza Pensions rapportering och att bolaget inte har upprättat och följt styrdokument för rapportering.

”I och med att avsättningarna har varit undervärderade har styrelse och ledning i bolaget, samt FI, saknat kunskap om bolagets verkliga solvenssituation. Det har därmed inneburit en försvagning av konsumentskyddet. Styrelse och ledning kan också ha fått en alltför positiv bild av bolagets framtida intjäningsförmåga”, skriver FI i pressmeddelandet.

Även FI och externa intressenter har riskerat att få en felaktig bild av bolaget då det funnits omfattande brister i rapporteringen.

Vidare uppger FI att Avanza Pension nu har inlett ett stort förändringsarbete för att rätta till bristerna. FI anser därför att det är tillräckligt att bolaget får en varning och en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

Avanza Pension skriver i ett pressmeddelande att sanktionsbeloppet kostnadsförs under första kvartalet 2019 och är inte inkluderat i tidigare kommunicerade kostnadsökningstakt för 2019 på 10,5 procent.

– Vi delar Finansinspektionens tolkning av regelverket och har tagit till oss av deras synpunkter. Viktigt att poängtera är dock att det aldrig har förelegat någon risk för våra kunder. Vi har sedan Solvens 2-regelverket trädde ikraft arbetat med att förstärka inom intern styrning och kontroll i pensionsbolaget. Sanktionen från Finansinspektionen är ett tecken på att det arbetet har gått för långsamt. Vi är trygga i att Avanza Pension är ett stabilt och välskött bolag, säger Rikard Josefson, vd Avanza och styrelseordförande för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension.

Platsannonser